Nazwa przedmiotu:
Podstawy recyklingu
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Paweł Gomoliński
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe obieralne do wyboru przez studenta
Kod przedmiotu:
1150-MB000-MSP-0194
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 31, w tym: a) wykład -30 godz.; b) konsultacje - 1 godz.; 2) Praca własna studenta - 20 godzin, w tym: a) przygotowywanie się studenta do kolokwiów – 10 godz. b) praca domowa (projekt) - 10 godz.; 3) RAZEM – 51 godzin.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 punktu ECTS – liczba godzin kontaktowych - 31, w tym: a) wykład - 30 godz.; b) konsultacje - 1 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Poznanie podstawowych technologii recyklingu materiałów stosowanych w budowie pojazdów i maszyn roboczych. Pozyskanie umiejętności określenia specyfiki postępowania przy recyklingu złożonych urządzeń i zróżnicowanych materiałów. Uzyskanie świadomości wymagań i ograniczeń w działaniach inżynierskich zorientowanych na recykling.
Treści kształcenia:
1. Formy zagospodarowania odpadów. 2. Odmiany technologiczne recyklingu. 3. Kryteria przydatności produktu do recyklingu. 4. Aspekty ekonomiczne zagospodarowania odpadów. 5. Klasyfikacja odpadów. 6. Podstawowe informacje o recyklingu wybranych materiałów konstrukcyjnych. 7. Recykling tworzyw sztucznych. 8. Recykling w budowie i eksploatacji pojazdów. 9. Zagadnienia logistyczne zagospodarowania odpadów. 10. Selektywna zbiórka odpadów. 11. Eko-bilans. 12. Gospodarka odpadami komunalnymi. 13. Gospodarka odpadami organicznymi, oczyszczalnia ścieków. 14. Transport odpadów niebezpiecznych.
Metody oceny:
2 kolokwia + praca domowa
Egzamin:
nie
Literatura:
Materiały dydaktyczne udostępniane uczestnikom zajęć
Witryna www przedmiotu:
www.imrc.simr.pw.edu.pl/Instytut-Maszyn-Roboczych-Ciezkich/Dydaktyka/Przedmioty-obieralne/Podstawy-recyklingu
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MB000-MSP-0194_W01
Znajomość podstawowych form logistycznych zagospodarowania odpadów oraz odmian technologicznych recyklingu.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W06, KMiBM2_W07, KMiBM2_W10
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W07, InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05, T2A_W02, T2A_W03, InzA_W02, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, InzA_W02
Efekt 1150-MB000-MSP-0194_W02
Znajomość kryteriów kwalifikacyjnych odpadów pod względem zdatności do wtórnego przetworzenia.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W06, KMiBM2_W07, KMiBM2_W10
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W07, InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05, T2A_W02, T2A_W03, InzA_W02, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, InzA_W02
Efekt 1150-MB000-MSP-0194_W03
Znajomość technologii recyklingu oraz form wtórnego zagospodarowania podstawowych materiałów stosowanych w budowie pojazdów i maszyn roboczych
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W06, KMiBM2_W07, KMiBM2_W10
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W07, InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05, T2A_W02, T2A_W03, InzA_W02, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, InzA_W02
Efekt 1150-MB000-MSP-0194_W04
Znajomość podstawowych sposobów zmechanizowanej segregacji materiałów odpadowych.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W06, KMiBM2_W07, KMiBM2_W10
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W07, InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05, T2A_W02, T2A_W03, InzA_W02, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, InzA_W02
Efekt 1150-MB000-MSP-0194_W05
Znajomość istotnych aspektów technicznych związanych z demontażem złożonych maszyn i urządzeń ukierunkowanym na recykling odzyskanych materiałów.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W06, KMiBM2_W07, KMiBM2_W10
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W07, InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05, T2A_W02, T2A_W03, InzA_W02, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, InzA_W02
Efekt 1150-MB000-MSP-0194_W06
Znajomość zasad selektywnej zbiórki odpadów oraz gospodarki odpadami komunalnymi.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W10
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, InzA_W02
Efekt 1150-MB000-MSP-0194_W07
Znajomość zasad eko-bilansu.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W10
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, InzA_W02

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MB000-MSP-0194_K_U1
Umiejętność zastosowania w praktyce zasad eko-bilansu.
Weryfikacja: Praca domowa (projekt)
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U14, KMiBM2_U15, KMiBM2_U16
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U18, T2A_U19, T2A_U01, T2A_U03, InzA_U01
Efekt 1150-MB000-MSP-0194_K_U2
Umiejętność samodzielnego rozwiązania prostego zadania inżynierskiego z zakresu logistyki zagospodarowania odpadów.
Weryfikacja: Praca domowa (projekt)
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U14, KMiBM2_U15, KMiBM2_U16
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U18, T2A_U19, T2A_U01, T2A_U03, InzA_U01