Nazwa przedmiotu:
Metody numeryczne w mechanice
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. inż. Mariusz PYRZ, prof. nadzw. PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-00000-MSP-0506
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych- 31 godz., w tym: a) wykład - 15 godz.; b) laboratorium- 15 godz. c) konsultacje - 1 godz.; 2) Praca własna studenta - 30 godz. w tym: a) 3 godz. – bieżące przygotowywanie się do wykładów i do egzaminu b) 15 godz. - prowadzenie obliczeń i wykonywanie sprawozdań c) 12 godz. – realizacja zadań domowych, 3) RAZEM – 60 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,2 punktu ECTS – liczba godzin kontaktowych - - 31 godz. w tym: a) wykład - 15 godz.; b) laboratorium- 15 godz.; c) konsultacje - 1 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,2 punktu ECTS - 30 godz. pracy studenta, w tym: a) 3 godz. – bieżące przygotowywanie się do wykładów b) 15 godz. - prowadzenie obliczeń i wykonywanie sprawozdań c) 12 godz. – realizacja zadań domowych
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wykład: znajomość matematyki (analizy i algebry), mechaniki i wytrzymałości materiałów. Laboratorium: umiejętność programowania.
Limit liczby studentów:
określony przez Regulamin Studiów
Cel przedmiotu:
Poznanie podstawowych metod numerycznych służących do rozwiązywania zagadnień z dziedziny mechaniki za pomocą komputera Nabycie umiejętności programowania i wykorzystywania metod numerycznych, przydatnych w modelowaniu problemów z zakresu mechaniki
Treści kształcenia:
Wykład: Charakterystyka obliczeń numerycznych prowadzonych za pomocą komputerów. Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Metody rozwiązywania układów równań liniowych i nieliniowych. Rozwiązywanie problemów na wartości własne. Całkowanie numeryczne, interpolacja i aproksymacja. Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych Laboratoria: Rozwiązywanie numeryczne prostych przykładów dotyczących problemów inżynierskich : programowanie oraz korzystanie z procedur bibliotecznych. Wprowadzenie do programowania w środowisku Scilab. Rozwiązanie równania nieliniowego (przykład: obliczanie głębokości zanurzenia obiektu pływającego). Rozwiązanie układu równań liniowych (przykład: aproksymacja danych eksperymentalnych). Rozwiązywanie problemu własnego (przykład: drgania swobodne układu mas i sprężyn). Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych (przykład: wyznaczanie linii ugięcia belki zginanej)
Metody oceny:
Wykład: kolokwium oraz konspekty z indywidualnych zadań domowych Laboratorium: na podstawie sprawozdań z wynikami obliczeń
Egzamin:
nie
Literatura:
1. S. Rosłoniec, Wybrane metody numeryczne z przykładami zastosowań w zadaniach inżynierskich, Oficyna Wydawnicza PW, 2008. 2. J. Krupka, Wstęp do metod numerycznych. Dla studentów elektroniki i technik informacyjnych, Oficyna Wydawnicza PW, 2009. 3. Wprowadzenie do Scilaba (np. B.Pincon lub inne) - materiały dostępne w internecie.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-00000-MSP-0506 _W1
Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie matematyki i programowania, przydatną do formułowania i rozwiązywania numerycznego złożonych zadań z mechaniki
Weryfikacja: Kolokwium i ocena indywidualnego zadania domowego
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W01, KMiBM2_W04
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W04, InzA_W02, InzA_W05
Efekt 1150-00000-MSP-0506 _W2
Zna podstawowe metody i techniki numeryczne stosowane do rozwiązywania zadań matematycznych opisujących zagadnienia mechaniki
Weryfikacja: Egzamin i indywidualne zadania domowe
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W01, KMiBM2_W04
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W04, InzA_W02, InzA_W05

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-00000-MSP-0506 _U1
Potrafi w środowisku Scilab przeprowadzić obliczenia i symulacje komputerowe dotyczące przykładowych problemów z dziedziny mechaniki, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Weryfikacja: Sprawozdania ze zrealizowanych przykładów obliczeniowych
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U02, KMiBM2_U08, KMiBM2_U16, KMiBM_U17
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, InzA_U01, InzA_U02, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U13, InzA_U01, T2A_U03, InzA_U01, T2A_U03, T2A_U04
Efekt 1150-00000-MSP-0506 _U2
Potrafi wykorzystać metody komputerowe do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
Weryfikacja: Sprawozdania ze zrealizowanych przykładów obliczeniowych
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U02, KMiBM2_U08, KMiBM2_U13, KMiBM_U17
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, InzA_U01, InzA_U02, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U13, InzA_U01, T2A_U17, InzA_U03, T2A_U03, T2A_U04