Nazwa przedmiotu:
Rachunkowość podatkowa
Koordynator przedmiotu:
dr Monika Jarzębska
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
ZFiRPS11/6
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna: 20 h – przegląd literatury, 39h- przygotowanie do zaliczenia Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia) 0,64 Inne formy kontaktu bezpośredniego ( egzaminy, konsultacje oraz zaliczenia i egzaminy w dodatkowych terminach) 0,56 Łącznie 1,2
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Zaliczenie z przedmiotu rachunkowość. Znajomość podstawowych zagadnień ekonomicznych, w tym szczególnie systemu podatkowego.
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami rachunkowości podatkowej, w tym z różnicami trwałymi i przejściowymi między wynikiem finansowym brutto a dochodem podatkowym, zasadami tworzenia i rozliczania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, kalkulacją dochodu i podstawy do opodatkowania oraz wyniku finansowego netto, jak również rozliczania podatku od towarów i usług strukturą sprzedaży. Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani ze sporządzaniem deklaracji VAT-7 , CIT-8 i PIT-36/36L.
Treści kształcenia:
1. Przedmiot i zadania rachunkowości podatkowej 2. Przychody i koszty wg prawa bilansowego i podatkowego 3. Podatek odroczony 4. Rozliczenie podatkowe podatku od towarów i usług 5. Ewidencje w podatku dochodowym od osób fizycznych 6. Ewidencje w podatku dochodowym od osób prawnych
Metody oceny:
Zaliczenie pisemne na ocenę – pytania opisowe, zadania analityczno-rachunkowe, casy study.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: Pogoński M.A., ABC Podatków w działalności gospodarczej, Wyd. Unimex, Wrocław 2012. 2. Olchowicz I., Rachunkowość podatkowa, Wyd. Difin, Warszwa 2011. Literatura uzupełniająca: Winiarska K., Rachunkowość podatkowa: zadania, pytania, testy, Wyd. CH Beck, Warszawa 2010.
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W13
Ma wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa w krajowym i międzynarodowym otoczeniu gospodarczym.
Weryfikacja: Kolokwia-pytania opisowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W15
Ma podstawową wiedzę o sposobach finansowania działalności gospodarczej, ustalaniu wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa
Weryfikacja: Kolokwia-pytania opisowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO8
Ma wiedzę o instytucjach społeczno-ekonomicznych funkcjonujących w gospodarce rynkowej
Weryfikacja: Kolokwia-pytania opisowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO8
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U12
Analizuje zasadność decyzji ekonomicznych podmiotów funkcjonujących na rynku
Weryfikacja: Kolokwia-zadania analityczno-rachunkowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U13
Potrafi ocenić skutki decyzji ekonomicznych przedsiębiorstwa działającego w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej.
Weryfikacja: Kolokwia-zadania analityczno-rachunkowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO1
Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się, jest świadomy nieustannie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej
Weryfikacja: Case study-grupowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO7
Potrafi analizować sytuacje ekonomiczne przedsiębiorstwa i formułować wnioski.
Weryfikacja: Case study-grupowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO7
Powiązane charakterystyki obszarowe: