Nazwa przedmiotu:
Logika
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Zbigniew Kleniewski
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
ZPP5/4
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 30h Praca własna: 20h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,6
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,4
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przyjęcie na pierwszy rok studiów.
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z podstawowymi pojęciami logiki. Celem nauczania przedmiotu jest wyrobienie umiejętności omawiania procesów poznawczych, poprawnego formułowania myśli, definiowania, dzielenia, wnioskowania. Podniesienie kultury logicznej u studentów
Treści kształcenia:
Przedmiot i zadania logiki. Język jako system znaków, syntaktyka i semantyka. Nazwy i ich rodzaje. Definicje i warunki ich poprawności. Podział logiczny. Umiejętność przekonywania. Teorie argumentacji wobec logiki. Zdanie. Pojęcie zdania prawdziwego, wartości logicznej, zdania w sensie logicznym. Funktory prawdziwościowe. Rachunek zdań. Tautologie logiczne i metody ich sprawdzania. Zdania kategoryczne. Kwadrat logiczny. Sprawdzanie słuszności trybów sylogistycznych. Wnioskowanie dedukcyjne. Wnioskowanie redukcyjne, indukcyjne, przez analogię.
Metody oceny:
Kolokwium 1 - 30pkt test Kolokwium 2 - 50pkt zadania praktyczne kolokwium 3 - 20pkt on-line, praca w domu Z każdego kolokwium trzeba uzyskać min 50% pkt Ocena końcowa (pkt) 0-49 ocena 2 50-59 ocena 3 60-69 ocena 3,5 70-79 ocena 4 80-89 ocena 4,5 91-100 ocena 5
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: Zygmunt Ziembiński, Logika praktyczna, PWN Beata Witkowska-Maksimczuk, Podstawy logiki w przykładach i zadaniach, WSAS Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz, Logika, C.H.BECK Literatura uzupełniająca: 1. Ajdukiewicz K.: Język i poznanie 2. Kotarbiński T.: Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk 3. Szaniawski K.: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W06
Zna podstawowe pojęcia logiki języka i logiki formalnej. Zna podstawowe rodzaje wnioskowania i wie, że nie są one równocenne. Wie, że podstawowe czynności stosowane w nauce, jak definiowanie, dzielenie czy wnioskowanie podlegają regułom poprawności.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U010
Precyzyjnie posługuje się językiem
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U02
Posiada umiejętność omawiania czynności poznawczych, potrafi poprawnie definiować, dzielić, wnioskować, dowodzić. Potrafi dostrzec i nazwać błędy w słownym przekazywaniu myśli.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K01
Jest zdolny do logicznego i analitycznego myślenia. Jest bardziej krytyczny (niedogmatyczny).
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_K08
Umie uzasadnić swoje stanowisko posługując się racjonalną argumentacją
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: