Nazwa przedmiotu:
Metody oceny projektów gospodarczych
Koordynator przedmiotu:
dr Irena Bielecka
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZPK16
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Udział w ćwiczeniach 16h Praca własna: 93h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia) 1,28 Inne formy kontaktu bezpośredniego ( egzaminy, konsultacje oraz zaliczenia i egzaminy w dodatkowych terminach) 0,72 Łącznie 2,00
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,12
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia240h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
mikro- i makroekonomia, rachunkowość, finanse
Limit liczby studentów:
min. 24
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o istocie inwestowania w przedsiębiorstwie, sposobach finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, metodach badania ich efektywności i oceny ryzyka. Celem jest także nabycie umiejętności analizy nakładów w aspekcie ich wielkości, rodzajów i opłacalności oraz oceny projektów inwestycji rzeczowych wybranymi metodami statycznymi i dynamicznymi.
Treści kształcenia:
Wykłady (tematy) 1. Pojęcie i rodzaje inwestycji. Inwestycje w strategii i rozwoju przedsiębiorstw. Czas i ryzyko a efektywność inwestycji. 2. Cykl rozwoju projektu inwestycyjnego. 3. Źródła finansowania projektów inwestycyjnych. Koszt pozyskania kapitału. Efekt dźwigni finansowej. 4. Istota, geneza i rodzaje rachunku inwestycji. Analiza progu rentowności i analiza wrażliwości. 5. Statyczne metody opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych: proste stopy zwrotu, metoda prostego okresu zwrotu, metoda księgowej stopy zwrotu. 6. Metody oceny projektów inwestycyjnych oparte na dyskontowaniu: metoda wartości bieżącej netto, metoda wewnętrznej stopy procentowej, metoda wskaźnika rentowności, metoda zdyskontowanego okresu zwrotu. 7. Warunki sporządzania i stosowania rachunku opłacalności. Ćwiczenia (tematy) 1. Wprowadzenie do przedmiotu. Istota inwestycji i podstawowe pojęcia. Klasyfikacje inwestycji według różnych kryteriów. Decyzje inwestycyjne i finansowe. 2. Czas i ryzyko a efektywność inwestycji. Techniki obliczania zmiennej wartości pieniądz w czasie. 3. Fazy i etapy cyklu rozwojowego projektu inwestycyjnego. Rozkład wpływów i wydatków w procesie inwestycyjnym. Zamrożenie nakładów inwestycyjnych. 4. Formy finansowania projektów inwestycyjnych. Obliczanie średnio ważonego kosztu kapitału. 5. Przykłady zastosowań metod statycznych do oceny mniejszych inwestycji przedsiębiorstw, o stosunkowo krótszym czasie realizacji i eksploatacji. 6. Ocena racjonalności realizacji projektów inwestycyjnych, w konkretnych warunkach decyzyjnych, na podstawie metody wartości zdyskontowanej netto. 7. Ocena ekonomicznej zasadności realizacji inwestycji na podstawie rzeczywistej stopy rentowności ustalanej metodą matematyczną i graficzną. 8. Interpretacja ekonomiczna metody wyznaczania wskaźnika rentowności. Obliczanie zdyskontowanego okresu zwrotu określonego przedsięwzięcia. 9. Przykłady metod korygujących efektywność projektu inwestycyjnego.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia przeprowadzonego przed sesją egzaminacyjną i zdaniu egzaminu. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest otrzymanie oceny pozytywnej z dwóch kolokwiów zawierających test i zadania. Do zaliczenia każdego kolokwium jak i egzaminu konieczne jest uzyskanie 50% maksymalnej liczby punktów. Ostateczna ocena z przedmiotu jest średnia ważoną oceny z egzaminu i zaliczenia (waga 2:1)
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. red. T. Gostkowska – Drzewiecka, Projekty inwestycyjne – finansowanie, metody i procedury oceny, Gdańsk 1997. 2. W. Rogowski, Rachunek Efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004. 3. A. Mańkowski, Z. Tarapata, Metody oceny projektów gospodarczych Wyd. WSE, Warszawa 2004. 4. W. J. Pazio, Analiza finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw, WPW, Warszawa 2001 Literatura uzupełniająca: 1. H. Towarnicka, Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu, Wrocław 2003. 2. K. Marciniak, Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, AE w Katowicach, Katowice 1996
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W05
Zna rolę i znaczenie inwestycji w procesie funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych. Wie, że decyzje inwestycyjne podejmowane przez przedsiębiorców i menedżerów należą do najtrudniejszych a zarazem najbardziej odpowiedzialnych. Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych cech i rodzajów inwestycji oraz budżetowania przedsięwzięć inwestycyjnych
Weryfikacja: Egzamin, kolokwium I, II
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO5
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W15
Ma wiedzę z zakresu źródeł finansowania projektów inwestycyjnych, dostrzega i rozumie znaczenie kosztu pozyskania kapitału na ich sfinansowanie jako zasadniczego parametru wyznaczającego poziom stopy dyskontowej. Zna wybrane, najczyściej stosowane w praktyce gospodarczej, metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych zarówno o charakterze prostym, jak i oparte na dyskontowaniu.
Weryfikacja: Egzamin, kolokwium I, II
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U07
Potrafi przygotować założenia procesu inwestycji, potrafi wykonać kalkulacje finansowe związane z procesem inwestowania oraz pożyczania kapitału przez firmę. Potrafi obliczyć średni koszt kapitału potrzebny na sfinansowanie projektu inwestycyjnego i analizować wpływ poszczególnych elementów na jego poziom.
Weryfikacja: Egzamin, kolokwium I, II
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U15
Potrafi rozważyć ekonomiczną zasadność realizacji inwestycji posługując się najczęściej stosowanymi w praktyce metodami statycznymi i dynamicznymi. Potrafi porównywać alternatywne projekty inwestycyjne, tworzyć różne scenariusze realizacji projektów oraz oceniać ich ryzyko finansowe.
Weryfikacja: Egzamin, kolokwium I, II
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K04
Ma świadomość wagi problemów, trudności oraz ryzyka towarzyszącego podejmowaniu decyzji. Rozumie potrzebę proponowanych nowych rozwiązań w przypadku złożonych lub nietypowych projektów inwestycyjnych.
Weryfikacja: Dyskusja na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO4
Powiązane charakterystyki obszarowe: