Nazwa przedmiotu:
Prawo cywilne
Koordynator przedmiotu:
dr Tomasz Suski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZPP6/2
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna: 59h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,84
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i instytucjami prawa cywilnego oraz w miarę możliwości pokazanie ich praktycznego zastosowania.
Treści kształcenia:
I. Prawo cywilne – część ogólna (łącznie 5 godz.) 1. Źródła prawa cywilnego – 0,5 godz. 2. Pojęcie i elementy stosunku cywilnoprawnego (przedmiot, podmiot, treść)- 0,5 godz. 3. Zdolność prawna – 0,5 godz. 4. Zdolność do czynności prawnych – 0,5 godz. 5. Ochrona dóbr osobistych – 0,5 godz. 6. Przedstawicielstwo i jego rodzaje – 0,5 godz. 7. Pełnomocnictwo i jego rodzaje – 0,5 godz. 8. Sposoby zawierania umów – 0,5 godz. 9. Wady oświadczenia woli – 0,5 godz. 10. Przedawnienie i terminy zawite – 0,5 godz. II. Prawo cywilne - własność i inne prawa rzeczowe (łącznie 3 godz.) 1. Pojęcie i rodzaje praw rzeczowych – 0,5 godz. 2. Prawo własności – 1 godz. 3. Użytkowanie wieczyste – 0,5 godz. 4. Ograniczone prawa rzeczowe – 1 godz. III. Prawo cywilne – zobowiązania (łącznie 4 godz.) 1. Wielość dłużników i wierzycieli – 0,5 godz. 2. Czyny niedozwolone – 0,5 godz. 3. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania – 0,5 godz. 4. Bezpodstawne wzbogacenie – 0,5 godz. 5. Zmiana wierzyciela lub dłużnika – 0,5 godz. 6. Umowy zobowiązaniowe – 1,5 godz. IV. Prawo cywilne – spadki (łącznie 3 godz.) 1. Dziedziczenie ustawowe – 1 godz. 2. Rozrządzenia na wypadek śmierci – 1 godz. 3. Zachowek – 0,5 godz. 4. Stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia – 0,5 godz.
Metody oceny:
Formę zaliczenia przedmiotu stanowi egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań). Warunkiem zaliczenia jest osiągnięcie efektów kształcenia oraz udzielenie prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 16 pytań testowych.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Wydawnictwo Scriptum, Poznań 2013; Z. Muras, Podstawy prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 r.; A. Filipowicz, Podstawy prawa dla ekonomistów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012 Literatura uzupełniająca: A. Bieranowski, P. Bogdalski, M. Goetel, Prawo cywilne – zarys wykładu, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2012, H. Witczak, A. Kawałko, Prawo rzeczowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, A. Kawałko, H. Witczak, Zobowiązania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny – komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W07
Ma wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień z zakresu prawa cywilnego, rodzajów umów, ich treści i znaczenia.
Weryfikacja: Egzamin pisemny w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO7
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U05
Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe przepisy prawne z zakresu prawa cywilnego, zarówno tworząc wzorce umowne niezbędne w działalności na własny rachunek, jak i dokonując analizy umów przedstawionych do podpisania.
Weryfikacja: Egzamin pisemny w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO5
Przygotowując projekty gospodarcze dba o uwzględnienie w nich aspektów prawnych.
Weryfikacja: Egzamin pisemny w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO5
Powiązane charakterystyki obszarowe: