Nazwa przedmiotu:
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Marlena Piekut
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZPK7
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Udział w ćwiczeniach 8h Praca własna 51h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,68
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,8
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia120h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
15-20
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przedstawienie podstaw funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego systemu ekonomiczno-finansowego oraz najważniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Celem jest zapoznanie studentów z: genezą przedsiębiorstwa, rolą przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, elementami otoczenia przedsiębiorstwa, formami i rodzajami przedsiębiorstw, cyklem życia przedsiębiorstwa oraz sposobami analizy ekonomicznej wyników prowadzonej działalności.
Treści kształcenia:
Wykłady (tematy) 1. Przedmiot i ewolucja nauki o przedsiębiorstwie. 2. Otoczenie przedsiębiorstwa. Cele, misja i wizja przedsiębiorstwa. 3. Cykl życia przedsiębiorstwa. Przyczyny upadłości i przeciwdziałanie stanom krytycznym. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. 4. Potencjał i działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. Kapitał przedsiębiorstwa i jego zmiany. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. 5. Zarządzanie, planowanie i motywowanie w przedsiębiorstwie. Ocena działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. 6. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa i jej kształtowanie. 7. Przedsiębiorstwo a rynek. Struktury i rodzaje rynków. Polityka cenowa przedsiębiorstwa. Polityka antymonopolowa. 8. Przedsiębiorstwo a państwo. Zakres i formy regulacji działalności przedsiębiorstwa przez państwo. Ćwiczenia (tematy) 1. Geneza i istota przedsiębiorstwa. Rodzaje przedsiębiorstw wyróżnione ze względu na kryterium własności, pozycji rynkowej, wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju działalności. 2. Porównanie ważniejszych cech spółek prawa polskiego. Problemy wyboru formy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa. Uruchamianie działalności gospodarczej. Warunki formalne związane z tworzeniem przedsiębiorstwa. 3. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw – cele i formy. Prywatyzacja pośrednia i bezpośrednia. Potencjał ludzki. Funkcja personalna i jej uwarunkowania. 4. Organizacja i sterowanie produkcją. System i proces produkcyjny. Zasady racjonalnej organizacji procesu produkcyjnego. Typy i formy produkcji. 5. Gospodarowanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa. Skład majątku trwałego. Podział środków trwałych. Miary wykorzystania środków trwałych. Gospodarowanie majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa. Skład majątku obrotowego. Miary efektywności wykorzystania majątku obrotowego. Główne czynniki obniżające materiałochłonność. Czynniki kształtujące zapasy produkcyjne. 6. Przekrojowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Lean management, reinżynieria, benchmarking, logistyka w przedsiębiorstwie, kompleksowe zarządzanie jakością, controlling.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: • przygotowanie prezentacji. Za poprawne przygotowanie i przedstawienie wybranego zagadnienia można otrzymać maksymalnie 2 punkty; • uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny z jednego pisemnego kolokwium oraz z pisemnego egzaminu. Kolokwium będzie zawierało 5 pytań otwartych. Za każde pytanie można zdobyć maksymalnie 1 pkt. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie minimum 2,5 pkt. Pisemny egzamin będzie zawierał 7 pytań otwartych. Za każde pytanie można zdobyć 1 pkt. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 3,5 pkt. • Ocena zintegrowana z przedmiotu 5,0 - 13-14pkt; 4,5 - 12 pkt; 4,0 - 10-11 pkt; 3,5 - 9 pkt; 3,0 – 7-8 pkt.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005 2. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006 3. Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004 4. Engelhardt J. Współczesne przedsiebirostwo. CeDeWu, 2016. 5. Kasiewicz S., Możaryna H., Teoria przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004 6. Lichniak I. Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009. 7. Mączyńska E. Upadłość przedsiębiorstwa. Zaprzestanie działalności. Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 4(2) 2016. 8. Publikacje na stronach internetowych PARP Literatura uzupełniająca: 1. Gruszecki T, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 2. Kasiewicz S., Możaryna H., Teoria przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004 3. Publikacje na stronach internetowych PARP
Witryna www przedmiotu:
www,knes.pw.pl
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W11
Ma podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa we wszystkich jego sferach.
Weryfikacja: Egzamin, kolokwium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO5
Posiada wiedzę o roli i miejscu przedsiębiorcy w strukturach ekonomicznych
Weryfikacja: Egzamin, kolokwium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO5
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO7
Ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych kształtujących funkcjonowanie jednostek gospodarczych
Weryfikacja: Egzamin, kolokwium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO7
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U02
Potrafi, w przypadku tworzenia działalności na własny rachunek, dokonać wyboru formy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa.
Weryfikacja: Egzamin, kolokwium, studium przypadku – praca indywidualna.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U06
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do wskazania przyczyn upadłości i sposobów przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie.
Weryfikacja: Egzamin, kolokwium, studium przypadku – praca indywidualna.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U09
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do opracowania pracy pisemnej, dotyczącej zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, i przedstawienia jej na forum grupy.
Weryfikacja: Egzamin, kolokwium, studium przypadku – praca indywidualna
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO3
Potrafi wyznaczyć sobie cele w przygotowaniu ustnej prezentacji wybranego zagadnienia związanego z przedsiębiorczością.
Weryfikacja: Student podczas ćwiczeń opracowuje w grupie prezentację dotyczącą wybranej koncepcji zarządzania. Student opracowuje indywidualnie ustną wypowiedź na temat wybranego zagadnienia z publikacji prezentowanych na stronach PARP lub GUS.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO3
Powiązane charakterystyki obszarowe: