Nazwa przedmiotu:
Projektowanie podwozi samochodów
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Hubert Sar
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe obieralne do wyboru przez studenta
Kod przedmiotu:
1150-MB000-MSP-0523
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 31, w tym: a) wykład -15 godz.; b) projekt -15 godz.; c) konsultacje - 1 godz.; 2) Praca własna studenta – 19 godzin, w tym: a) 10 godz. – bieżące przygotowywanie się do wykładów (analiza literatury), b) 9 godz. - przygotowywanie się do kolokwium oraz do wykonania projektu. 3) RAZEM – 50 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 punktu ECTS – liczba godzin kontaktowych - 31, w tym: a) wykład -15 godz.; b) projekt - 15 godz.; c) konsultacje - 1 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,8 punktu ECTS - 19 godzin pracy studenta, w tym: a) wykonywanie projektu w ramach godzin kontaktowych - 10 godzin; b) sporządzenie raportu z wykonanego projektu - 9 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość zagadnień: mechaniki ogólnej, dynamiki maszyn oraz teorii drgań układów mechanicznych; budowy pojazdów samochodowych; podstaw modelowania bryłowego części maszyn.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Poznanie specyfiki obliczeń projektowych oraz modelowania geometrycznego zespołów podwozia samochodu. Tworzenie matematycznego modelu drgań samochodu oraz geometrycznego modelu konstrukcji podwozia. Świadomość znaczenia dokładności budowy modeli matematycznych i geometrycznych w praktyce projektowania podwozi.
Treści kształcenia:
1. Omówienie konstrukcji zawieszeń samochodów. 2. Opis drgań pionowych samochodu za pomocą modelu matematycznego. 3. Widmo nierówności drogi i jego zastosowanie w modelowaniu drgań. 4. Częstość drgań własnych nadwozia i warunek rozprzężenia drgań osi przedniej i tylnej. 5. Dobór współczynników sztywności elementów sprężystych zawieszenia na podstawie kryterium komfortu jazdy. 6. Obliczenia konstrukcyjne elementów sprężystych (sprężyna śrubowa, drążek skrętny). 7. Podstawy modelowania bryłowego z wykorzystaniem systemu CAD. 8. Wprowadzenie do zasad budowy modeli geometrycznych z uwzględnieniem parametryzacji. 9. Przedstawienie cech elementów budowanych z zastosowaniem bryłowych modeli geometrycznych. 10. Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej dla wybranego elementu zawieszenia. 11. Wykonanie rysunku złożeniowego zespołu zawieszenia. 12. Podstawy obliczeń wytrzymałościowych z wykorzystaniem systemu CAE. 13. Obliczenia wytrzymałościowe elementów prowadzących w zawieszeniu samochodu (drążki reakcyjne, wahacze) - metoda MES. 14. Analiza sił oddziałujących na nadwozie od strony elementów zawieszenia. 15. Badania symulacyjne ruchu krzywoliniowego samochodu w zależności od geometrii oraz sztywności zawieszenia.
Metody oceny:
1 kolokwium zaliczeniowe, 1 projekt. W ramach kolokwium student musi udowodnić, że zna zagadnienia wymienione w treściach kształcenia. W ramach projektu student musi udowodnić, że potrafi sporządzić dokumentację konstrukcyjną elementu zawieszenia (np. wahacza) po uprzednim sprawdzeniu jego wytrzymałości. Konieczne jest zaliczenie na ocenę co najmniej dostateczną zarówno kolokwium oraz projektu. Z tych dwóch ocen cząstkowych (o jednakowej wadze) obliczana jest średnią arytmetyczną ocena końcowa z przedmiotu.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Kamiński E., Pokorski J. Dynamika zawieszeń i układów napędowych pojazdów samochodowych. WKiŁ Warszawa 1983. 2. Reński A. Bezpieczeństwo czynne samochodu : zawieszenia oraz układy hamulcowe i kierownicze. OW PW Warszawa 2011. 3. Reimpell J., Betzler J.W. Podwozia samochodów : podstawy konstrukcji. WKiŁ Warszawa 2008. 4. Studziński K. Samochód : teoria, konstrukcja i obliczanie. WKiŁ Warszawa 1980.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MB000-MSP-0523_W01
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów, teorii drgań i innych obszarów właściwych dla 2. stopnia studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, przydatną do formułowania, objaśniania i rozwiązywania złożonych zagadnień z zakresu podwozi samochodowych.
Weryfikacja: Kolokwium, projekt
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W07
Efekt 1150-MB000-MSP-0523_W02
Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie zaawansowanych konstrukcji zawieszeń samochodowych oraz współczesnych metod ich projektowania.
Weryfikacja: Kolokwium, projekt
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W05
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, InzA_W02, InzA_W05
Efekt 1150-MB000-MSP-0523_W03
Ma podstawową wiedzę w zakresie metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu złożonych problemów związanych z tworzeniem konstrukcji podwozia samochodu.
Weryfikacja: Projekt
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W11
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MB000-MSP-0523_U01
Potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę w zakresie komputerowego, zaawansowanego modelowania konstrukcji zawieszeń pojazdów samochodowych
Weryfikacja: Projekt
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U08
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U10, T2A_U13, InzA_U01
Efekt 1150-MB000-MSP-0523_U02
Potrafi zaplanować i przeprowadzić analizę wytrzymałościową elementu zawieszenia samochodu, dokonać interpretacji wyników i wyciągnąć właściwe wnioski.
Weryfikacja: Projekt
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U09
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U11, T2A_U15, InzA_U01

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MB000-MSP-0523_K01
Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania w sposób powszechnie zrozumiały informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie budowy zawieszeń.
Weryfikacja: Projekt
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_K01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K07, InzA_K01