Nazwa przedmiotu:
Praktyka zawodowa
Koordynator przedmiotu:
dr Katarzyna Osiecka
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
8
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
200h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
8
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem praktyk zawodowych jest rozwijanie wiedzy teoretycznej i umiejętności zdobytych podczas studiów oraz wykształcenie umiejętności zastosowania ich w praktyce funkcjonowania firmy. Student odbywający praktykę zawodową ma możliwość praktycznego poznania zagadnień związanych z wybraną specjalnością, jak również zebrania materiałów źródłowych do pisania pracy dyplomowej. Praktyki pozwalają również na nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy.
Treści kształcenia:
Program praktyk obejmuje zapoznanie się z: 1.Podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Strukturą organizacyjną, formą własnościową podmiotu gospodarczego i charakterem prowadzonej działalności 3. Pracą wybranych działów lub zagadnień, np.: - Planowanie i analiza ekonomiczna - Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych - Współpraca z otoczeniem - Formy rozliczeń z kontrahentami - Monitoring kosztów - Ewidencja księgowa - Współpraca z instytucjami finansowymi - Zasady i źródła finansowania działalności - Rozliczenia podatkowe - Ocena ryzyka - Badania rynkowe i prognozowanie - Systemy wspomagające zarządzanie - Kontakt z klientami
Metody oceny:
Zgodnie z „Zasadami organizacji, przebiegu, zaliczania i finansowania praktyk studenckich objętych planem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych” obowiązującymi w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku podstawą zaliczenia praktyk jest wypełniony i podpisany przez Podmiot Zewnętrzny dzienniczek praktyk studenckich oraz zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej. Istnieje również możliwość zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego lub udokumentowanej działalności gospodarczej, odpowiadających programowi praktyk.
Egzamin:
nie
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W02
Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy, normy i reguły prawne zasad funkcjonowania organizacji, a także podstawowe cele jej działalności
Weryfikacja: Wypełniony dzienniczek praktyk studenckich oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO2
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U03
Potrafi wyszukać, dobrać i wykorzystać materiały i informacje niezbędne do rozwiązywania zleconych zadań.
Weryfikacja: Wypełniony dzienniczek praktyk studenckich oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U05
Posiada umiejętność wykorzystywania przepisów i norm prawnych odnoszących się bezpośrednio do powierzonego stanowiska pracy
Weryfikacja: Wypełniony dzienniczek praktyk studenckich oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U06
Potrafi, wykonując obowiązki na powierzonym stanowisku pracy, wykorzystywać zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne wskazówki współpracowników i przełożonych w środowisku pracy.
Weryfikacja: Wypełniony dzienniczek praktyk studenckich oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K02
Wykazuje chęci uczestnictwa pracy w zespole pełniąc w nim różne role
Weryfikacja: Wypełniony dzienniczek praktyk studenckich oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO2
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_K03
Potrafi racjonalnie gospodarować swoim czasem pracy, rzetelnie wykonuje zlecone zadania.
Weryfikacja: Wypełniony dzienniczek praktyk studenckich oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO3
Powiązane charakterystyki obszarowe: