Nazwa przedmiotu:
Badania właściwości materiałów i elementów struktur cienkościennych
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Piotr Żach
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe obieralne do wyboru przez studenta
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 31 godz., w tym: • wykład - 30 godz.; • konsultacje – 1 godz. 2) Praca własna studenta – 20 godz., w tym: • bieżące przygotowywanie się do wykładów (analiza literatury i dokumentacji powierzonej) - 5 godz.; • przygotowanie pracy zaliczeniowej i prac domowych: 15 godz. 3) RAZEM – 51 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 punktów ECTS – liczba godzin kontaktowych – 31 godz., w tym: • wykład - 30 godz., • konsultacje – 1 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,8 punktów ECTS – 20 godz., w tym: • bieżące przygotowywanie się do wykładów (analiza literatury i dokumentacji powierzonej) - 5 godz. • przygotowanie pracy zaliczeniowej i prac domowych: 15 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw mechaniki obejmująca zakres przedmiotów: Mechanika ogólna I, Mechanika ogólna II. Znajomość podstaw wytrzymałości materiałów obejmująca zakres przedmiotów: Wytrzymałość materiałów I, Wytrzymałość materiałów II. Znajomość podstaw konstrukcji maszyn obejmująca zakres przedmiotów: Podstaw konstrukcji maszyn. Znajomość wiedzy z zakresu materiałów konstrukcyjnych ujętej przedmiotem Materiały Konstrukcyjne. Znajomość rozszerzonej wiedzy z zakresu materiałów konstrukcyjnych ujętej przedmiotem Zawansowane Materiały Konstrukcyjne. Znajomość wiedzy z zakresu technologii wytwarzania ujętej przedmiotem Technologia. Znajomość zasad bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu maszyn i aparatury badawczej. Umiejętności prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników badań i ich prezentacji. Umiejętności pracy samodzielnej i w zespole.
Limit liczby studentów:
zgodnie z aktualnie obowiązującym zarządzeniem Rektora
Cel przedmiotu:
Uzyskanie podstaw teoretycznych w zakresie metod postępowania i realizacji procedur testowych, weryfikacyjnych i badawczych układów i struktur cienkościennych.
Treści kształcenia:
Wykład Problematyka badań doświadczalnych, testów i procedur weryfikacyjnych. Zagadnienia formalno - prawne, proceduralne i normatywne, szacowanie, interpretacja i weryfikacja wyników. Metodyka pracy naukowej. Teoria pomiarów i eksperymentu. Procedury testowe i programy badań doświadczalnych. Systemy badawcze i systemy pomiarowe. Metody oceny i analizy wyników. Praktyczna weryfikacja podstawowych metod badawczych na przykładach. Eksperymentalna ocena właściwości nowoczesnych materiałów stosowanych w budowie ustrojów cienkościennych. Eksperymentalna ocena właściwości statycznych i dynamicznych struktur cienkościennych.
Metody oceny:
W trakcie zajęć omawiane problemy badań doświadczalnych, testów i procedur weryfikacyjnych. Wskazane i omówione zagadnienia będą podstawą do wykonania pracy zaliczeniowej w postaci pracy projektowej oraz praktycznej weryfikacji metod badawczych na wybranych przykładach. Bieżąca kontrola efektów kształcenia odbywać się będzie w oparciu o dyskusję, podczas której omawiane są postępy w realizacji pracy. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie powierzonej studentowi pracy oraz oceny analizy wyników wskazanych procedur testowych. Zaliczenie obywa się na zajęciach kończących przedmiot w formie prezentacji i dyskusji oraz na podstawie złożonego w formie pisemnej opracowania obejmującego pracę indywidualną studenta oraz raportu z wykonanych prac domowych.
Egzamin:
nie
Literatura:
• Handbook of eksperimental stress analysis, , Springer, New York, 2008. • Doyle J.F, Phillips J.W, Manual on Experimental Stress Analysis, Fifth Edition, SEM, 2008. • Sciamarella C.A, Sciamarella F.M, Experimental Mechanics of Solids, Wiley, 2012. • Razumovsky I.A., Interference-Optical Methods of Solid Mechanics, , Springer, Berlin Heidelberg, 2011. • Leszek W., Badania Empiryczne. Wybrane zagadnienia metodologiczne, Wyd. ITE, 1997. • Jemielniak D., Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. • Bacewicz R., Optyka ciała stałego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1995. • Orłos Z., Naprężenia cieplne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991. • P. Żach, Strukturalna identyfikacja właściwości sprężysto – tłumiących materiałów hiperodkształcalnych, Biblioteka Problemów Eksploatacji, Radom 2013.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W1
Student zna wybrane zagadnienia badań eksperymentalnych
Weryfikacja: dyskusja, praca zaliczeniowa
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W01, KMiBM2_W02
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W07, T2A_W01
Efekt W2
Student zna metodykę prac badawczych
Weryfikacja: dyskusja, praca zaliczeniowa
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W12, KMiBM2_W13, KMiBM2_W14
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W06, T2A_W07, T2A_W06, InzA_W01
Efekt W3
Student zna podstawy teoretyczne pomiarów i eksperymentu
Weryfikacja: dyskusja, praca zaliczeniowa
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W13, KMiBM2_W14
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W06, T2A_W07, T2A_W06, InzA_W01

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U1
Potrafi interpretować zagadnienie oraz zaproponować technikę pomiarową
Weryfikacja: dyskusja, ocena raportu
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U09, KMiBM2_U11
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U11, T2A_U15, InzA_U01, T2A_U13, T2A_U16, InzA_U03
Efekt U2
Potrafi ustalić i uzasadnić problem oraz dokonać weryfikacji zagadnień towarzyszących
Weryfikacja: dyskusja, ocena raportu
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U12, KMiBM2_U15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U18, InzA_U03, T2A_U01
Efekt U3
Potrafi przeprowadzić ocenę właściwości nowoczesnych materiałów stosowanych w budowie ustrojów cienkościennych oraz ocenę statycznych i dynamicznych właściwości struktur cienkościennych.
Weryfikacja: dyskusja, ocena raportu
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U12, KMiBM2_U15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U18, InzA_U03, T2A_U01
Efekt U4
Potrafi wykonać analizę wyników oraz omówić wypełnienie celu
Weryfikacja: dyskusja, ocena raportu
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U16, KMiBM_U17
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U03, InzA_U01, T2A_U03, T2A_U04