Nazwa przedmiotu:
Rachunkowość MSP
Koordynator przedmiotu:
dr Anna Stępniak Kucharska
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
ZFiRPS11/5
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna: 59h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia) 0,64 Inne formy kontaktu bezpośredniego ( egzaminy, konsultacje oraz zaliczenia i egzaminy w dodatkowych terminach) 0,44 Łącznie 1,08
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Rachunkowość
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z uproszczeniami w zasadach pełnej rachunkowości jakie mogą stosować małe przedsiębiorstwa oraz z uproszczonymi formami ewidencji, które stanowią alternatywę dla ksiąg rachunkowych. Cele dydaktyczne przedmiotu: 1. Rozumienie przepisów, z którymi spotykają się przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w formie małego przedsiębiorstwa. 2. Umiejętność prowadzenia księgowości zgodnie z wymogami ustawowymi dostosowanej do potrzeb małego przedsiębiorstwa 3. Umiejętność rozliczeń podatkowych.
Treści kształcenia:
1. Pojęcie małego przedsiębiorstwa. Formy organizacyjno-prawne i ich wpływ na wybór formy opodatkowania. Kryteria wyodrębniania małych i średnich przedsiębiorstw na potrzeby rachunkowości - 1 h. 2. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Obowiązki rejestracyjne przedsiębiorstw – 1 h 3. Przychody, koszty i dochód do opodatkowania. Uproszczone formy opodatkowania małych przedsiębiorstw - 1 h 4. Karta podatkowa – 2 h. 5. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2 h. 6. Książka przychodów i rozchodów – 2 h 7. Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Samochód w małym przedsiębiorstwie –2h. 8. Rozliczenia podatku Vat – 1 h 9. Ewidencje problemowe w małych przedsiębiorstwach –1 h. 10. Rachunkowość według Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla Małych i Średnich Jednostek (MŚJ) 1 h.11. Zaliczenie – 2 h
Metody oceny:
Zaliczenie końcowe złożone z części teoretycznej oraz części zadaniowej . Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie punktów uzyskanych z zaliczenia: 51%-60%: ocena dostateczna; 61%- 70%: ocena dostateczna plus; 71% -80%: ocena dobra; 81%-90% ocena dobra plus; 91%-100%: ocena bardzo dobra. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest rozwiązanie 50% zadań do samodzielnego wykonania.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Voss G. Tokarski M, Tokarski A., Księgowość w małej i średniej firmie. Uproszczone formy ewidencji, CEDEWU, 2015r. 2. A. Zawadzki, Rachunkowość małych firm. Tom 1. Podręcznik Difin, 2017 Literatura uzupełniająca: 1. Kiziukiewicz T., Sawicki K., Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2012r.,. 2. A. Kuczyńska-Cesarz, Elementy rachunkowości. Uproszczone formy rachunkowości cz. 2 Difin, Warszawa 2011r. 3. P. Mućko, A. Sokół, Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich, CeDeWu, 2017.
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W14
Zna uproszczone zasady rachunkowości, w tym: formy ewidencji i małych podmiotów i wie jakie jednostki mogą z nich korzystać.
Weryfikacja: Wiedza studentów jest oceniana na podstawie zaliczenia pisemnego w formie testu lub pytań teoretycznych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W14
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO5
Rozumie problemy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dotyczące wyborów formy opodatkowania MSP przedsiębiorstw
Weryfikacja: Wiedza studentów jest oceniana na podstawie zaliczenia pisemnego w formie testu lub pytań teoretycznych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO5
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO7
Zna obowiązki małych podmiotów wynikające z regulacji prawnych w zakresie: rejestracji działalności gospodarczej, ewidencji operacji gospodarczych, dokumentacji, sprawozdawczości.
Weryfikacja: Wiedza studentów jest oceniana na podstawie zaliczenia pisemnego w formie testu lub pytań teoretycznych.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO7
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U05
Potrafi posługiwać się przepisami prawnymi w celu dokonania prawidłowych obliczeń obciążeń podatkowych, w tym: 1) Potrafi ustalić podstawę opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 2) Potrafi ustalić podatek dochodowy w przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Weryfikacja: Umiejętności studentów są oceniane na podstawie zaliczenia (zadania do rozwiązania) i zadań do samodzielnego wykonania w domu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U07
Analizując specyfikę i rodzaj działalności przedsiębiorstwa potrafi zaproponować dla niego odpowiednią uproszczoną formę ewidencji i opodatkowania.
Weryfikacja: Umiejętności studentów są oceniane na podstawie zaliczenia (zadania do rozwiązania) i zadań do samodzielnego wykonania w domu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U14
Potrafi prowadzić uproszczoną ewidencję w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i podatkowej księgi przychodów i rozchodów na potrzeby rozliczeń podatkowych.
Weryfikacja: Umiejętności studentów są oceniane na podstawie zaliczenia (zadania do rozwiązania) i zadań do samodzielnego wykonania w domu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO4
Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wyborem formy opodatkowania przy prowadzeniu działalności gospodarczej oraz z przestrzeganiem przepisów podatkowych.
Weryfikacja: Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych są oceniane na podstawie dyskusji prowadzonej na zajęciach lub konsultacjach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO4
Powiązane charakterystyki obszarowe: