Nazwa przedmiotu:
Technologia informacyjna
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Zbigniew Kleniewski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZPP2
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w ćwiczeniach - 32h Praca własna: łącznie 43 h Sumaryczne obciążenie pracą studenta - 75h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
3
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia480h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
24
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z podstawami wykorzystania technologii informacyjnej w przyszłej pracy studenta. Celem nauczania przedmiotu jest praktyczne przećwiczenie wybranych technik komputerowych z zakresu edycji tekstu i przetwarzania danych oraz prezentacji multimedialnych.
Treści kształcenia:
1. Podstawy edycji tekstu. 2. Zaawansowane techniki edycji. 3. Korespondencja seryjna. 4. Adresowanie w arkuszu kalkulacyjnym. 5. Obliczenia statystyczne w arkuszu. 6. Optymalizacja obliczeń. 7. Graficzna prezentacja danych. 8. Elementy baz danych w arkuszu kalkulacyjnym. 9 Elementy grafiki komputerowej. 10. Prezentacje multimedialne. 11. Wybrane zagadnienia Internetu.
Metody oceny:
Student powinien zaliczyć każde ćwiczenie. Po wykonaniu ćwiczenia student rozwiązuje krótki test teoretyczny podsumowujący nabytą wiedzę. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności student może zaliczyć ćwiczenie z inną grupą lub w czasie konsultacji. Dopuszczalna jest niezaliczenie 2 ćwiczeń. Za wykonanie ćwiczeń student otrzymuje 20pkt Przewidziane są dwa sprawdziany praktyczne, każdy oceniany w skali od 0 do 40pkt. Ocena końcowa jest zależna od sumy punktów ze sprawdzianów i zaliczonych ćwiczeń. Skala ocen: 0-50 ocena 2, 51-65 ocena 3, 66-75 ocena 3+, 76-85 ocena 4, 86-95 ocena 4+, 96-100 ocena 5.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: Elżbieta Mejsner, Tomasz Kwiatkowski, Maria Stefańczyk, Tomasz Jaskuła: Informatyka dla ekonomistów przykłady i ćwiczenia, wyd. UMCS, Lublin 2016 Literatura uzupełniająca: https://support.office.com/pl-pl/ Materiały przygotowane przez prowadzącego.
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W06
Zna metody i narzędzia, w tym matematyczno – statystyczne oraz techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk ekonomicznych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczno – ekonomiczne, procesy w nich zachodzące, a także relacje miedzy nimi.
Weryfikacja: Zaliczenie krótkiego sprawdziany teoretycznego po każdym ćwiczeniu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO6
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U02
Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu procesów i zjawisk ekonomicznych oraz praktycznie ja wykorzystywać do rozwiązywania podstawowych problemów mikro i makroekonomicznych
Weryfikacja: Wykonanie ćwiczeń, Zaliczenie praktycznych sprawdzianów nr 1 i nr 2
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U04
Potrafi wykorzystywać wybrane metody i narzędzia do prognozowania zjawisk i procesów gospodarczych oraz określenia ich praktycznych skutków ekonomicznych, finansowych i społecznych.
Weryfikacja: Wykonanie ćwiczeń, Zaliczenie praktycznych sprawdzianów nr 1 i nr 2
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U09
Wykorzystuje zdobyta wiedzę teoretyczną i inne materiały źródłowe do przygotowania w języku polskim i w wybranym języku obcym prac pisemnych, dotyczących zagadnień ekonomicznych w zakresie właściwym dla praktyki biznesu.
Weryfikacja: Wykonanie ćwiczeń, Zaliczenie praktycznych sprawdzianów nr 1 i nr 2
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K06
Potrafi dążyć do systematycznego rozwoju poprzez poszerzanie nabytej wiedzy i umiejętności.
Weryfikacja: Ocena aktywności na ćwiczeniach, Ocena zaangażowania studenta w samodzielnym zdobywaniu wiedzy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO6
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_K07
Jest kreatywny, potrafi myśleć i działać w sposób zaangażowany i przedsiębiorczy.
Weryfikacja: Ocena aktywności na ćwiczeniach, Ocena zaangażowania studenta w samodzielnym zdobywaniu wiedzy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO7
Powiązane charakterystyki obszarowe: