Nazwa przedmiotu:
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Koordynator przedmiotu:
dr Agnieszka Krzętowska
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
ZFiRPS11/2
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
50 h w tym 16 h - wykład, 34h - inne
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,0 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawy organizacji i zarządzania, Marketing, Podstawy Socjologii,
Limit liczby studentów:
min. 15
Cel przedmiotu:
Celem zajęć ze społecznej odpowiedzialności biznesu jest zapoznanie studentów z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), przedstawienie zbioru norm (także etycznych), które określają relację między przedsiębiorcą a otoczeniem jego działalności gospodarczej (zarówno tym najbliższym np. pracownikami, jak i dalszym np. kontrahentami czy lokalną społecznością).
Treści kształcenia:
międzynarodowe. Zachowania nieetyczne w kontekście zarządzania. Patologie życia gospodarczego m.in.: nepotyzm, mobbing, korupcja, niegospodarność i inne. Promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy CSR w Polsce i na świecie - firmy społecznie odpowiedzialne i obszar ich społecznej aktywności (krajowe i zagraniczne). Wpływ społecznej odpowiedzialności firmy na jej konkurencyjną pozycję na rynku Dobre praktyki CSR – analiza przypadków.
Metody oceny:
Kolokwium pisemne. Prezentacja na wybrany temat. Aktywność studenta w trakcie zajęć.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2009 2. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. „Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania”; Poltext; 2010 3. Kietliński K., Reyes V., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Wolters Kluwer, Kraków 2005 Literatura uzupełniająca: 4. Dietl J., Gasparski W., Etyka biznesu, WN PWN, Warszawa 1999 5. Najder-Stefaniak K., Wstęp do etyki biznesu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007
Witryna www przedmiotu:
www.knes.pw.plock.pl
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_WO2
Ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach społeczno–ekonomicznych, funkcjonujących na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO2
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO3
Ma podstawową wiedzę o relacjach między poszczególnymi elementami struktury społeczno- ekonomicznej, o celach funkcjonowania tych struktur i prawidłowościach kształtujących te relacje i cele.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO3
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO4
Ma podstawową wiedzę o rodzajach relacji społeczno – ekonomicznych i rządzących nimi prawidłowościach.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO4
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO7
Ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych kształtujących struktury i instytucje społeczno – ekonomiczne.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO7
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U05
Potrafi prawidłowo posługiwać się podstawowymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i etycznymi w celu rozwiązania konkretnych problemów społeczno - gospodarczych
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U12
Analizuje zachowanie różnych podmiotów funkcjonujących na rynku oraz ich wpływ na decyzje menedżerskie
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO4
Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu ekonomisty oraz z przestrzeganiem zasad etyki zawodowej.
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO4
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO5
Umie współdziałać w przygotowaniu projektów gospodarczych, uwzględniając wpływ czynników ekonomicznych, prawnych i politycznych
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO5
Powiązane charakterystyki obszarowe: