Nazwa przedmiotu:
Język obcy
Koordynator przedmiotu:
mgr Monika Łapiak
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Język obcy
Kod przedmiotu:
ZPP1
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
a
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
a
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia480h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
a
Limit liczby studentów:
a
Cel przedmiotu:
a
Treści kształcenia:
a
Metody oceny:
a
Egzamin:
nie
Literatura:
a
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się