Nazwa przedmiotu:
Komputerowo wspomagane wytwarzanie II
Koordynator przedmiotu:
Dr hab. inż. Piotr Skawiński, prof. PW
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe obieralne do wyboru przez studenta
Kod przedmiotu:
509
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 33,w tym: a) wykład – 30 godz.; b) konsultacje - 2 godz.; c) sprawdzian - 1 godz.; 2) Praca własna studenta - 17 godzin, w tym: a) 4 godz. – bieżące przygotowywanie się studenta do wykładu; b) 5 godz. – studia literaturowe; c) 8 godz. – przygotowywanie się do sprawdzianu. 3) RAZEM – 50
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,3 punktu ECTS – liczba godzin kontaktowych 33,w tym: a) wykład – 30 godz.; b) konsultacje - 2 godz.; c) sprawdzian - 1 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,7 punktów ECTS – 17 godz. w tym: a) 4 godz. – bieżące przygotowywanie się studenta do wykładu; b) 5 godz. – studia literaturowe; c) 8 godz. – przygotowywanie się do sprawdzianu.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości o narzędziach, obrabiarkach i obróbce skrawaniem, programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie i projektowaniu technologii maszyn.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Nabycie wiedzy i umiejętności opracowania zaawansowanych programów obróbki technologicznej 3- 4- i 5-osiowej z wykorzystaniem środowiska CAM i symulacji obróbki.
Treści kształcenia:
Wykład: 1. Charakterystyka oprogramowania inżynierskiego CAM, CAD/CAM i CAD/CAM/CAE, a w szczególności modułów środowiska komputerowo wspomaganego wytwarzania. 2. Charakterystyka maszyn CNC i sterowników. Języki programowania. 3. Przestrzeń robocza i jej punkty charakterystyczne. Układy pomiarowe. 4. Podstawy programowania. Struktura programu. Bloki, kody ISO. 5. Makrocykle, cykle stałe, podprogramy. Programowanie parametryczne. 6. Programowanie we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych. 7. Programowanie automatyczne. 8. Korekcje narzędzi. 9. Bazy pomiarowe, korekcja baz pomiarowych. 10. Generowanie programów operacji technologicznej na maszyny CNC (toczenie, frezowanie), pliki toru narzędzia (CLData, APT). 11. Systemy CAM, symulacja obróbki. 12. Postprocesory. 13. Sondy pomiarowe przedmiotowe i narzędziowe. 14. Obróbki wieloosiowe: (3, 4 i 5 osi).
Metody oceny:
Wykład: sprawdzian
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Grzesik W., Niesłony P., Bartoszuk M.: Programowanie obrabiarek NC/CNC, WNT, 2006, Warszawa. 2. Stryczek R., Pytlak B.: Elastyczne programowanie obrabiarek, PWN 2011, Warszawa. 3. Stach B.: Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, WSiP 1999, Warszawa. 4. Kosmol J.: Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie, WNT 1998, Warszawa. 5. Augustyn K.: EdgeCAM, Wydawnictwo Helion, 2008, Gliwice.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W1
Posiada wiedzę o zaawansowanym programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie 3-, 4- i 5-osiowych.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W03, KMiBM2_W04, KMiBM2_W05, KMiBM2_W07
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T2A_W03, T2A_W04, InzA_W02, InzA_W05, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T2A_W02, T2A_W03, InzA_W02
Efekt W2
Ma uporządkowaną, szczegółową wiedzę związaną z zaawansowanym programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie.
Weryfikacja: Sprawdzian
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W03, KMiBM2_W04, KMiBM2_W05, KMiBM2_W07
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T2A_W03, T2A_W04, InzA_W02, InzA_W05, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T2A_W02, T2A_W03, InzA_W02

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U1
Potrafi samodzielnie zaprojektować strategię obróbki części maszyn na obrabiarkach sterowanych numerycznie wykorzystując programowanie automatyczne (środowisko programów CAM). Potrafi prowadzić symulacje komputerowe i wyciągać wnioski.
Weryfikacja: Sprawdzian, projekt
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U01, KMiBM2_U10, KMiBM2_U12, KMiBM2_U13, KMiBM2_U16, KMiBM_U17
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U09, InzA_U02, T2A_U10, InzA_U02, T2A_U18, InzA_U03, T2A_U17, InzA_U03, T2A_U03, InzA_U01, T2A_U03, T2A_U04

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K1
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. Ma świadomość odpowiedzialności za przyjęte rozwiązanie technologiczne.
Weryfikacja: Ocena sposobu podejścia do realizowanego zadania technologicznego (programu obróbki numerycznej) w aspekcie społecznym i ekonomicznym.
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_K01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K07, InzA_K01