Nazwa przedmiotu:
Przysposobienie biblioteczne (2h)
Koordynator przedmiotu:
mgr Agnieszka Kowalczyk kustosz dypl.
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
0
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak wymagań wstępnych
Limit liczby studentów:
brak limitu studentów
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów pierwszego roku z biblioteką i nauka posługiwania się katalogiem elektronicznym.
Treści kształcenia:
Zapoznanie studentów z bibliotekami płockimi i biblioteką macierzystą, przedstawienie założeń programu komputerowego ALEPH - szczególnie z opcją zamówień studenckich, oraz wykorzystanie baz elektronicznych
Metody oceny:
Zaliczenie na podstawie obecności.
Egzamin:
tak
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
bg.pw.edu.pl, www.knes.pw.plock.pl
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U05
Potrafi wyszukiwać literaturę z zakresu ekonomii i nauk społecznych. Posługuje się bazami on-line oraz zna adresy wszystkich bibliotek płockich posiadających zasoby z dziedziny nauk społecznych.
Weryfikacja: Na ćwiczeniach studenci są zobligowani do wykazania się umiejętnościami w posługiwaniu się katalogiem on - line.
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K03
Wytrwale i samodzielnie wyszukuje i gromadzi literaturę dotyczącą analizowanego problemu badawczego.
Weryfikacja: Na ćwiczeniach studenci są zobligowani do wykazania się umiejętnościami w posługiwania się katalogiem on - line.
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: