Nazwa przedmiotu:
Rachunek kosztów
Koordynator przedmiotu:
dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZFiRPS6
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 8h Udział w ćwiczeniach 16h Liczba godzin poza planem studiów: 76h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia) 0,96 Inne formy kontaktu bezpośredniego ( egzaminy, konsultacje oraz zaliczenia i egzaminy w dodatkowych terminach) 0,56 Łącznie 1,52
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
3,12
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład120h
  • Ćwiczenia240h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Rachunkowość
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z zasadami rachunku kosztów pełnych i zmiennych i podstawowymi metodami kalkulacji kosztów na potrzeby ustalania kosztów jednostkowych produktów analizy i kontroli kosztów oraz zarządzania rentownością.
Treści kształcenia:
Wykłady (tematy) 1. Wprowadzenie do rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Zakres, cechy i zadania rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Różnice między rachunkowością zarządczą i finansową (1) 2. Wprowadzenie do rachunku kosztów. Klasyfikacje kosztów. Systemy rachunku kosztów (1). 3. Etapy rozliczania kosztów w rachunku kosztów pełnych (1) 4. Pojęcie, cele i metody kalkulacji kosztów w systemie rachunku kosztów pełnych.(3) 5. Rachunek kosztów zmiennych. Metody podziału kosztów na stałe i zmienne. Wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych. (1) 6. Analiza progu rentowności (1) Ćwiczenia (tematy) 1.Wprowadzenie do rachunku kosztów. Klasyfikacje kosztów. (1) 2. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej (2) 3 Rachunek kosztów pełnych. Kalkulacja podziałowa. (2) 4. Rachunek kosztów pełnych. Kalkulacja doliczeniowa (2) 5. Kolokwium (1) 6. Metody podziału kosztów na stałe i zmienne. (1) 7.Rachunek kosztów zmiennych (2) 8. Wpływ rachunku kosztów na wynik finansowy (2) 9. Analiza progu rentowności (2) 10. Kolokwium (1).
Metody oceny:
Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń. W semestrze w celu sprawdzenia efektów kształcenia w zakresie umiejętności zostaną przeprowadzone dwa kolokwia w formie pisemnej (zadania). Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 50% możliwych do uzyskania punktów. Na punktację końcową z ćwiczeń wpływa także aktywność na zajęciach i prezentacja zadań i analiz przygotowanych w domu. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Trzy nieobecności bez usprawiedliwienia powodują brak klasyfikacji. Egzamin sprawdzający efekty kształcenia w zakresie wiedzy zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w czasie sesji egzaminacyjnej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 50% punktów. Ocena końcowa jest wystawiona na podstawie punktów uzyskanych z egzaminu i ćwiczeń: 50-59%: ocena dostateczna; 60 – 69% ocena dostateczna plus; 70 – 79%: ocena dobra; 80 – 89% pkt: ocena dobra plus; 90-100%: ocena bardzo dobra.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2006r.; 2. Piosik, A., Zasady rachunkowości zarządczej. PWN, Warszawa 2006r. 3. Kiziukiewicz T (red.) , Rachunkowość zarządcza, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław, 2012r. 4. Kiziukiewicz T (red.) Rachunkowość zarządcza. Zadania z rozwiązaniami, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław, 2011r. Literatura uzupełniająca: 1.Jaruga Alicja A., Kabalski Przemysław, Szychta Anna, Rachunkowość zarządcza, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer , Warszawa 2010; 2. Garbusiewicz W., Kamela-Sowinska A., Poetschke M., Rachunkowość zarządcza, PWE, 3. Świderska Gertruda Krystyna red Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin Sp. z o.o. Warszawa 2010
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W14
Zna różne metody kalkulacji kosztów pozwalające ustalić koszy jednostkowe produktów w różnych typach przedsiębiorstw. Zna zasady rachunku kosztów pełnych i zmiennych.
Weryfikacja: Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są oceniane na podstawie egzaminu pisemnego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W14
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO1
Ma podstawową wiedzę na temat rachunku kosztów i wie i jakie są jego relacje z rachunkowością finansową i zarządczą. Ma ogólną wiedzą na temat funkcji, zadań, etapów rachunku kosztów. Zna jego miejsce i rolę w procesie tworzenia i funkcjonowania systemu informacyjnego przedsiębiorstwa.
Weryfikacja: Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są oceniane na podstawie egzaminu pisemnego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO6
Zna metody matematyczne i statystyczne pozwalające dokonać podziału kosztów na koszty stałe i zmienne. Zna różne metody pozwalające dokonać rozliczenia kosztów działalności pomocniczej.
Weryfikacja: Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są oceniane na podstawie egzaminu pisemnego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO6
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U04
Potrafi rozliczyć koszty działalności pomocniczej różnymi metodami. Umie obliczyć koszt jednostkowy przy zastosowaniu rożnych metod kalkulacji kosztów.
Weryfikacja: Umiejętności studentów są oceniane na podstawie kolokwiów (zadania do rozwiązania), aktywności na zajęciach (zadania rozwiązywane na tablicy), pracy domowej (zadania do samodzielnego rozwiązania)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U07
Analizuje informacje o kosztach i potrafi odpowiednio je zaklasyfikować, dokonać ich podziału na koszty stałe i zmienne. Potrafi przyporządkować koszty do odpowiednich obiektów kosztów w ramach rachunku kosztów zmiennych.
Weryfikacja: Umiejętności studentów są oceniane na podstawie kolokwiów (zadania do rozwiązania), aktywności na zajęciach (zadania rozwiązywane na tablicy), pracy domowej (zadania do samodzielnego rozwiązania)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U14
Potrafi wykorzystać informacje pochodzące z systemu rachunkowości do obliczenia progu rentowności dla produkcji jedno i wieloasortymentowej. Potrafi wyjaśnić różnice w kosztach jednostkowych uzyskanych w wyniku stosowania rachunku kosztów pełnych i zmiennych.
Weryfikacja: Umiejętności studentów są oceniane na podstawie kolokwiów (zadania do rozwiązania), aktywności na zajęciach (zadania rozwiązywane na tablicy), pracy domowej (zadania do samodzielnego rozwiązania)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO3
Potrafi określić podstawowe działania w ramach rachunku kosztów zmierzające do obliczenia kosztów jednostkowych.
Weryfikacja: Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych są oceniane na podstawie dyskusji prowadzonej na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO3
Powiązane charakterystyki obszarowe: