Nazwa przedmiotu:
Krajowy i unijny rynek pracy
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
ZPK15/3
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna 34h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Mikroekonomia. Podstawy makroekonomii.
Limit liczby studentów:
15-20
Cel przedmiotu:
Celem zajęć z przedmiotu Krajowy i unijny rynek pracy jest zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu rynku pracy oraz nabycie podstawowych umiejętności z zakresu oceny sytuacji na rynku pracy i skutecznego poszukiwania pracy. Celem jest także uświadomienie regulacji państwa w zakresie stosunków między pracownikiem a pracodawcą.
Treści kształcenia:
1. Podstawowe kategorie rynku pracy. Podaż pracy i popyt na pracę oraz ich determinanty. Płaca. 2. Zasobowa i strumieniowa analiza rynku pracy. 3. Podstawowe wskaźniki rynku pracy: Aktywności zawodowej, stopy bezrobocia, stopy zatrudnienia, trójsektorowej struktury zatrudnienia. Analiza porównawcza wskaźników w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. 4. Główne teorie rynku pracy: neoklasyczna, keynesistowska, poszukiwań na rynku pracy, naturalnej stopy bezrobocia, neokeynesistowskie, teorie struktur zatrudnienia. 5. Tendencje zmian bezrobocia, zatrudnienia, liczby aktywnych zawodowo i trójsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce i innych krajach UE. 6. Instytucje rynku pracy. Regulacje rynku pracy w Polsce i UE. Rodzaje umów o pracę. 7. Poszukiwanie pracy. Zasady poprawnego CV. List motywacyjny. 8. Polityka państwa na rynku pracy: pasywna i aktywna. Rola polityki makroekonomicznej. Polityka redukcji bezrobocia w Polsce.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z kolokwium pisemnego testowo-opisowego (50 % oceny końcowej), zaprezentowanie w czasie zajęć pracy przygotowanej w domu (25 % oceny końcowej) oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach (25% oceny końcowej).
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. E.Kryńska, E.Kwiatkowski, Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013. 2. Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H., Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, IPiSS, Warszawa 1998. Literatura uzupełniająca: 1. Kwiatkowska W., Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007. 2. Polityka Społeczna, miesięcznik wydawany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. 3. Roczniki Statystyczne RP, GUS, Warszawa.
Witryna www przedmiotu:
www.kneis.pw.plock.pl
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W12
Ma wiedzę na temat podmiotowej struktury rynku pracy
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny testowo-opisowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO4
Zna terminologię w zakresie rynku pracy i rozumie zależności teoretyczne występujące na tym rynku
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny testowo-opisowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO4
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO6
Zna metody i sposoby pozyskiwania danych statystycznych i informacji o rynku pracy
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny testowo-opisowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO6
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO7
Ma wiedzę na temat norm i regulacji prawnych w zakresie zatrudniania pracowników i zwolnień z pracy
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny testowo-opisowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO7
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_UO2
Potrafi wykorzystać wiedzę o rynku pracy do opisu i oceny tendencji zatrudnienia i bezrobocia
Weryfikacja: Praca domowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_UO5
Potrafi przygotować CV i list motywacyjny przy ubieganiu się o pracę
Weryfikacja: Praca domowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_UO9
Potrafi zebrać dane statystyczne o rynku pracy i przedstawić je w tabelach i wykresach
Weryfikacja: Praca domowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO4
Potrafi obiektywnie zdiagnozować i ocenić sytuację na lokalnym rynku pracy
Weryfikacja: Prezentacja na zajęciach pracy domowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO4
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO8
Posiada zdolność formułowania i uzasadniania opinii o rynku pracy
Weryfikacja: Prezentacja na zajęciach pracy domowej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO8
Powiązane charakterystyki obszarowe: