Nazwa przedmiotu:
Język angielski
Koordynator przedmiotu:
mgr Monika Łapiak
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Język obcy
Kod przedmiotu:
ZPP1
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w ćwiczeniach 32h Praca własna: 68h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,68
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,32
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia480h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Język polski – gramatyka; język angielski – matura pisemna (poziom podstawowy), znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym B1
Limit liczby studentów:
24
Cel przedmiotu:
Celem lektoratu jest podniesienie umiejętności studentów kontynuujących naukę języka angielskiego do poziomu B2. Zarys programu obejmuje cele i treści w ramach czterech sprawności językowych: rozumienie mowy (1) i tworzenie wypowiedzi (2) , rozumienie tekstu ze słuchu i analiza tekstu (3), oraz sprawność pisania zróżnicowanych pod względem formy tekstów na zadany temat (4).
Treści kształcenia:
“Different lifestyles” – speaking and reading; Present Simple vs. Present Continuous , will +V Used to + V, would, Past Simple; Customs and traditions, festivals; Experiencing life abroad /in different cultures – listening and speaking; Modifying adjectives and adverbs Introduction to Present Perfect; Present Perfect Continuous vs. Past Simple Vocabulary exercises: work, jobs, career; Writing a CV and a Letter of application; Listening – stressful jobs; Module 1 and 2 test “Innocent” - reading; Vocabulary exercises: education, school subject, school memories; Articles; some/any ; countable/uncountable nouns Forming adjectives ; Adjectives and adverbs; adverbs of degree; Writing transactional emails; Listening – Immigrants arriving in the USA; Cultural heritage V + V-ing / V /to forms; Personal challenges; Phrasal verbs with take Narrative tenses; time conjunctions; Module 3 and 4 test
Metody oceny:
Zaliczenie każdego modułu zależy od spełnienia trzech kryteriów: obecności na zajęciach, opanowania materiału dla danego modułu i nakładu pracy własnej. Szczegółowy regulamin zaliczania modułu jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Lektorów: http://www.pw.plock.pl/zl/pl/regulamin_zaliczania_modulu.html
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: Bell, J. and R. Gower. First EXPERT 3rd ed. Pearson Longman 2014 Kenny, N. and L. Luque-Mortimer. First Certificate Practice Tests New Ed. Pearson Longman 2008 Literatura uzupełniająca: Emmerson, P. Business Grammar Builder. Macmillan Education 2002 Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press 1995 Philips, J. (ed.). Oxford Wordpower Dictionary. Oxford University Press 1998 Linde-Usiekniewicz, J. (red.). Wielki słownik angielsko – polski i polsko –angielski. PWN / OUP. Warszawa 2006
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U11
Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi, wykład oraz nawet złożoną dyskusję pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Potrafi zrozumieć większość wiadomości i programów TV dotyczących bieżących wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej, jeżeli aktorzy posługują się językiem literackim (standardowym). Rozumie artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przedstawiają szczegółowe opinie i argumenty. jest w stanie zrozumieć współczesną prozę literacką. Potrafi porozumiewać się z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą posługującym się danym językiem jak ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi zainteresowaniami. Umie przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać przejrzysty, precyzyjny tekst na tematy związane ze swoimi zainteresowaniami. Umie napisać krótki esej lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać list, podając istotę i wagę osobistych doświadczeń i wrażeń.
Weryfikacja: 1) słuchanie różnorodnych wypowiedzi w nawiązaniu do omawianych zagadnień; 2) ćwiczenie rozumienia tekstu, wyszukiwanie szczegółowych informacji w tekście; logiczne dopasowywanie brakujących fragmentów tekstu; 3) odpowiadanie na pytania lektora; ćwiczenie krótkiej i dłuższej wypowiedzi; zajmowanie stanowiska. 4) analiza modelowych tekstów: poznawanie typowych zwrotów i struktury tekstu (wypracowanie, list, raport) na zajęciach; tworzenie własnych form pisemnych w ramach pracy własnej; 5
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K01
Rozumie konieczność kontynuowania nauki języka angielskiego, w trakcie i po studiach, szczególnie w kierunku swojej specjalności.
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_K07
Ma wyobrażenie o środowisku anglojęzycznym. Zna elementy kultury, zwyczajów i istotnych wydarzeń dotyczących obszaru języka angielskiego, a także ma uporządkowaną wiedzę z zakresu struktur gramatycznych, słownictwa i zwrotów językowych.
Weryfikacja: Analiza zadanych tekstów do czytania, pisanie tekstów własnych (wypracowanie, list, raport) i wypowiedzi ustne.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO7
Powiązane charakterystyki obszarowe: