Nazwa przedmiotu:
Modelowanie komputerowe w praktyce inżynierskiej
Koordynator przedmiotu:
Dr hab. inż. Stanisław Karczmarzyk
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-00000-MSP-0512
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 32, w tym: a) wykład – 15 godz.; b) laboratorium – 15 godz.; c) konsultacje – 2 godz. 2) Praca własna studenta - 28 godzin, w tym: a) 13 godz. – przygotowywanie się studenta do kolokwiów; b) 5 godz. – przygotowywanie się studenta do ćwiczeń; c) 10 godz. – wykonanie sprawozdań. 3) RAZEM – 60 godz
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 32, w tym: a) wykład – 15 godz.; b) laboratorium – 15 godz.; c) konsultacje – 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punktu ECTS – 32 godz. w tym: a) laboratorium – 15 godz.; b) konsultacje – 2 godz,; c) 5 godz. – przygotowywanie się studenta do ćwiczeń; d) 10 godz. – wykonanie sprawozdań.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z wytrzymałości materiałów.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cel przedmiotu:
Poznanie zagadnień związanych z modelowaniem i projektowaniem płaskich struktur trójwarstwowych Sandwich.
Treści kształcenia:
Wykład. Modele kinematyczne struktury Sandwich. Lokalne modele fizyczne warstw jednorodnych ortotropowych i laminatowych. Globalne modele fizyczne, sztywności panelu Sandwich. Naprężenia w strukturze Sandwich. Równania równowagi panelu Sandwich. Upro-szczony model statycznego zginania prostokątnej płyty Sandwich. Laboratorium. Wyznaczanie macierzy sztywności warstwy anizotropowej. Wyznaczanie macierzy sztywności panelu Sandwich z laminatowymi warstwami zewnętrznymi i ortotropową warstwą środkową. Wyznaczanie naprężeń w panelu Sandwich dla zadanych wartości momentów. Wyznaczanie zastępczych modułów Younga dla zewnętrznych warstw laminatowych. Obliczanie maksymalnego ugięcia statycznego prostokątnej płyty Sandwich z laminatowymi warstwami zewnętrznymi i utwierdzonymi krawędziami, poddanej równomiernie rozłożonemu obciążeniu.
Metody oceny:
Wykład: Zaliczany na podstawie dwóch kolokwiów. Laboratorium: Zaliczane na podstawie dwóch indywidualnych sprawozdań. Każdy student otrzymuje od prowadzącego indywidualne dane, które wprowadza do tworzonego indywidualnie (własnego) programu komputerowego. Elementami indywidualnych sprawozdań są wyniki obliczeń wg stworzonego przez studenta programu komputerowego oraz kod tego programu. Oceny: Zgodnie z wymogami do systemu wpisywane są trzy oceny: (1) z wykładu, (2) z laboratorium komputerowego i (3) ocena łączna (z przedmiotu). Ocena łączna, ocena z przedmiotu, wpisywana do systemu i do indeksu, jest wyznaczana wg następującej formuły, KOP=0.6*KOK+0.4*KOS, gdzie KOP oznacza końcową ocenę łączną (z przedmiotu), KOK jest końcową średnią oceną z kolokwiów, KOS jest końcową średnią oceną ze sprawozdań. Oczywiście wynik obliczeniowy KOP musi być przybliżony/zaokrąglony ze względu na następujący, dyskretny zbiór ocen {5, 4.5, 4, 3.5, 3, 2} występujący w systemie.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Karczmarzyk, S.: Modelowanie komputerowe w praktyce inżynierskiej. Statyczny model prostokątnej płyty typu sandwich. Oficyna Wydawnicza Politechniki 2. Karczmarzyk, S.: An analytic model of flexural vibrations and the static bending of plane viscoelastic composite structures. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1999. 3. Magnucki, K., Ostwald, M.: Stateczność i optymalizacja konstrukcji trójwarstwowych. ITE, Poznań-Zielona Góra, 2001. 4. Romanów F.: Wytrzymałość konstrukcji warstwowych. Wydawnictwa WSI w Zielonej Górze, Zielona Góra, 1995.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-00000-MSP-0512_W1
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą płaskich struktur sandwich.
Weryfikacja: Kolokwium 1
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W11, KMiBM2_W13
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W06, T2A_W07
Efekt 1150-00000-MSP-0512_W2
Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą najprostszych modeli płaskich trójwarstwowych elementów strukturalnych sandwich.
Weryfikacja: Kolokwia 1, 2, Sprawozdania 1,2
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W11, KMiBM2_W13
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W06, T2A_W07
Efekt 1150-00000-MSP-0512_W3
Zna metodykę projektowania panelu Sandwich z laminatowymi warstwami zewnętrznymi i ortotropową warstwą środkową.
Weryfikacja: Kolokwia 1, 2, Sprawozdania 1,2
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W11, KMiBM2_W13
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W06, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-00000-MSP-0512_U1
Potrafi przygotować algorytm obliczeniowy i zintegrować program komuterowy do obliczeń parametrów użytkowych elementów strukturalnych sandwich.
Weryfikacja: Sprawozdania
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U08, KMiBM2_U15, KMiBM2_U16, KMiBM_U17, KMiBM2_U18
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U10, T2A_U13, InzA_U01, T2A_U01, T2A_U03, InzA_U01, T2A_U03, T2A_U04, T2A_U02, T2A_U03, T2A_U06, T2A_U04
Efekt 1150-00000-MSP-0512_U2
Potrafi zaprojektować płaski trójwarstwowy element strukturalny sandwich, funkcjonujący samodzielnie lub będący częścią większej konstrukcji.
Weryfikacja: Sprawozdania 1,2
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U08, KMiBM2_U15, KMiBM2_U16, KMiBM_U17, KMiBM2_U18
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U10, T2A_U13, InzA_U01, T2A_U01, T2A_U03, InzA_U01, T2A_U03, T2A_U04, T2A_U02, T2A_U03, T2A_U06, T2A_U04
Efekt 1150-00000-MSP-0512_U3
Potrafi dokumentować wyniki prac obliczeniowych oraz tworzyć dokumentację techniczną, zachowując zasady praw autorskich.
Weryfikacja: Sprawozdania 1,2
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U08, KMiBM2_U15, KMiBM2_U16, KMiBM_U17, KMiBM2_U18
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U10, T2A_U13, InzA_U01, T2A_U01, T2A_U03, InzA_U01, T2A_U03, T2A_U04, T2A_U02, T2A_U03, T2A_U06, T2A_U04