Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie środowiskiem i ekologia
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Renata Walczak, prof. PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZPP8/2
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna: 34h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Celem jest przekazanie wiedzy dotyczącej procesów dokonujących się w środowisku przyrodniczym oraz nabycie umiejętności ich rozumienia i analizowania. Słuchacz zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ekologii oraz z oddziaływaniem człowieka na środowisko i zagrożeniami z tego wynikającymi. Potrafi dostrzec ekologiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego i uwzględnić je w zarządzaniu organizacją.
Treści kształcenia:
Wprowadzenie - podstawowe pojęcia z zakresu ekologii, geneza i istota koncepcji rozwoju zrównoważonego. Problemy ochrony atmosfery. Zanieczyszczenie wód Problemy dotyczące ścieków Problemy dotyczące odpadów, Zagrożenia i ochrona biosfery, zachowanie różnorodności biologicznej, ochrona gleb, problemy dotyczące żywności Źródła energii, drgania, promieniowanie, hałas Krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony środowiska, monitoring środowiskowy
Metody oceny:
Zaliczenie treści przedstawionych na wykładzie w formie kolokwium lub w formie pisemnej pracy zaliczającej efekty kształcenia.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: Mackenzie, Aulay; Ball, Andy S.; Virdee, Sonia R.. Ekologia. Krótkie wykłady. Red. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, 436 s. ISBN 978-83-01-14464-7; Dobrzańska, Bożena; Dobrzański, Grzegorz; Kiełczewski, Dariusz. Ochrona środowiska przyrodniczego. Red. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, 460 s. ISBN 978-83-01-15495-0; Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem. Red. Kryk, Barbara. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012, 367 s. ISBN 978-83-7241-887-6; Literatura uzupełniająca: Caekelbergh, Aime F.. Zintegrowane zarządzanie środowiskiem. Systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką. Red. . : Wolters Kluwer Polska SA, 2013, 932 s. ISBN 978-83-264-5448-6; Kowal, Edward; Kucińska-Landwójtowicz, Aneta; Misiołek, Andrzej. Zarządzanie środowiskowe. Red. . Warszawa: PWE, 2013, 235 s. ISBN 978-83-208-2107-9;
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W05
Rozumie problemy wyborów gospodarczych ze względu na uwarunkowania środowiskowe.
Weryfikacja: Kolokwium lub pisemna praca zaliczeniowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO5
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO1
Posiada podstawową wiedzę z zakresu procesów racjonalnego gospodarowania środowiskiem i ich relacji z innymi naukami społecznymi.
Weryfikacja: Kolokwium lub pisemna praca zaliczeniowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U02
Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu procesów kształtowaniem środowiska łącząc je z ogólnym procesem zarządzania firmą.
Weryfikacja: Kolokwium lub pisemna praca zaliczeniowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U05
Potrafi prawidłowo posługiwać się podstawowymi normami i regułami prawnymi do zaplanowania wstępnego przeglądu środowiskowego.
Weryfikacja: Kolokwium lub pisemna praca zaliczeniowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U08
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania podstawowych zjawisk gospodarczo – społecznych związanych z rozwojem zrównoważonym.
Weryfikacja: Kolokwium lub pisemna praca zaliczeniowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO1
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się ze względu na zmieniające się przepisy środowiskowe.
Weryfikacja: Wpisz opis
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO5
Umie współdziałać w przygotowaniu projektów gospodarczych uwzględniając uwarunkowania ekologiczne.
Weryfikacja: Kolokwium lub pisemna praca zaliczeniowa
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO5
Powiązane charakterystyki obszarowe: