Nazwa przedmiotu:
Podstawy marketingu gospodarczego
Koordynator przedmiotu:
dr Irena Bielecka
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZPK17
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna 34h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
I. Wykłady 0,6 ECTS II. Konsultacje 0,56 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Mikroekonomia, Podstawy zarządzania, Rachunkowość
Limit liczby studentów:
min. 15
Cel przedmiotu:
zajęć jest zdobycie wiedzy o wieloelementowej strukturze marketingu, skupiającej instrumenty marketingu, działania i badania marketingowe o raz rynkowe reguły postępowania. Celem jest także uzmysłowienie studentom, iż marketing to nie tylko rozległa dyscyplina wiedzy, ale i sztuka jej wykorzystania w praktyce.
Treści kształcenia:
Wykłady: 1. Istota i ewolucja koncepcji marketingu. 2. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania działalności marketingowej. 3. Zachowanie nabywców na rynku. 4. Segmentacja rynku. 5.Badania marketingowe i ich wykorzystanie. 6. Produkt w koncepcji marketingowej. 7. Rola cen w marketingu mix. 8. Dystrybucja towarów. 9. Promocja i jej narzędzia.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch kolokwiów przeprowadzonych w formie testu. Do zaliczenia każdego kolokwium konieczne jest uzyskanie 60% możliwej do zdobycia liczby punktów. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen obu kolokwiów.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Garbarski L., Rutkowski I.., Wrzosek W.: Marketing – punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001 2. W. Żurawik, Marketing. Podstawy i kontrowersje, Gdańsk 2009 3. Limański A., Śliwińska K.: Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, Difin, Warszawa 2002 4. E. Michalski, Markering, PWN, Warszawa 2003 Literatura uzupełniająca: 1. Nemezjusz M.Pazio, Podstawy marketingu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, 2. K. Białecki, Instrumenty marketingu, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Warszawa 2006.
Witryna www przedmiotu:
www.knes.pw.plock.pl
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W11
Zna i rozumie ideę marketingu. Ma wiedzę dotyczącą uruchamiania i wykorzystywania narzędzi rynkowego oddziaływania jakimi są: produkt, cena, dystrybucja i promocja; jest przekonany o zintegrowanym sposobie użycia instrumentów i działań wpływających na zjawiska rynkowe.
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W12
Ma wiedzę z zakresu otoczenia przedsiębiorstwa, zasad i kryteriów segmentacji rynku oraz podstawowych badań marketingowych.
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U07
Potrafi analizować związki segmentacji rynku z procesem formułowania strategii firmy; umie stosować kryteria i procedury umożliwiające przeprowadzenie segmentacji w konkretnych sytuacjach decyzyjnych.
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U12
Potrafi scharakteryzować instrumenty marketingu i dobrać je do specyfiki działań firmy, warunków rynkowych oraz cyklu życia produktów.
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U13
Potrafi analizować czynniki otoczenia i trendy w nim występujące oraz wewnętrzne uwarunkowania działalności firmy, przeprowadzić analizę SWOT oraz inne analizy poszczególnych obszarów funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
Weryfikacja: Kolokwia
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K04
Jest zdolny do gromadzenia informacji rynkowych oraz rzetelnego prowadzenia badań marketingowych. Jest świadomy etycznego aspektu prowadzenia działań marketingowych i przekazów reklamowych
Weryfikacja: Udział w wykładzie interaktywnym
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO4
Powiązane charakterystyki obszarowe: