Nazwa przedmiotu:
Negocjacje w biznesie
Koordynator przedmiotu:
mgr Bożenna Chorosińska
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
ZPK15/1
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach: 16h Praca własna: 34h Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 50h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,44
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie prowadzenia negocjacji w dochodzeniu do porozumienia w sytuacjach związanych z pełnieniem przyszłych ról zawodowych
Treści kształcenia:
1.Ekonomiczne i pozaekonomiczne elementy rzeczywistości społecznej 2.Porozumienie a wszechobecność konfliktów w życiu społecznym, istota negocjacji 3.Komunikacja w asymetrii informacyjnej i rozbieżności interesów 4.Wielofazowość i wielostronność negocjacji w biznesie 5.Proces przygotowania transakcji, problem BATNA, ceny brzegowej, ZOPA, wartości tworzonej 6.Sposoby prowadzenia negocjacji, ustalanie ram i ocena 7.Wykorzystanie interesów komplementarnych w osiąganiu consensusu 8.Problemy ceny, procesu i personalne w negocjacjach biznesowych 9.Identyfikowanie barier na drodze do zawarcia korzystnej transakcji, uwarunkowania kulturowe 10.Wielokrotnośc transakcji a wartości związane z relacjami 11.Rozwijanie kluczowych kompetencji negocjacyjnych. Skuteczny negocjator
Metody oceny:
Zaliczenie testu wiedzy
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1.Kowalczyk-Grzenkowicz J.; Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i komunikacji OW PW 2008 2.Nęcki Z.; Negocjacje w biznesie WPSzB 2011 Literatura uzupełniająca: Bercooff M.A.; Negocjacje PWE 2007 Rządca R.A Negocjacje w interesach PWE 2003 Tyszka T.; Psychologia ekonomiczna GWP 2004
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W05
Ma podstawową wiedzę o człowieku funkcjonującym w złożonej rzeczywistości społecznej
Weryfikacja: Kolokwium pisemne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO5
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W05
Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu negocjacji i komunikacji w grupie
Weryfikacja: Kolokwium pisemne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO5
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W07
Posiada wiedzę z zakresu technik negocjacyjnych i sposobów rozwiązywania konfliktów
Weryfikacja: Kolokwium pisemne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO7
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U03
Rozumie procesy zachodzące podczas negocjacji biznesowych
Weryfikacja: Kolokwium, praca w grupie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U04
Umie wskazać zalety i wady alternatywnych rozwiązań przedstawiając własne stanowisko
Weryfikacja: Kolokwium, praca w grupie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U05
Identyfikuje i rozwiązuje problemy w celu osiągnięcia consensusu
Weryfikacja: Kolokwium, praca w grupie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K01
Rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia kwalifikacji
Weryfikacja: Praca w grupie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_K06
Rozumie konieczność rozwijania kompetencji negocjacyjnych
Weryfikacja: Praca w grupie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO6
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_K08
Dzieli się zdobytą wiedzą współpracując w grupie
Weryfikacja: Praca w grupie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO8
Powiązane charakterystyki obszarowe: