Nazwa przedmiotu:
Rynek pieniężno-kapitałowy
Koordynator przedmiotu:
dr Paweł Neumann
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZFiRPS3
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna: 59h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia) 0,64 Inne formy kontaktu bezpośredniego ( egzaminy, konsultacje oraz zaliczenia i egzaminy w dodatkowych terminach) 0,48 Łącznie 1,12
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,88
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Rachunkowość, Analiza ekonomiczna,
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Podstawowe cele przedmiotu to przekazanie wiedzy o teoretycznych i praktycznych aspektach związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego, w tym rynku pieniężnego oraz rynku kapitałowego. Szczególny nacisk położony będzie na przygotowanie studenta do efektywnego posługiwania się podstawowymi instrumentami finansowymi, umiejętności oceny strategii biznesowych stosowanych na rynku finansowym. Kluczowe zagadnienia praktyczne: uwarunkowania obrotu instrumentami finansowymi na GPW, wartość pieniądza w czasie, wycena akcji, wycena obligacji, wycena kontraktów futures, model CAPM i analiza portfelowa.
Treści kształcenia:
Systematyka rynków finansowych – podstawowe pojęcia Podstawowe instrumenty finansowe funkcjonujące w obrocie gospodarczym Rynek pieniężny: istota, rynek lokat międzybankowych, sekurytyzacja Rynek kapitałowy: istota, klasyfikacje, rynek pierwotny, rynek wtórny, stopa procentowa Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym Podział instytucjonalny rynku finansowego: instytucje centralne nadzorujące rynek i gwarancyjne, podmioty ułatwiające transfer kapitałów i praw własności, instytucje finansowe. Podstawowe uwarunkowania obrotu instrumentami finansowymi na GPW Hedging, arabitraż, spekulacja Wartość pieniądza w czasie Wycena akcji, wycena obligacji, wycena kontraktów futures Model CAPM i analiza portfelowa
Metody oceny:
. Forma i przebieg zaliczenia: dwa KOLOKWIA - forma: pisemna, zakres dopuszczalnych pomocy ustala prowadzący – wymóg posiadania kalkulatora (jedno z pytań to zadanie) - czas trwania kolokwium: 45 - 90 minut, - schemat ustalenia ocen: 0,00% 54,9% ndst 55,0% 64,9% dst 65,0% 74,9% dst+ 75,0% 84,9% db 85,0% 92,4% db+ 92,5% 100,0% bdb - czynniki dodatkowe mające wpływ na ocenę zaliczeniu ćwiczeń – wpływ nie większy niż 0,5 oceny: aktywne uczestnictwo w zajęciach, ocena pracy case study 2. wynik zaliczenia PRZEDMIOTU wg formuły: (50% KOLOKWIUM I + 50% KOLOKWIUM II ) + AKTYWNOŚĆ (nie więcej niż 0,5 oceny)
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: W.Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007; K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, Literatura uzupełniająca: Czekaj J. (red), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2008; Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszaw, 2006; Finanse, bankowość i rynki finansowe, praca zb. pod red. E. Pietrzaka i M. Markiewicz, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2006.
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W12
Ma wiedzę na temat podmiotowej struktury rynku kapitałowego i pieniężnego, zachowania na nim konsumentów oraz innych uczestników rynku (w tym instytucji nadzorujących rynek oraz zapewniających dostęp do informacji), a także dostrzega znaczenie uwarunkowań funkcjonowania tych podmiotów w podejmowaniu decyzji menedżerskich.
Weryfikacja: Kolokwium zawierające pytania opisowe / problemowe oraz zadania do rozwiązania. Ocena przygotowanej samodzielnie analizy (case study). Praca w trakcie zajęć (pytania do słuchaczy, wspólne rozwiązywanie pytań problemowych).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W16
Ma podstawową wiedzę z zakresu działalności rynku pieniężnego, rynku kapitałowego, inwestorów instytucjonalnych, instytucji centralnych nadzorujących rynek.
Weryfikacja: Kolokwium zawierające pytania opisowe / problemowe oraz zadania do rozwiązania. Ocena przygotowanej samodzielnie analizy (case study). Praca w trakcie zajęć (pytania do słuchaczy, wspólne rozwiązywanie pytań problemowych).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W16
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO2
Zna podstawowe informacje o strukturach i instytucjach społeczno – ekonomicznych funkcjonujących w finansowym otoczeniu rynkowym a mających wpływ na kierunki rozwoju oraz uwarunkowania funkcjonowania rynku kapitałowego, rynku pieniężnego, instytucji finansowych i nadzorujących rynek oraz funkcjonowania inwestorów na tych rynkach, tak w aspekcie lokalnym jak i ponadnarodowym.
Weryfikacja: Kolokwium zawierające pytania opisowe / problemowe oraz zadania do rozwiązania. Ocena przygotowanej samodzielnie analizy (case study). Praca w trakcie zajęć (pytania do słuchaczy, wspólne rozwiązywanie pytań problemowych).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO2
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U04
Potrafi wybrać metody i dokonać oceny skutków ekonomicznych i finansowych decyzji podejmowanych przeze przedsiębiorstwa w kontekście funkcjonowania na rynku pieniężno – kapitałowym.
Weryfikacja: Kolokwium zawierające pytania opisowe / problemowe oraz zadania do rozwiązania. Ocena przygotowanej samodzielnie analizy (case study). Praca w trakcie zajęć (pytania do słuchaczy, wspólne rozwiązywanie pytań problemowych).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U08
Potrafi rozumieć i analizować podstawowe zjawiska dotyczące przedsiębiorstw, otoczenia gospodarczo – społecznego oraz rynku pieniężno -kapitałowego i dokonywać poprawnych ocen tych zjawisk, szczególnie w kontekście oceny bezpieczeństwa inwestowania oraz możliwości zabezpieczania przed ryzykiem.
Weryfikacja: Kolokwium zawierające pytania opisowe / problemowe oraz zadania do rozwiązania. Ocena przygotowanej samodzielnie analizy (case study). Praca w trakcie zajęć (pytania do słuchaczy, wspólne rozwiązywanie pytań problemowych).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U10
Potrafi w trakcie dyskusji odnieść się do teorii ekonomicznych oraz dorobku innych dyscyplin pokrewnych, szczególnie w zakresie rozważań dotyczących wyceny akcji, uwarunkowań aplikacji MODELU CAPM oraz oceny ryzyka.
Weryfikacja: Kolokwium zawierające pytania opisowe / problemowe oraz zadania do rozwiązania. Ocena przygotowanej samodzielnie analizy (case study). Praca w trakcie zajęć (pytania do słuchaczy, wspólne rozwiązywanie pytań problemowych).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U12
Potrafi analizować zachowanie i strategie działania różnych podmiotów gospodarczych, analizuje uwarunkowania rynkowe i ich wpływ na decyzje menedżerskie, szczególnie w aspekcie: kosztu kapitału, arbitrażu, strategii hedgingowych, wyceny kontraktów terminowych.
Weryfikacja: Kolokwium zawierające pytania opisowe / problemowe oraz zadania do rozwiązania. Ocena przygotowanej samodzielnie analizy (case study). Praca w trakcie zajęć (pytania do słuchaczy, wspólne rozwiązywanie pytań problemowych).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U16
Rozumie funkcjonowanie rynków finansowych i instytucji finansowych w kontekście uwarunkowań procesów inwestycyjnych, zabezpieczenia przed ryzykiem oraz oceny efektywności inwestycji finansowych.
Weryfikacja: Kolokwium zawierające pytania opisowe / problemowe oraz zadania do rozwiązania. Ocena przygotowanej samodzielnie analizy (case study). Praca w trakcie zajęć (pytania do słuchaczy, wspólne rozwiązywanie pytań problemowych).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO1
Zna zakres swojej wiedzy i umiejętności, wykazuje potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwiązywania nowych problemów, czego wyrazem jest skłonność do dyskusji na forum grupy oraz przygotowywanie projektów do samodzielnego wykonania.
Weryfikacja: Praca w trakcie zajęć (pytania do słuchaczy, wspólne rozwiązywanie pytań problemowych).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO3
Realizuje samodzielnie lub w grupie wymagany przez prowadzącego zakres prac, współpracuje w zespole w trakcie wykonywania wieloetapowych zadań, dzieląc prace na poszczególnych uczestników grupy.
Weryfikacja: Praca w trakcie zajęć (pytania do słuchaczy, wspólne rozwiązywanie pytań problemowych).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO3
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO6
Jest chętny do systematycznego rozwoju, realizacji nowych projektów i zadań, poszukiwań odpowiedzi.
Weryfikacja: Praca w trakcie zajęć (pytania do słuchaczy, wspólne rozwiązywanie pytań problemowych).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO6
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO7
Wykazuje się zaangażowaniem i kreatywnością w trakcie dyskusji, potrafi myśleć, stawiać zarówno pytania jak i udzielać odpowiedzi.
Weryfikacja: Praca w trakcie zajęć (pytania do słuchaczy, wspólne rozwiązywanie pytań problemowych).
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO7
Powiązane charakterystyki obszarowe: