Nazwa przedmiotu:
Finanse przedsiębiorstw
Koordynator przedmiotu:
dr Monika Burżacka
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZFiRPS2
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Udział w ćwiczeniach 16h Praca własna: przegląd literatury-20h,przygotowanie do ćwiczeń-15h, , przygotowanie do zaliczenia -10 h, przygotowanie do egzaminu-23h: Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia) 1,44 Inne formy kontaktu bezpośredniego ( egzaminy, konsultacje oraz zaliczenia i egzaminy w dodatkowych terminach) 0,72 Łącznie 2,16
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,16
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia240h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Finanse, zarządzanie, rachunkowość, analiza ekonomiczna
Limit liczby studentów:
min. 24
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstw, obejmującymi przede wszystkim źródła wiedzy służące podejmowaniu decyzji finansowych, determinanty kształtowania struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa oraz podstawowe narzędzia wykorzystywane w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Szczególna uwaga zostanie poświęcona problematyce wartości pieniądza w czasie oraz podstawowym dyskontowym metodom oceny efektywności przedsięwzięć gospodarczych.
Treści kształcenia:
Wykłady (tematy) 1. Istota zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. 2. Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw - przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej 3. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 4. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 5. Kalkulacja kosztu kapitału w przedsiębiorstwie 6. Strategie finansowania majątku 7. Zarządzanie majątkiem obrotowym Ćwiczenia (tematy) 1. Wartość pieniądza w czasie 2.Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 3. Analiza struktury kapitałowej przedsiębiorstwa 4. Kalkulacja kosztu kapitału w przedsiębiorstwie 5. Kalkulacja średniego ważonego kosztu kapitału 6. Zarządzanie majątkiem obrotowym
Metody oceny:
Sposób zaliczenia ćwiczeń Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch prac audytoryjnych w postaci zadań do rozwiązania. Sposób zaliczenia egzaminu Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej - test jednokrotnego wyboru. Na ocenę końcową składa się 50% oceny z zaliczenia ćwiczeń i 50% oceny z egzaminu plus maksymalnie 5 punktów z aktywności.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: 1) M. Sierpińska, T. Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych, PWN, Warszawa 2008 2) A. Bielawska, Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, C.H.Beck, Warszawa 2009 3) Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2004. Literatura uzupełniająca: 1) Wypych M. (red.), Finanse przedsiębiorstw z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź 2007 2) Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011. 3) Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_WO6
Posiada wiedzę w zakresie czynników determinujących wartość przedsiębiorstwa, potrafi określić nośniki jej wartości. Zna metody szacowania wartości przedsiębiorstwa
Weryfikacja: Egzamin w formie testu Zaliczenie – kolokwia z zadaniami
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO6
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO7
Posiada wiedzę na temat uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych, zwłaszcza podmiotów prawa handlowego
Weryfikacja: Egzamin w formie testu Zaliczenie – kolokwia z zadaniami
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO7
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U02
Posiada umiejętność analizowania zmienności czynników mikro i makrootoczenia przedsiębiorstwa.
Weryfikacja: Egzamin w formie testu Zaliczenie – kolokwia z zadaniami
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U04
Posiada umiejętność planowania finansowego
Weryfikacja: Egzamin w formie testu Zaliczenie – kolokwia z zadaniami
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U13
Posiada umiejętność oceny efektywności stosowanych strategii zarządzania finansami, zna pojęcie strategii i taktyki finansowej
Weryfikacja: Egzamin w formie testu Zaliczenie – kolokwia z zadaniami
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO8
Student posiada umiejętność wyrażania własnych poglądów, formułowania i uzasadniania opinii dotyczących efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO8
Powiązane charakterystyki obszarowe: