Nazwa przedmiotu:
Teoria konstrukcji
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. Jerzy Pokojski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MB000-MSP-0516
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych- 32., w tym: a) wykład – 30 godz.; b) konsultacje - 2 godz. ; 2. Praca własna studenta – 30 godzin, w tym: a) 15 godz. – bieżące przygotowywanie się studenta: studia literaturowe, b) 15 godz. – przygotowywanie się studenta do 2 kolokwiów . 3) RAZEM – 62
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,3 punktu ECTS –liczba godzin kontaktowych- 32., w tym: a) wykład – 30 godz.; b) konsultacje - 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Posiada ogólną wiedzę nt. elementów teorii projektowania zarówno w zakresie ogólnych tendencji w rozwoju metod wspomagania prac projektowych
Treści kształcenia:
1. Projektowanie a przetwarzanie informacji. 2. Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Zakres CAD/CAE. 3. Projektowanie – rys historyczny. Elementy metodologii projektowania. Fazy projektowania. 4. Projektowanie sekwencyjne i współbieżne. Środowisko projektowe. Wymagania w procesie projektowania maszyn. 5. Ogólne zasady konstrukcji. Szczegółowe zasady konstrukcji. Zapis projektu. 6. Wiedza we wspomaganiu prac projektowych. Repozytoria wiedzy projektowej. 7. Praca zespołowa w procesie projektowania. 8. Przykłady modeli matematycznych konstrukcji. 9. Klasyfikacja zadań optymalizacji. 10. Metody optymalizacji statycznej – przegląd. 11. Symulacja cyfrowa. Optymalna synteza mechanizmów. Zadanie identyfikacji obiektów. 12. Tendencje rozwojowe CAD/CAE. 13. Inżynierskie bazy danych.
Metody oceny:
Wykład oceniany jest za pomocą dwóch sprawdzianów. Oceny z obu sprawdzianów muszę być pozytywne. Ocena końcowa to średnia z obu ocen.
Egzamin:
nie
Literatura:
Osiński Z. , Wróbel J; Teoria konstrukcji; PWN - materiały i dodatkowa literatura do każdego wykładu
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MB000-MSP-0516_W01
Posiada ogólną wiedzę nt. elementów teorii projektowania zarówno w zakresie ogólnych tendencji w rozwoju metod wspomagania prac projektowych jak i w szerszym stopniu zastosowania metod decyzyjnych we wspomaganiu projektowania.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W01, KMiBM2_W05, KMiBM2_W07, KMiBM2_W15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T2A_W02, T2A_W03, InzA_W02, T2A_W06, InzA_W01
Efekt 1150-MB000-MSP-0516_W02
Posiada wiedzę szczegółową nt. wybranych metod stosowanych we wspomaganiu prac projektowych.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W01, KMiBM2_W05, KMiBM2_W07, KMiBM2_W11
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T2A_W02, T2A_W03, InzA_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07
Efekt 1150-MB000-MSP-0516_W03
Posiada wiedzę w zakresie wybranych narzędzi komputerowych stosowanych we wspomaganiu prac projektowych
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W01, KMiBM2_W05, KMiBM2_W07, KMiBM2_W11
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T2A_W02, T2A_W03, InzA_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MB000-MSP-0516_U01
Posiada umiejętność projektowania matematycznego modelu konstrukcji
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U01, KMiBM2_U02
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U09, InzA_U02, T2A_U09, InzA_U01, InzA_U02