Nazwa przedmiotu:
Biznesplan
Koordynator przedmiotu:
dr Irena Bielecka
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZPK18
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Udział w ćwiczeniach 16h Praca własna: przegląd literatury-6h, przygotowanie do ćwiczeń-6h, przygotowanie do egzaminu-12h, opracowanie projektu przedsięwzięcia biznesowego – 19h. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia) 1,28 Inne formy kontaktu bezpośredniego ( egzaminy – 4 h, konsultacje – 15 h oraz zaliczenia i egzaminy w dodatkowych terminach - 2 h) 0,84 Łącznie 2,12
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,88
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia240h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie; Podstawy zarządzania; Analiza ekonomiczna
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką układania skutecznego i efektywnego biznesplanu oraz pokazanie jego roli i znaczenia dla działania przedsiębiorstwa. Student poznaje istotę i znaczenie narzędzi wykorzystywanych w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Nabywa umiejętność właściwego układania i zastosowania biznesplanu i wniosku inwestycyjnego przedsiębiorstwa.
Treści kształcenia:
Wykłady (tematy) 1. Wybrane pojęcia i procedury tworzenia biznesplanów. 2. Istota i cele biznesplanu. 3. Funkcje biznesplanu. 4. Rodzaje biznesplanów 5. Szczegółowa struktura biznesplanu. 6. Zasady metodyczne opracowywania i konstrukcji biznesplanu. 7. Analiza rynku, sektora i przedsiębiorstwa. 8. Plan marketingowy. 9. Zasoby ludzkie w biznesplanie. 10. Analiza ekonomiczno-finansowa. 11. Weryfikacja biznesplanu i wdrażanie biznesplanu. 12. Ocena biznes planu 13. Analiza przypadków 14. Problemy praktyczne związane z przygotowaniem biznesplanu. 15. Cykl przedsięwzięcia biznesowego. Ćwiczenia (tematy) 1. Określenie teoretycznych założeń do opracowania projektu biznesplanu. 2. Szukanie pomysłów na prowadzenie własnego biznesu. 3. Analiza makrootoczenia podmiotów gospodarczych. 4. Analiza otoczenia konkurencyjnego podmiotów gospodarczych - część 1. 5. Analiza otoczenia konkurencyjnego podmiotów gospodarczych - część 2. 6. Analiza wewnętrznych zasobów przedsiębiorstwa - część 1. 7. Analiza wewnętrznych zasobów przedsiębiorstwa – część 2. 8. Analiza i badanie rynku 9. Plan marketingowy - część 1. 10. Plan marketingowy -część 2. 11. Zasoby ludzkie w biznesplanie 12. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia. 13. Ocena planu finansowego. 14. Harmonogram realizacji biznes planu. 15. Kanwa modelu biznesowego - model Osterwaldera.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 1. Test opanowania materiału. 2. Test będzie uznawany za zaliczony pod warunkiem uzyskania co najmniej 51% z możliwych do zdobycia punktów. 3. Projekty biznesplanów opracowane zgodnie z wytycznymi podanymi na ćwiczeniach. Ocena łączna stanowi średnią arytmetyczną punktów uzyskanych z projektu i egzaminu.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Filar E.,Skrzypek J.,(2006), Biznes plan, Poltext,Warszawa. 2. Marecki K., Wieloch M., (red.) (2008), Biznesplan. Elementy planowania działalności rozwojowej. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa. 3. Pawlak Z., (2005), Biznesplan -zastosowania i przykłady, Poltext, Warszawa 4. Skrzypek J., (2009), Biznes Plan Model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Blackwell E., (2005), Biznesplan od podstaw, Gliwice, Helion 2. Czepurko A., Łukaszewicz J., (2006), Biznesplan w praktyce zarządzania firmą: czyli po co i jak opracowywać skuteczny biznesplan?, Warszawa, WSHiP 3. Fiore F.F., (2006), Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W11
Posiada wiedzę dotyczącą zasad planowania i tworzenia przedsięwzięć biznesowych i oceny efektywności podejmowanych działałań.
Weryfikacja: Egzamin, opracowanie projektu biznesplanu małego przedsiębiorstwa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W14
Posiada wiedzę dotyczącą analizy finansowo-ekonomicznej, użytecznej przy tworzeniu biznesplanów.
Weryfikacja: Egzamin, opracowanie projektu biznesplanu małego przedsiębiorstwa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W14
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W16
Rozumie rolę jaką pełni biznesplan w tworzeniu, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw.
Weryfikacja: Egzamin, opracowanie projektu biznesplanu małego przedsiębiorstwa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W16
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U02
Potrafi pozyskać i wykorzystać wiedzę teoretyczną do tworzenia projektów przedsięwzięć biznesowych.
Weryfikacja: Opracowanie projektu biznesplanu małego przedsiębiorstwa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U07
Potrafi zdiagnozować zagrożenia i słabe strony przedsiębiorstwa i zaproponować odpowiednie rozstrzygnięcia pojawiających się problemów. Umie dokonać analizy rynku, sektora i przedsiębiorstwa.
Weryfikacja: Opracowanie projektu biznesplanu małego przedsiębiorstwa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U15
Potrafi dokonać oceny sytuacji ekonomiczno- możliwe źródła finansowania przedsięwzięcia gospodarczego. finansowej w tworzonym biznesplanie i wskazać na
Weryfikacja: Opracowanie projektu biznesplanu małego przedsiębiorstwa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO5
Potrafi współdziałać w zespole przy opracowywaniu biznesplanu małego przedsiębiorstwa.
Weryfikacja: Opracowanie projektu biznesplanu małego przedsiębiorstwa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO5
Powiązane charakterystyki obszarowe: