Nazwa przedmiotu:
Polityka gospodarcza
Koordynator przedmiotu:
dr Barbara Felic
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZPK12
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Udział w ćwiczeniach 16h Praca własna 43h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,28 ECTS - wykłady i ćwiczenia 0,72 ECTS - konsultacje ,egzaminy, egzaminy poprawkowe, dodatkowe zaliczenia
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,5 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia240h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Mikroekonomia, makroekonomia
Limit liczby studentów:
Wykład - 15, ćwiczenia - 20
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami i koncepcjami polityk gospodarczej, a w szczególności z mechanizmami oddziaływania podstawowych narzędzi polityk gospodarczej w celu kształcenia umiejętności samodzielnej analizy i oceny prowadzonej przez rząd polityki gospodarczej
Treści kształcenia:
Wykłady (tematy) 1.Polityka gospodarcza-przedmiot, geneza, metoda 2.Instytucja państwa i jej rola w oddziaływaniu na gospodarkę wg głównych koncepcji teoretycznych 3 Główne cele i instrumenty polityki gospodarczej współczesnego państwa 4.Polityka gospodarcza a sektor publiczny, dobro publiczne 5 . Polityka monetarna. Rola banku centralnego w prowadzeniu polityki pieniężnej 6.Polityka budżetowa. 7.Polityka makroekonomiczna a problem inflacji i bezrobocia 8. Polityka rozwoju i wzrostu gospodarczego 9. Wybrane polityki sektorowe- polityka przemysłowa , rolna. Ćwiczenia (tematy) 1. Główne podejścia metodologiczne w badaniu zjawiska polityki gospodarczej. 2. Podstawowe funkcje państwa w kształtowaniu ładu gospodarczego 3. Instytucje i instrumenty polityki pieniężno - kredytowej. 4. Integracja monetarna Polski z Unią Europejską 5. Koszty i korzyści przystąpienia Polski do strefy euro 6 .Polityka gospodarcza wpływająca na rozwój poprzez wpieranie innowacyjności i budowanie GOW 7.Spójność gospodarcza i społeczna jako główny cel polityki regionalnej 8.Wybrane aspekty polityki strukturalnej.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń oraz zdanie egzaminu. Zaliczenie otrzymuje się na podstawie kolokwium( pytania opisowe, zadania). Egzamin ma formę pisemną. Składa się z testu, pytań otwartych. Warunkiem uzyskania oceny zaliczającej z kolokwium lub egzaminu jest otrzymanie minimum 50% punktów .Skala ocen : 50%-60%-3,0 ; 61%-70%-3,5 ;71%-80%- 4,0 ; 81%-90%- 4,5, 91%-100%-5,0. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu i ćwiczeń. Miejsca po przecinku 0,1-0,49, zaokrąglają do 0,5 ocenę końcową, 0,51-0,99 zaokrąglają do następnej oceny końcowej.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. H. Ćwikliński (red), Polityka gospodarcza, WUG, Gdańsk 2010 2. B. Winiarski, (red), Polityka gospodarcza, WN PWN Warszawa 2019 3. Polityka gospodarcza, wybrane zagadnienia, red.nauk.R.Kisiel, R.Marks-Bielska, UWM, 2013 4. Współczesna polityka gospodarcza, A. Kasztowniak, M. Sobol( red.), CEDEWU,2016 r. Literatura uzupełniająca: 1. Stacewicz J. (red) Polityka gospodarcza. Teoria i realia, SGH Warszawa 2008 IKiCHZ. Warszawa, 2. Polityka gospodarcza w integrującej się Europie, Raport Roczny
Witryna www przedmiotu:
www.kneis.pw.plock.pl
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W02
Zna i rozumie rolę państwa jako podmiotu odpowiedzialnego za politykę gospodarczą oraz wpływ kontekstu instytucjonalnego na charakter i kierunki tej polityki.
Weryfikacja: Pisemny egzamin testowy i opisowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO2
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W03
Zna i rozumie cele i uwarunkowania prowadzenia polityki gospodarczej
Weryfikacja: Pisemny egzamin testowy i opisowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO3
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W08
Zna najważniejsze obszary funkcjonowania ewoluującej gospodarki rynkowej
Weryfikacja: Pisemny egzamin testowy i opisowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO8
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W09
Zna i rozumie różne koncepcje prowadzenia polityki gospodarczej i ich wpływ na wzrost społeczno - gospodarczy kraju.
Weryfikacja: Pisemny egzamin testowy i opisowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO9
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U01
Potrafi dokonywać samodzielnej analizy uwarunkowań i trafności prowadzonej przez rządy polityki gospodarczej
Weryfikacja: Kolokwium ( pytania opisowe, test)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U02
Potrafi nakreślić zakres działania państwa i ocenić skutki prowadzonej polityki gospodarczej w relacji do przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i innych uczestników życia gospodarczego.
Weryfikacja: Kolokwium ( pytania opisowe, test)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U04
Potrafi wykorzystać stosowane w ekonomii miary do interpretowania sytuacji gospodarczej kraju
Weryfikacja: Kolokwium ( pytania opisowe, test)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U08
Potrafi dokonać analizy proponowanych form interwencjonizmu ze strony państwa
Weryfikacja: Kolokwium ( pytania opisowe, test)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K08
Jest zdolny do dyskusji o programach polityki gospodarczej
Weryfikacja: Aktywność na ćwiczeniach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO8
Powiązane charakterystyki obszarowe: