Nazwa przedmiotu:
Wychowanie Fizyczne 1
Koordynator przedmiotu:
Nauczyciel upoważniony ze strony Studium Wychowania Fizycznego i Sportu do koordynowania współpracy z Wydziałem
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Wychowanie Fizyczne
Kod przedmiotu:
WF1
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
0
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w ćwiczeniach oferowanych przez SWFiS- 30 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Rozwój sprawności ruchowej studentów, kształcenie nawyków troski o sprawność fizyczną.
Treści kształcenia:
Szczegółowe treści merytoryczne podane są w Karcie Przedmiotu każdego z proponowanych kursów. Program ćwiczeń wg oferty Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej
Metody oceny:
Według regulaminu zajęć opracowanego przez SWFiS
Egzamin:
nie
Literatura:
Spis lektur podany jest przez prowadzącego z proponowanych przez SWFiS dla studentów Uczelni kursów.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się