Nazwa przedmiotu:
Podstawy socjologii
Koordynator przedmiotu:
dr Mateusz Grodecki
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
ZPP5/1
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna: 34h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,92
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Brak
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu socjologii. Słuchacze zapoznają się podstawowymi procesami i mechanizmami kształtującymi życie społeczne oraz z różnymi paradygmatami pozwalającymi interpretować otacząjącą rzeczywistość.
Treści kształcenia:
W1 – Zajęcia organizacyjno-wprowadzające. Historia socjologii; W2 - Człowiek w społeczeństwie; W3 -Społeczeństwo w człowieku; W4 - Interpretowanie społeczeństwa – Emile Durkheim; W5 - Współczynnik humanistyczny – Florian Znaniecki; W6 - O metodzie socjologii: badania ilościowe i sondaże; W7 -Sport jako barometr społeczeństwa i lustro jego problemów – kibice; W8 - Test
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny z testu końcowego.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Peter Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2005. 2. Jerzy Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. 3. Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. Literatura uzupełniająca: 1. Durkheim Emile, Samobójstwo, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2011 2. Znaniecki Florian, Wstęp do socjologii, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 1988.
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
Brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_WO1
Ma wiedzę z podstaw socjologii
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO5
Ma podstawową wiedzę o człowieku jako jednostce pełniącej różne role w strukturach Społecznych
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO5
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U02
Potrafi prawidłowo posługiwać się poznaną terminologią socjologiczną
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U08
Potrafi ocenić skutki społeczne przedsięwzięć gospodarczych
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO2
Jest przygotowany do pełnienia różnych ról zawodowych i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO2
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO3
Jest zdolny do budowania relacji i współdziałania w grupie
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO3
Powiązane charakterystyki obszarowe: