Nazwa przedmiotu:
Zaawansowane metody cyfrowej analizy sygnałów
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski. Dr hab. inż. Jacek Dziurdź
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe obieralne do wyboru przez studenta
Kod przedmiotu:
1150-MBWIB-MSP-0509
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 31 godz., w tym: a) wykład – 30 godz.; b) konsultacje – 1 godz.; 2) Praca własna studenta – 25 godzin, w tym: a) 5 godz. – bieżące przygotowanie studenta do wykładu, b) 10 godz. – studia literaturowe, c) 10 godz. – przygotowanie do sprawdzianów. 3) RAZEM – 56 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 punkty ECTS – liczba godzin kontaktowych – 31 godz., w tym: a) wykład – 30 godz.; b) konsultacje – 1 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z przedmiotów: Matematyka, Drgania mechaniczne, Pomiary Wielkości Dynamicznych
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Zrozumienie idei stosowania zaawansowanych metod analizy sygnałów, poznanie zasad określania parametrów zaawansowanych metod analizy sygnałów oraz uzyskanie umiejętności zastosowania odpowiednich metod analizy w praktyce zawodowej.
Treści kształcenia:
1. Analiza błędów cyfrowego przetwarzania sygnałów (dyskretyzacji i próbkowania) na dokładność uzyskanych wyników. 2. Porównanie własności transformat Fouriera i Laplacea. 3. Algorytmy wyznaczania dyskretnej transformacji Fouriera. 4. Transmitancja układu dyskretnego - transformacja Z. 5. Wpływ własności transformat Fouriera i Hilberta na uzyskane wyniki analizy sygnałów. 6. Porównanie analizy sygnałów analogowych oraz sygnałów dyskretnych. 7. Filtry Butterwortha i Czebyszewa. 8. Budowa filtrów cyfrowych. 9. Problemy występujące podczas stosowania analiz czasowo-częstotliwościowych. 10. Porównanie klasycznych metod analiz w dziedzinie czasu i częstotliwości: transformata Gabora, krótkoczasowa transformacja Fouriera (STFT), Transformacja falkowa, Transformacja Wignera-Ville’a. 11. Przykłady realizacji cyfrowego przetwarzania sygnałów w środowisku programów MATLAB i MATLAB Simulink.
Metody oceny:
Zaliczenie na podstawie dwóch sprawdzianów pisemnych.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Julius S. Bendat, Allan G. Piersol, Metody analizy i pomiaru sygnałów losowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976. 2. Richard G. Lyons, Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2012. 3. Edward Ozimek, Podstawy teoretyczne analizy widmowej sygnałów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985. 4. Robert Randall, Frequency Analysis, Bruel & Kjaer, Copenhagen 1987. 5. Jerzy Szabatin, Podstawy teorii sygnałów, Wydawnictwo: WKŁ, Warszawa 2007. 6. Tomasz P.Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2013. oraz inne książki z podobnych dziedzin.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MBWIB-MSP-0509_W1
Rozumie ideę stosowania zaawansowanych metod analizy sygnałów.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W01, KMiBM2_W12, KMiBM2_W13
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W06, T2A_W07
Efekt 1150-MBWIB-MSP-0509_W2
Zna zasady określania parametrów zaawansowanych metod analizy sygnałów
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W01, KMiBM2_W13
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W07, T2A_W06, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MBWIB-MSP-0509_U1
Potrafi zastosować odpowiednie metody analizy w praktyce zawodowej
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U01, KMiBM2_U02
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U09, InzA_U02, T2A_U09, InzA_U01, InzA_U02