Nazwa przedmiotu:
Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa
Koordynator przedmiotu:
mgr Jacek Gorzelewski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
0
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
Wykład min. 15
Cel przedmiotu:
Celem tego przedmiotu jest wskazanie świeżo przyjętym studentom 1 - go roku zagrożeń jakie mogą wystąpić w nowym środowisku, czyli w obiektach akademickich związanych z możliwością wystąpienia pożaru oraz wypadkami losowymi. Zajęcia te mają poinstruować studentów jak postępować w przypadku wystąpienia takich zagrożeń.
Treści kształcenia:
Wprowadzenie i omówienie potrzeby szkolenia, przepisów administracyjno - prawnych dotyczących tego przedmiotu oraz w ramach wykładu prezentowane są filmy dydaktyczne: jeden o tematyce ochrony przeciwpożarowej i drugi dotyczący udzielania pierwszej pomocy ofiarom nieszczęśliwych wypadków.
Metody oceny:
Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach.
Egzamin:
nie
Literatura:
brak
Witryna www przedmiotu:
www.knes.pw.plock.pl
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_WO7
Ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych kształtujących struktury i instytucje społeczno - ekonomiczne
Weryfikacja:
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO7
Powiązane charakterystyki obszarowe: