Nazwa przedmiotu:
Kryzys i zmiana społeczna w myśli europejskiej
Koordynator przedmiotu:
mgr Tomasz Zbrzezny
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
ZPP5/5
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna: 34h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wpisanie na III semestr studiów
Limit liczby studentów:
15-20
Cel przedmiotu:
Przedmiot należy do filozofii społecznej. Celem jego nauczania jest pokazanie różnych intelektualnych reakcji na zjawiska kryzysów i przesileń społecznych. Przez wiedzę o tym, jak wielcy myśliciele minionych czasów "radzili sobie" z własną współczesnością - do świadomości, że i dla nas współczesne zjawiska i procesy mogą być bardziej przejrzyste i zrozumiałe.
Treści kształcenia:
1. Kryzys demokracji ateńskiej i jego odzwierciedlenie w twórczości Platona 2. De civitate Dei Aureliusza Augustyna jako reakcja na kryzys imperium rzymskiego 3. Bolesne narodziny nowożytności. Moralność a potrzeba realizacji celów polityki wg Machiavellego. Utopie renesansu jako wyraz tęsknoty za zmianą porządku społecznego. 4. Umowa społeczna jako wyraz kształtowania się nowej podmiotowości i artykulacji potrzeby zmiany modelu władzy 5. Kryzys i zmiana społeczna w myśli Karola Marksa. 6. Utopie XX wieku. Szczęście ludu pracującego i szczęście rasy panów. 7. Filozofia wobec totalitaryzmu i wojny światowej 8. Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy.
Metody oceny:
Ocena przedstawionej przez studenta samodzielnej pracy pisemnej na jeden ze wskazanych tematów.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Historia filozofii zachodniej, red. Richard H. Popkin, wyd. Zysk i S-ka, 2003, 2. Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, red. Barbara Skarga, PWN 21994 – 1997, t. 1 – 5, wybrane fragmenty 3. Platon, Państwo 4. H. Arendt, O rewolucji., 5. E. Fromm, Ucieczka od wolności, Literatura uzupełniająca: 1. J. Baszkiewicz, Francuzi 1789-1794. Studium świadomości rewolucyjnej, 2. K. Mannheim, Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, 3. H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu
Witryna www przedmiotu:
www.kneis.pw.plock.pl
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W08 K_W09
Student wie, że wielkie kryzysy i przesilenia społeczne powodują podejmowanie prób intelektualnego ich opanowania. Zna przykłady takich intelektualnych prób. Wie, że i nasza współczesność jest przedmiotem namysłu myślicieli różnych specjalności.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO8, K_WO9
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U01 K_U08
Umie racjonalnie przeanalizować sytuację kryzysu i przesilenia społecznego, potrafi sięgnąć do literatury dla pogłębienia rozumienia procesu społecznego.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K07 K_K08
Student jest zdolny do odważnego spojrzenia w przyszłość. Ma świadomość, że nie musimy być bezradni wobec kryzysu i zmiany społecznej. Ma szanse twórczo odnieść się do zmiennego procesu historycznego.
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO7, K_KO8
Powiązane charakterystyki obszarowe: