Nazwa przedmiotu:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Koordynator przedmiotu:
dr Barbara Felic
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZPK14
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Udział w ćwiczeniach 16h Praca własna: 27 h-zapoznanie z literaturą, 27 h-przygotowanie do egzaminu 19h-przygotowanie do zajęć, 20 h- przygotowanie do kolokwium), łącznie 93h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia) 1,28 Inne formy kontaktu bezpośredniego ( egzaminy, konsultacje oraz zaliczenia i egzaminy w dodatkowych terminach) 0,72 Łącznie 2,00
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,2
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia240h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Mikroekonomia, Podstawy makroekonomii, Polityka gospodarcza
Limit liczby studentów:
min. 24
Cel przedmiotu:
Celem zajęć z międzynarodowych stosunków gospodarczych jest zdobycie wiedzy o mechanizmach ekonomicznych zachodzących w postępującym procesie umiędzynarodowienia gospodarki. Celem jest także pogłębianie umiejętności z zakresu analizy zjawisk ekonomicznych z perspektywy międzynarodowych uwarunkowań.
Treści kształcenia:
Wykłady (tematy) 1.Pojęcie i zakres międzynarodowych stosunków gospodarczych. Struktura handlu światowego. 2.Klasyczne teorie handlu międzynarodowego 3. Teoria HOS i teorie alternatywne handlu międzynarodowego. 4. Międzynarodowe przepływy kapitałowe i migracja zasobów pracy 5. Zagraniczna polityka handlowa. 6.Polityka integracyjna 7.Bilans płatniczy. 8.Kurs walutowy i rynek walutowy Ćwiczenia (tematy) 1.Międzynarodowy podział pracy a gospodarka światowa. Tradycyjny i produkcyjny międzynarodowy podział pracy. Czynniki determinujące międzynarodowy podział pracy. 2.Teoria przewagi absolutnej i komparatywnej 3. Narzędzia badawcze neoklasycznej teorii handlu zagranicznego. Terms of trade. 4. Formy międzynarodowego przepływu kapitału. BIZ w Polsce 5. Cło. Mechanizm cła i jego ekonomiczne skutki. 6. Bariery poza i parotaryfowe. 7.Mechanizm integracji gospodarczej 8.Struktura bilansu płatniczego-polski bilans płatniczy
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń oraz zdanie egzaminu. Zaliczenie otrzymuje się na podstawie kolokwium( pytania opisowe, zadania). Egzamin ma formę pisemną. Składa się z testu, pytań otwartych. Warunkiem uzyskania oceny zaliczającej z kolokwium lub egzaminu jest otrzymanie minimum 50% punktów .Skala ocen : 50%-60%-3,0 ; 61%-70%-3,5 ;71%-80%- 4,0 ; 81%-90%- 4,5, 91%-100%-5,0. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu i ćwiczeń. Miejsca po przecinku 0,1-0,49, zaokrąglają do 0,5 ocenę końcową, 0,51-0,99 zaokrąglają do następnej oceny końcowej.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Budnikowski A., Ekonomia międzynarodowa, PWE 2016 2. Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE 2008 3. Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE 2010 4. Budnikowski A. ,Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE 2006 Literatura uzupełniająca: 1. Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, PWE Warszawa 2006 2. Krugman P., R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa 2004 3. Oziewicz E., Michałowski T., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i praktyka, PWE Warszawa 2012 4. Wydymus S., Hajdukiewicz A., Liberalizacja handlu a protekcjonizm , Korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, Difin 2015
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W01
Zna podstawowe kategorie i zjawiska z zakresu ekonomii międzynarodowej.
Weryfikacja: Pisemny egzamin testowy i opisowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W02
Ma wiedzę i definiuje prawidłowości i mechanizmy kształtujące międzynarodowy obrót gospodarczy, w tym zwłaszcza przepływ towarów , usług i czynników produkcji
Weryfikacja: Pisemny egzamin testowy i opisowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO2
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W08
Ma wiedzę pozwalającą na objaśnienie istoty interwencjonizmu państwowego w dziedzinie handlu międzynarodowego i międzynarodowego przepływu czynników produkcji. Objaśnia finansowe aspekty międzynarodowej współpracy gospodarczej, identyfikuje znaczenie utrzymania zewnętrznej równowagi gospodarczej
Weryfikacja: Pisemny egzamin testowy i opisowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO8
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U02
Potrafi analizować uwarunkowania i obliczać korzyści płynące z międzynarodowego obrotu gospodarczego
Weryfikacja: Kolokwium ( pytania opisowe, zadania)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U03
Potrafi dobierać i posługiwać się kategoriami ekonomicznymi oraz danymi statystycznymi celem oceny zjawisk i procesów gospodarczych w wymiarze międzynarodowym
Weryfikacja: Kolokwium ( pytania opisowe, zadania)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K08
Jest zdolny i chętny do dyskusji na forum grupy o zjawiskach zachodzących w międzynarodowym obrocie gospodarczym.
Weryfikacja: Ocena aktywności na ćwiczeniach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO8
Powiązane charakterystyki obszarowe: