Nazwa przedmiotu:
Podstawy filozofii i metodologia nauk
Koordynator przedmiotu:
mgr Tomasz Zbrzezny
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZPP3
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna: 34h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przyjęcie na I rok studiów
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i problemami filozofii, głównie z teorią poznania. Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie do krytycznego spojrzenia na naukę, jej metody i rezultaty.
Treści kształcenia:
1. Przedmiot filozofii. Naturalny, naukowy i filozoficzny obraz świata. 2. Główne działy filozofii i ich charakterystyka. Teoria poznania i ontologia. 3. Zagadnienie prawdy a sceptycyzm. 4. Filozofia a nauka. Pojęcie i znaczenie światopoglądu. 5. Pojęcie nauki i struktura teorii naukowych. 6. Klasyfikacja nauk. Główne kategorie i pojęcia w metodologii nauk. 7. Problem humanistycznej refleksji nad nauką
Metody oceny:
kolokwium dotyczące materiału przewidzianego programem zajęć
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii 2. Stanisław Jedynak: Filozofia (Ontologia, teoria poznania logika 3. Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny (red. Cackowski, Kmita, Szaniawski) (wybrane hasła) Literatura uzupełniająca: 1. Thomas S. Kuhn: Struktura rewolucji naukowych 2. Karl R. Popper: Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności.
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W01
Student ma wiedzę o podstawowych działach filozofii i zna podstawowe pojęcia w nich występujące.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W01
Ma podstawową wiedzę o różnorodności nauk pod względem metodologicznym. Ma wiedzę o strukturze nauki i strukturze teorii naukowych.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U02
Potrafi prawidłowo posługiwać się terminologią filozoficzną, rozumie wpływ światopoglądu na sposób myślenia o nauce.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U08
Potrafi dostrzec potrzebę humanistycznej refleksji nad nauką.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K01
Potrafi uczestniczyć w dyskusjach, sporach dotyczących nauki, jej uwarunkowań społecznych i aksjologicznych.
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_K08
Jest zdolny do logicznego i analitycznego myślenia o nauce. Potrafi być krytyczny wobec efektów własnej pracy badawczej.
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO8
Powiązane charakterystyki obszarowe: