Nazwa przedmiotu:
Seminarium dyplomowe
Koordynator przedmiotu:
Nauczyciele akademiccy upoważnieni przez Radę Kolegium
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZFiRPS9
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w ćwiczeniach 16+16 Praca własna: 59 +59 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75+75
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,6+1,6
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
3+3
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia240h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wykaz przedmiotów wynika z tematu pracy
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy licencjackiej.
Treści kształcenia:
Sprawdzenie postępu prac i omawianie z każdym dyplomantem stanu realizacji pracy dyplomowej. Prezentacje wybranych zagadnień zrealizowanej pracy dyplomowej, które wymagają przedyskutowania z promotorem i pozostałymi seminarzystami. Sprawdzenie finalnej wersji pracy. Omówienie obrony pracy i zasad egzaminu licencjackiego.
Metody oceny:
Ocena postępów w pisaniu pracy licencjackiej
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: Dobór literatury wynika z tematu pracy licencjackiej Literatura uzupełniająca: Dobór literatury wynika z tematu pracy licencjackiej
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W06
Ma wiedzę wymaganą przy wyborze właściwych metod i technik badawczych niezbędnych do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej.
Weryfikacja: Ocena pracy licencjackiej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO6
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U02
Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z wybranego obszaru badań gospodarczych i społecznych do opisu wybranych aspektów funkcjonowania procesów gospodarczych.
Weryfikacja: Ocena pracy licencjackiej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U02
Potrafi prowadzić studia literaturowe wykorzystując polską i obcojęzyczną literaturę przedmiotu oraz inne materiały źródłowe (akty normatywne, regulacje środowiskowe, dane statystyczne GUS, NBP, MF, KNF, materiały wewnętrzne badanych podmiotów gospodarczych i in.) w celu przygotowania pracy licencjackiej
Weryfikacja: Ocena pracy licencjackiej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U07
Potrafi sformułować cel prowadzonych badań, hipotezy i metody badawcze, zebrać materiały empiryczne, przedstawić je w formie umożliwiającej dokonanie analizy przy użyciu wybranych technik badawczych, sformułować logiczne wnioski uzasadniające przyjęte hipotezy badawcze.
Weryfikacja: Ocena pracy licencjackiej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U09
Potrafi redagować dokumenty tekstowe z zachowaniem narzuconych wymogów formalnych, poprawnych pod względem stylistycznym, językowym, logicznie łączących rozważania o charakterze teoretycznym, metodologicznym i analiz empirycznych.
Weryfikacja: Ocena pracy licencjackiej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U11
Potrafi przedstawić dorobek literatury związanej z tematem pracy dyplomowej. Posiada umiejętność wypowiadania się i prezentowania wybranych zagadnień ekonomicznych.
Weryfikacja: Ocena pracy licencjackiej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K01
Jest otwarty na stosowanie nowatorskich metod badawczych, zdolny do poszukiwania alternatywnych dróg rozwiązań postawionych zadań. Ma świadomość zalet i ograniczeń metod badawczych wykorzystywanych w badaniach społecznych. Potrafi ocenić wyniki wkładu własnej pracy w relacji do istniejącego w danym obszarze stanu badań.
Weryfikacja: Indywidualne konsultacje
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_K03
Postępuje zgodnie z wymogami stawianymi pracy dyplomowej, przestrzegając praw autorskich i zasad etyki.
Weryfikacja: Ocena pracy licencjackiej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO3
Powiązane charakterystyki obszarowe: