Nazwa przedmiotu:
Podstawy robotyki
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MB000-MSP-0515
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 32, w tym: a) wykład – 15 godz.; b) laboratorium – 15 godz.; c) konsultacje – 1 godz.; d) kolokwium – 1 godz.; 2) Praca własna studenta - 26 godzin, w tym: a) 5 godz. – studia literaturowe; c) 8 godz. – przygotowywanie się studenta do kolokwium i wykonania pracy domowej; d) 5 godz. – przygotowywanie się studenta do ćwiczeń; e) 8 godz. – wykonanie sprawozdań. 3) RAZEM – 58 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS – liczba godzin kontaktowych - 32, w tym: a) wykład – 15 godz.; b) laboratorium – 15 godz.; c) konsultacje – 1 godz.; d)kolokwium – 1 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,6 punktu ECTS – 39 godz., w tym: a) ćwiczenia laboratoryjne – 15 godz.; b) 5 godz. – przygotowywanie się studenta do ćwiczeń; c) 8 godz. – wykonanie sprawozdań.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza inżynierska z mechaniki i budowy maszyn.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z zakresem robotyzacji procesów technologicznych oraz znajomością zasad konstrukcji, działania, struktury oraz typowych elementów składowych robotów przemysłowych i mobilnych
Treści kształcenia:
Wykład. Klasyfikacja robotów przemysłowych. Budowa robotów przemysłowych: kinematyka, statyka i dynamika pracy. Przykłady struktur kinematycznych robotów. Napędy i układy sterujące robotów. Czujniki i systemy komputerowe. Algorytmy i metody programowania. Systemy komunikacji operator-robot-otoczenie. Zastosowanie robotów przemysłowych. Laboratorium. Budowa, działanie i programowanie robota przemysłowego IRB-6. Sterowanie magazynem wysokiego składowania. Budowa, działanie i programowanie robota edukacyjnego. Sterowanie przenośnika magazynu wysokiego składowania. Sterowanie cyfrowe mechanizmu obrotu maszyny roboczej. Sterowanie cyfrowe ruchu siłownika hydraulicznego. Programowanie sterowników PLC na przykładzie sterownika SIEMENS S-7
Metody oceny:
Wykład: zaliczany jest na podstawie kolokwium i pracy domowej. Laboratorium: Przed rozpoczęciem ćwiczenia sprawdzane jest przygotowanie studentów (tzw. „wejściówka”). Każde ćwiczenie jest zaliczane na podstawie poprawnie wykonanego sprawozdania, przyjętego i ocenionego przez prowadzącego dane ćwiczenia
Egzamin:
nie
Literatura:
1 J. Honczarenko: Roboty przemysłowe. WNT, 2004. 2 J.J. Craig: Wprowadzenie do robotyki. WNT, 1995. 3 L.T. Wrotny: Zadania z kinematyki i dynamiki maszyn technologicznych i robotów przemysłowych. WPW, 1998. 4. Internetowe instrukcje do ćwiczeń.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MB000-MSP-0515_W1
Ma wiedzę o zastosowaniu robotów i potrafi zdefiniować ruchy opisać dynamikę członów robota
Weryfikacja: Kolokwium, , ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W09
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W05, InzA_W02
Efekt 1150-MB000-MSP-0515_W2
Ma wiedzę na temat konstrukcji, organizacji i optymalizacji pracy robotów
Weryfikacja: Egzamin, ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_W09
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W05, InzA_W02

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MB000-MSP-0515_U1
Umie zaprojektować ruchy członów i całego robota
Weryfikacja: Kolokwium i praca domowa
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U10
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U10, InzA_U02
Efekt 1150-MB000-MSP-0515_U2
Zna zasady doboru elementów robota do zadań i programowania czynności i zabezpieczenia pracy robota.
Weryfikacja: Kolokwium, ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań
Powiązane efekty kierunkowe: KMiBM2_U10
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U10, InzA_U02