Nazwa przedmiotu:
Rachunkowość finansowa
Koordynator przedmiotu:
dr Magdalena Kludacz-Alessandri
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZFiRPS8
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
75 w tym: 8- wykłady, 8 - ćwiczenia, 59 - praca własna studentów.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,32 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład120h
  • Ćwiczenia120h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
rachunkowość
Limit liczby studentów:
wykład: min. 15, ćwiczenia: 20 - 30
Cel przedmiotu:
Cel ogólny przedmiotu: Przekazanie podstawowych wiadomości o zasadach rachunkowości, polityce rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Zapoznanie studentów ze szczególnymi przypadkami wyceny składników majątku i źródeł ich finansowania oraz ewidencji złożonych operacji gospodarczych. Cele dydaktyczne przedmiotu: 1. Umiejętność identyfikacji, wyceny i ewidencji leasingu, instrumentów finansowych, umów długoterminowych, rezerw i rozliczeń międzyokresowych, kapitałów. 2 Umiejętność sporządzania rachunku przepływów pieniężnych., zestawienia zmian w kapitale własnym i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Treści kształcenia:
Wykłady (tematy) 1) Nadrzędne zasady rachunkowości i cechy sprawozdań finansowych. Polityka rachunkowości a polityka bilansowa (1) 2. Szczególne problemy identyfikacji i wyceny wartości aktywów trwałych i obrotowych. Utrata wartości aktywów . (1) 3. Leasing operacyjny i finansowy w księgach rachunkowych. (1) 4. Wycena i ewidencja instrumentów finansowych. (1) 5. Wycena i ewidencja kontraktów długoterminowych. (1) 6. Zasady tworzenia rezerw i rozliczeń międzyokresowych (1). 7. Metody łączenia spółek kapitałowych (1) 8. Rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym(1) Ćwiczenia (tematy) 1) Zasady tworzenia i ewidencji kapitałów (1) 2) Szczególne problemy identyfikacji i wyceny wartości aktywów trwałych i obrotowych. Utrata wartości aktywów (1) 3) Leasing operacyjny i finansowy w księgach rachunkowych. (1) 4) Wycena i ewidencja kontraktów długoterminowych. (1) 5) Zasady tworzenia rezerw i rozliczeń międzyokresowych (1). 6) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (1). 7) Rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym (1) 8) Kolokwium (1).
Metody oceny:
Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń. W semestrze w celu sprawdzenia efektów kształcenia w zakresie umiejętności zostaną przeprowadzone dwa kolokwia w formie pisemnej (zadania) (na studiach niestacjonarnych jedno). Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 50% możliwych do uzyskania punktów. Na punktację końcową z ćwiczeń wpływa także aktywność na zajęciach. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Trzy nieobecności bez usprawiedliwienia powodują brak klasyfikacji. Egzamin sprawdzający efekty kształcenia w zakresie wiedzy zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w czasie sesji egzaminacyjnej (test, pytania otwarte). Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 50% punktów. Ocena końcowa jest wystawiona na podstawie punktów uzyskanych z egzaminu i ćwiczeń: 50-59%: ocena dostateczna; 60 – 69% ocena dostateczna plus; 70 – 79%: ocena dobra; 80 – 89% pkt: ocena dobra plus; 90-100%: ocena bardzo dobra.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: Katarzyna Bareja, Teresa Boroch, Marta Gawart, Magdalena Giedroyć, Katarzyna Klimczak, Edyta Łazarowicz, Katarzyna Zasiewska, Zaawansowana rachunkowość finansowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012r. J. Godlewska (red.) Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011r. K. Winiarska (red.) Zaawansowana rachunkowość finansowa. Przykłady, zadania, testy, C.H. Beck, Warszawa 2012r. Literatura uzupełniająca: W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk (red.) Rachunkowość finansową część II (zaawansowana), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008r. J. Turyna, Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008r.
Witryna www przedmiotu:
www.kneis.pw.plock.pl
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W14
Zna zasady rachunkowości. Rozumie różnicę miedzy polityką rachunkowości, polityką bilansową i kreatywna rachunkowością. Zna zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym
Weryfikacja: Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są oceniane na podstawie egzaminu pisemnego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W14
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W15
Ma podstawową wiedzę o szczególnych przypadkach wyceny takich składników majątku i źródeł ich finansowania, jak: leasing, instrumenty finansowe, umowy długoterminowe, rezerwy i rozliczenia międzyokresowe, kapitały.
Weryfikacja: Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są oceniane na podstawie egzaminu pisemnego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO7
Ma wiedzę dotyczącą ustawy o rachunkowości i Krajowych Standardów Rachunkowości
Weryfikacja: Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są oceniane na podstawie egzaminu pisemnego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO7
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U05
Potrafi prawidłowo posługiwać się przepisami ustawy o rachunkowości i KSR w celu dokonania prawidłowej wyceny aktywów trwałych i oraz źródeł ich finansowania, a w szczególności: leasingu, instrumentów finansowych, umów długoterminowych, rezerw i rozliczeń międzyokresowych, kapitałów
Weryfikacja: Ocena na podstawie aktywności na zajęciach i kolokwium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U07
Analizuje rozwiązania elementarnych problemów z zakresu rachunkowości, proponując odpowiednie rozstrzygnięcia dotyczące ewidencji wartości aktywów trwałych i obrotowych oraz źródeł ich finansowania.
Weryfikacja: Ocena na podstawie aktywności na zajęciach i kolokwium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U14
Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą z zakresu rachunkowości przy sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym
Weryfikacja: Ocena na podstawie aktywności na zajęciach i kolokwium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO4
Stosuje się do zasad etyki zawodowej księgowego, szanuje prawo, potrafi dostrzec kiedy firma stosuje kreatywną rachunkowość.
Weryfikacja: Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych są oceniane na podstawie pracy w grupie i dyskusji prowadzonej na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO4
Powiązane charakterystyki obszarowe: