Nazwa przedmiotu:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Koordynator przedmiotu:
dr Artur Piotrowicz
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZEMPS3
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Udział w ćwiczeniach 16h Praca własna 34h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
I. 1,28 ECTS - wykłady i ćwiczenia II. 0,48 ECTS - inne formy
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,88 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia240h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Mikroekonomia, Finanse publiczne
Limit liczby studentów:
min. 15
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z metodami pozyskania kapitału na rynku finansowym, lokowaniem nadwyżek pieniężnych, zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwie, strukturą rynku wtórnego obrotu papierami wartościowymi, specyfiką spółki notowanej na GPW oraz NewConnect. Analiza zalet i wad poszczególnych instrumentów finansowych z punktu widzenia emitenta i inwestora.
Treści kształcenia:
Wykłady: Definicja, istota przedsiębiorstwa, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw, Specyfika rynku finansowego. Obrót wtórny papierami wartościowymi w Polsce Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję akcji – proces emisji akcji, oferta publiczna i prywatna, koszt kapitału własnego. Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji – obligacje zwykłe, zamienne, z prawem pierwszeństwa, oferta publiczna i prywatna, koszt obligacji. Finansowanie poprzez emisję commercial papers. Specyfika sekurytyzacji. Zarządzanie nadwyżkami środków pieniężnych: rynek międzybankowy, papiery skarbowe, produkty strukturyzowane; obliczanie rentowności. Ryzyko finansowe Instrumenty pochodne: forward, future, opcje, swapy Opcje toksyczne – analiza przypadków Analiza fundamentalna a techniczna Spółki publiczne – GPW a NewConnect, rodzaje zleceń giełdowych Nadzór korporacyjny. Obowiązki informacyjne spółki publicznej Ćwiczenia: Pojęcie, istota, struktura i funkcje rynku kapitałowego Instrumenty i instytucje na rynku kapitałowym Fundusze inwestycyjne Polityka dywidend Rynki kapitałowe na świecie. Rynek pochodnych instrumentów finansowych Nadzór nad rynkami kapitałowymi i ochrona akcjonariuszy
Metody oceny:
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności podczas dyskusji na zajęciach, sporządzenie oraz wygłoszenie prezentacji na temat wybranego zagadnienia oraz kolokwium ocenianego: do 50% - ndst; 51-60% - dst 61-70% dst +; 71-80% db; 81-90%db+; 91-100%bdb. Osoby, które uzyskają zaliczenie z ćwiczeń mogą przystąpić do egzaminu w formie pytań opisowych.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: 1.Pastusiak R., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011; 2. Debski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2014; 3. Debski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarzadzania finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2013; 4.Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2018; 5. Sławiński A., Rynki finansowe, PWE Warszawa 2006; 6.Głodek Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004 7. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2000; Literatura uzupełniająca: bieżąca lektura gazet branżowych i portali internetowych w zakresie wydarzeń na rynku finansowym (np. materiały publikowane przez GPW, KNF, Instytucje finansowe)
Witryna www przedmiotu:
www.knes.pw.plock.pl
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W16
Zna podstawy związane z rynkami finansowymi, zasadami funkcjonowania i finansowania banków i innych instytucji finansowych, w tym giełdy papierów wartościowych.
Weryfikacja: egzamin; kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W16
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO6
Posiada wiedzę w zakresie metod i narzędzi matematyczno – statystycznych oraz technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk ekonomicznych pozwalających na opis relacji zachodzących na rynku kapitałowym, w tym w szczególności w zakresie pozyskiwania kapitału, wyceny wybranych kontraktów terminowych.
Weryfikacja: egzamin; kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO6
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO7
Ma podstawową wiedzę o normach i uwarunkowaniach prawno-organizacyjnych a także moralnych i etycznych, które determinują funkcjonalny układ instytucji społeczno – ekonomicznych funkcjonujących w gospodarce oraz na styku przedsiębiorstw i rynku kapitałowego.
Weryfikacja: egzamin; kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO7
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U07
Analizuje i podaje rozwiązania podstawowych problemów z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U08
Potrafi rozumieć i analizować podstawowe zjawiska dotyczące przedsiębiorstw, otoczenia gospodarczo – społecznego oraz rynku kapitałowego i dokonywać poprawnych ocen tych zjawisk.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U09
Potrafi przygotować i zaprezentować materiał analityczny dotyczący oceny i uwarunkowań działania przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym, prezentujący dane źródłowe, przeprowadzoną analizę oraz wnioski z dokonanej analizy, zarówno w języku polskim jak również w wybranym innym obcym języku.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U10
Potrafi w trakcie dyskusji odnieść się do teorii ekonomicznych oraz dorobku innych dyscyplin pokrewnych, szczególnie w zakresie rozważań teoretycznych na temat mechanizmów działania rynków finansowych i rynku kapitałowego oraz uwarunkowań długookresowej zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania kapitału i optymalizacji jego struktury kapitałowej.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U16
Rozumie mechanizmy działania rynków i instytucji finansowych oraz uwarunkowań działania przedsiębiorstw na rynku kapitałowym.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO1
Zna zakres swojej wiedzy i umiejętności, wykazuje potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwiązywania nowych problemów, czego wyrazem jest skłonność do dyskusji na forum grupy oraz przygotowywanie projektów do samodzielnego wykonania.
Weryfikacja: Praca na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO3
Realizuje samodzielnie lub w grupie wymagany przez prowadzącego zakres prac, współpracuje w zespole w trakcie wykonywania wieloetapowych zadań, dzieląc prace na poszczególnych uczestników grupy.
Weryfikacja: Praca na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO3
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO6
Jest chętny do systematycznego rozwoju, realizacji nowych projektów i zadań, poszukiwań odpowiedzi.
Weryfikacja: Praca na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO6
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO7
Wykazuje się zaangażowaniem i kreatywnością w trakcie dyskusji, potrafi myśleć, stawiać zarówno pytania jak i udzielać odpowiedzi.
Weryfikacja: Praca na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO7
Powiązane charakterystyki obszarowe: