Nazwa przedmiotu:
Zaawansowane materiały konstrukcyjne
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Maciej Parafiniak
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MB000-MSP-0517
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 32, w tym: a) wykład - 15 godz b) laboratorium - 15 godz. c) konsultacje – 2 godz. (w tym: wykład - 1 godz, laboratorium - 1 godz.) 2) Praca własna studenta – 18 godzin, w tym: a) przygotowanie do zajęć - 7 godzin (w tym: do wykładu - 2 godz. i do laboratorium - 5 godz.;) b) przygotowywanie się studenta do kolokwium – 6 godz.; c) wykonanie sprawozdań lab. - 5 godz. 3) RAZEM – 50 godziny
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,3 punktu ECTS – liczba godzin kontaktowych - 32, w tym: a) wykład -15 godz.; b) laboratorium 15 godz.; c) konsultacje – 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,7 punkt ECTS – 18 godz,. w tym: a) przygotowanie się zajęć - 7 godz (w tym: do laboratorium - 5 godz.; do wykładu - 2 godz.) b) przygotowanie studenta do kolokwium - 6 godz. c) wykonanie sprawozdań lab.- 5 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza i umiejętności z zakresu poziomu kształcenia pierwszego stopnia ,a w szczególności podstaw fizycznych mechaniki, mechaniki materiałów, materiałów konstrukcyjnych.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Nabycie przez studentów wiedzy na temat zasad doboru materiałów, trendów rozwojowych i wpływu na ekologię, czynników wpływających na wytrzymałość zmęczeniową, właściwościach wyrobów z proszków spiekanych, materiałów ceramicznych, materiałów ablacyjnych. Nabycie przez studentów umiejętności związanych z wykonywaniem i opracowań wyników z badań odnoście zjawisk zmęczeniowych, ścieralności, pęknięć materiałów i udarności tworzyw sztucznych.
Treści kształcenia:
Wykład: Klasyfikacja, zasady doboru i obszary zastosowania zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych, w tym: tworzyw sztucznych, materiałów drukowanych, kompozytów, materiałów ceramicznych i z proszków spiekanych, stopów lekkich. Trendy rozwojowe materiałów zaawansowanych. Wpływ materiałów na ekologię. Czynniki wpływające na własności mechaniczne, trybologiczne i wytrzymałość zmęczeniową. Zmęczeniowe pękanie: zjawiska i przełomy; zapobieganie zmęczeniu przez stosowanie nowych materiałów i metod. Wpływ temperatury, właściwości wybranych materiałów pracujących w wysokich temperaturach i odporność na pełzanie w wysokich temperaturach. Degradacja tworzyw sztucznych. Materiały wytwarzane w technologii addytywnej (materiały drukowane) i ich własności. Własności cierne i zużycie materiałów oraz tarcie w węzłach konstrukcyjnych Laboratorium: Badania zmęczeniowe. Makroskopowa analiza przełomów. Badania niskocyklowego zmęczenia stopów lekkich. Próba ściskania materiałów ceramicznych i stopów metali nieżelaznych. Badanie udarności tworzyw sztucznych. Badanie wpływu temperatury na własności wytrzymałościowe tworzyw sztucznych Analiza doświadczalna materiałów o zwiększonej odporności na ścieranie.
Metody oceny:
Wykład: Na zajęciach wykładowych studenci piszą jedno kolokwium sprawdzające, oceniające przysposobienie wiedzy zdobytej podczas trwania zajęć. Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny . Laboratorium: Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący sprawdza przygotowanie studentów do wykonywania ćwiczenia. Warunkiem zaliczenia każdego ćwiczenia laboratoryjnego jest obecność i wykonanie ćwiczenia oraz, na jego podstawie, sporządzenie sprawozdania, ocenionego pozytywnie przez prowadzącego. Warunkiem zaliczenia Laboratorium jest zaliczenie pozytywne wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu Zaawansowane Materiały Konstrukcyjne/ocena łączna/ należy uzyskać zarówno pozytywną ocenę końcową z ćwiczeń laboratoryjnych jak i zaliczyć kolokwium z wykładów.
Egzamin:
nie
Literatura:
1.S.Kocańda - Zmęczeniowe pękanie metali. WNT 1985 2.S.Kocańda,J.Szala -Podstawy obliczeń zmęczeniowych. PWN 1997 3.B.Ciszewski, W.Przetakiewicz – Nowoczesne materiały w technice. Bellona 1993 4.L. Dobrzański –Niemetalowe materiały inżynierskie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2008
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MB000-MSP-0517_W1
Student posiada wiedzę o trendach rozwojowych materiałów konstrukcyjnych. Posiada wiedzę o właściwościach mechanicznych zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych. Rozumie zjawiska zmęczenia i pękania materiałów. Umie interpretować towarzyszące im efekty takie jak zniszczenie (przełomy) i degradacja. Rozumie i zna najważniejsze czynniki wpływające na wytrzymałość zmęczeniową oraz sposoby zapobiegania zmęczeniu. Posiada wiedzę o wybranych materiałach pracujących w wysokich temperaturach. Opisuje czynniki wpływające na właściwości wyrobów z proszków spiekanych. Rozumie i zna istotne cechy materiałów ceramicznych. Posiada wiedzę o materiałach polimerowych.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W04, KMiBM2_W06
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, InzA_W02, InzA_W05, T2A_W02, T2A_W07, InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05
Efekt 1150-MB000-MSP-0517_W2
Zna podstawowe metody obliczeń z badań zmęczeniowych materiałów i analizy pęknięć, ścieralność, udarności. Zna i rozumie stosowanie wyników badań zmęczeniowych materiałów.
Weryfikacja: Ocena sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W06, KMiBM2_W13
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W07, InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05, T2A_W06, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MB000-MSP-0517_U1
Potrafi ocenić możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie materiałów.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U04, KMiBM2_U15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U10, T2A_U11, InzA_U02, T2A_U01
Efekt 1150-MB000-MSP-0517_U2
Potrafi przeprowadzić badanie ,dokonać interpretacji wyników. Potrafi analizować pęknięcia materiałów , udarność tworzyw sztucznych i odporność na ścieranie.
Weryfikacja: Ocena sprawozdania
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U04, KMiBM2_U16, KMiBM_U17, KMiBM2_U19
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U10, T2A_U11, InzA_U02, T2A_U03, InzA_U01, T2A_U03, T2A_U04, T2A_U05

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MB000-MSP-0517_K1
Rozumie potrzebę uczenia formułowania i przekazania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej.
Weryfikacja: Rozmowa w trakcie konsultacji oceny sprawozdania
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_K01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K07, InzA_K01