Nazwa przedmiotu:
Praktyka dyplomowa
Koordynator przedmiotu:
Prodziekan ds. Nauczania
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MB000-MSP-0607
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Praca własna studenta - 160 godzin (4 tygodnie) odbywanie praktyki dyplomowej w zakładzie.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
4 punkty ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt600h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Ustalony temat pracy dyplomowej (wydana Karta Dyplomowa)
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Praktyki organizowane na wydziale SiMR mają na celu uzupełnienie teoretycznej wiedzy studentów o umiejętności praktyczne z zakresu specjalności realizowanych w instytucie dyplomującym, w szczególności mające związek z zakresem wykonywanej pracy dyplomowej. Realizowane praktyki mają również przyczyniać się do kształtowania właściwego stosunku do pracy, kształtowania przedsiębiorczości i własnej inicjatywy do pracy, rozwijania odpowiedzialności za jakość i terminowość wykonania zadań, kształtowania nawyków przestrzegania porządku oraz zasad BHP, nauczenia kultury technicznej i dyscypliny pracy.
Treści kształcenia:
Zakres kształcenia praktycznego zależny jest od specyfiki naukowej instytutu dyplomującego oraz tematu pracy dyplomowej. Miejsce (zakład produkcyjny, ośrodek badawczo-rozwojowy, itp.) i program praktyk ustalają promotorzy prac dyplomowych, kierując się założeniami i zakresem wykonywanej prac dyplomowej tak, aby w jak największym stopniu osiągnąć założone cele praktyki. Termin odbycia praktyki jest określony w oparciu o ustalenia dokonane przez studentów podczas wstępnych rozmów w zakładach pracy. Uwzględnione muszą tu być nie tylko wytyczne organizacji roku akademickiego, ale również możliwości przyjęcia studentów na praktykę przez zakłady pracy.
Metody oceny:
Ocena „Raportu z przebiegu praktyki” dokonywana przez Z-cę Dyrektora Ds. Dydaktycznych.
Egzamin:
nie
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MB000-MSP-0607_W01
Ma elementarną wiedzę w zakresie rozwiązań stosowanych w układach automatyki maszyn i pojazdów
Weryfikacja: Raport z przebiegu praktyki; opinia zakładu pracy, w której student odbywał praktykę.
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W08
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W05, InzA_W02

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MB000-MSP-0607_U01
Umie stosować zasady bezpieczeństwa związane z pracą w przedsiębiorstwie.
Weryfikacja: Raport z przebiegu praktyki; opinia zakładu pracy, w której student odbywał praktykę.
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U20
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U13
Efekt 1150-MB000-MSP-0607_U02
Terminowo wykonuje zadania powierzone przez pracodawcę.
Weryfikacja: Raport z przebiegu praktyki; opinia zakładu pracy, w której student odbywał praktykę.
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U20
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U13
Efekt 1150-MB000-MSP-0607_U03
Potrafi rozwiązać problem techniczny z zakresu tematyki MiBM.
Weryfikacja: Raport z przebiegu praktyki; opinia zakładu pracy, w której student odbywał praktykę.
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U14, KMiBM2_U19, KMiBM2_U20
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U18, T2A_U19, T2A_U05, T2A_U13