Nazwa przedmiotu:
Elektrotechnika i elektronika I
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Ireneusz Krakowiak
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Elektrotechnika i elektronika
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0116
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 28, w tym: a) wykład -16 godz.; b) laboratorium - 8 godz.; c) konsultacje - 2 godz.; d) egzamin - 2 godz.; 2) Praca własna studenta – 82 godzin, w tym: a) studia literaturowe – 30 godzin, b) projekt + prace pisemne - 12 godzin, c) przygotowanie do egzaminu - 16 godzin, d) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 8 godzin, e) wykonanie sprawozdań 8 godzin, f) przygotowanie do zaliczenia 8 godzin. 3) RAZEM – 110 godzin.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,93 punktu ECTS – liczba godzin kontaktowych - 28, w tym: a) wykład – 16 godz.; b) laboratorium – 8 godz.; c) konsultacje – 2 godz.; d) egzamin – 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,73 punktu ECTS – 82 godz., w tym: a) studia literaturowe - 30 godzin; b) projekt + prace pisemne - 12 godzin, c) przygotowanie do egzaminu - 16 godzin, d) przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 8 godzin, e) ćwiczenia laboratoryjne – 8 godz. f) wykonanie sprawozdań 8 godzin,
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład16h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium8h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cel przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat podstawowych zjawisk opisujących obwody prądu stałego, magnetycznego, prądu przemiennego jedno i trójfazowego. Mieć ogólną wiedzę na temat podstawowych obwodów szeregowych i równoległych RLC. Potrafić przeprowadzić podstawowe obliczenia bilansowe mocy dla różnych rodzajów prądu elektrycznego w zależności od obciążenia. Potrafić przeprowadzić podstawowe pomiary wielkości elektrycznych.
Treści kształcenia:
Wykład: Elektrostatyka: Prawo Coulomba, Pole elektrostatyczne, Natężenie Pola, Potencjał, Energia, Praca, Napięcie. Podstawowe właściwości kondensatorów. Podstawowe prawa dla obwodów prądu stałego, Bateria elektrochemiczna, Energia i moc prądu stałego. Podstawowe prawa dla obwodów magnetycznych, Właściwości magnetyczne materiałów. Podstawowe prawa dla obwodów prądu przemiennego jednofazowego. Szeregowy obwód RLC - rezonans napięć. Równoległy obwód RLC - rezonans prądów. Moc prądu stałego i przemiennego: jednofazowego i trójfazowego, Trójkąt mocy. Układy trójfazowe prądu przemiennego. Stany nieustalone w obwodach RL. Stany nieustalone w obwodach RC. Metody pomiarów wielkości elektrycznych Laboratorium: Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych prądu stałego i przemiennego. • Metody rozszerzania zakresów pomiarowych w pomiarach obwodów prądu stałego i zmiennego • Pomiar parametrów w obwodach magnetycznych • Łącza selsynowe. • Pomiar mocy w obwodach prądu jednofazowego i trójfazowego • Pomiar energii w obwodach prądu jednofazowego i trójfazowego.
Metody oceny:
Wykład: Zaliczany jest na podstawie egzaminu składającego się z części pisemnej, której pozytywne zaliczenie jest podstawą do uczestnictwa studenta w części ustnej. Student może otrzymać ocenę pozytywną po uzyskaniu pozytywnych ocen z obu części. Laboratorium: Przed rozpoczęciem ćwiczenia sprawdzane jest merytoryczne przygotowanie studentów poprzez krótki sprawdzian pisemny. Każde ćwiczenie jest zaliczane na podstawie pozytywnej oceny ze sprawdzianu oraz poprawnie wykonanego sprawozdania, przyjętego i ocenionego przez prowadzącego dane ćwiczenia. W czasie wykonywania ćwiczenia możliwe jest sprawdzenie praktycznej wiedzy studentów nt. pomiarów wielkości elektrycznych i łączenia obwodów elektrycznych. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie ocen końcowych z egzaminu i laboratorium, przy czym ocenie z egzaminu nadaje się większą wagę tj, ok. 60-65% oceny końcowej.
Egzamin:
tak
Literatura:
1) Hemprowicz Paweł, Kiełsznia Robert, Piłatowicz Andrzej Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków WNT 2013, 2) Krakowiak Ireneusz Elektrotechnika i elektronika PW Warszawa 2012 3) Krakowiak Ireneusz Laboratorium elektrotechniki i elektroniki PW Warszawa 2012 4) Przeździecki Franciszek Elektrotechnika i elektronika PWN 1986, 5) Rybicki Zygmunt Elektrotechnika ogólna PWN 1966, 6) materiały dydaktyczne z wykładu nieobowiązkowego,
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0116_W1
Posiada wiedzę o podstawowych zagadnieniach opisujących powstanie prądu elektrycznego jednofazowego i trójfazowego.
Weryfikacja: Egzamin. Ustny/pisemny krótki sprawdzian weryfikujący przygotowanie studenta do ćwiczeń laboratoryjnych, praca w laboratorium, ocena raportu z ćwiczenia lab.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W01, KMchtr_W02, KMchtr_W17, KMchtr_W18, KMchtr_W19, KMchtr_W20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W07, T1A_W01, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W05, T1A_W06
Efekt 1150-MT000-IZP-0116_W2
Posiada wiedzę o podstawowych zagadnieniach opisujących zjawiska magnetyczne, materiały i ich właściwości.
Weryfikacja: Egzamin. Ustny/pisemny krótki sprawdzian weryfikujący przygotowanie studenta do ćwiczeń laboratoryjnych, praca w laboratorium, ocena raportu z ćwiczenia lab.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W01, KMchtr_W02, KMchtr_W17, KMchtr_W18, KMchtr_W19, KMchtr_W20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W07, T1A_W01, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W05, T1A_W06
Efekt 1150-MT000-IZP-0116_W3
Zna zasady określania i wyznaczania mocy i energii prądu przemiennego i stałego.
Weryfikacja: Egzamin. Ustny/pisemny krótki sprawdzian weryfikujący przygotowanie studenta do ćwiczeń laboratoryjnych, praca w laboratorium, ocena raportu z ćwiczenia lab.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W01, KMchtr_W02, KMchtr_W17, KMchtr_W18, KMchtr_W19, KMchtr_W20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W07, T1A_W01, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W05, T1A_W06
Efekt 1150-MT000-IZP-0116_W4
Posiada wiedzę o podstawowych zagadnieniach opisujących stany nieustalone RL i RC. Zna zasady doboru przyrządów i metody pomiarowej. Posiada wiedzę o urządzeniach zabezpieczających pracę maszyn elektrycznych.
Weryfikacja: Ustny/pisemny krótki sprawdzian weryfikujący przygotowanie studenta do ćwiczeń laboratoryjnych, praca w laboratorium, ocena raportu z ćwiczenia lab.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W01, KMchtr_W02, KMchtr_W17, KMchtr_W18, KMchtr_W19, KMchtr_W20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W07, T1A_W01, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W05, T1A_W06

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0116_U1
Zastosuje wiedzę o podstawowych zagadnieniach opisujących powstanie prądu elektrycznego jednofazowego i trójfazowego. Zastosuje wiedzę o podstawowych zagadnieniach opisujących zjawiska magnetyczne, materiały i ich właściwości.
Weryfikacja: Egzamin. Ustny/pisemny krótki sprawdzian weryfikujący przygotowanie studenta do ćwiczeń laboratoryjnych, praca w laboratorium, ocena raportu z ćwiczenia lab
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U09, KMchtr_U14, KMchtr_U15, KMChtr_U16, KMchtr_U17, KMchtr_U18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U12, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, T1A_U14, InzA_U06, T1A_U11, T1A_U12, InzA_U06, InzA_U08, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16
Efekt 1150-MT000-IZP-0116_U2
Zinterpretuje zasady określania i wyznaczania mocy i energii prądu przemiennego i stałego. Zastosuje wiedzę o podstawowych zagadnieniach opisujących stany nieustalone RL i RC.
Weryfikacja: Egzamin. Ustny/pisemny krótki sprawdzian weryfikujący przygotowanie studenta do ćwiczeń laboratoryjnych, praca w laboratorium, ocena raportu z ćwiczenia lab
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U09, KMchtr_U14, KMchtr_U15, KMChtr_U16, KMchtr_U17, KMchtr_U18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U12, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, T1A_U14, InzA_U06, T1A_U11, T1A_U12, InzA_U06, InzA_U08, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16
Efekt 1150-MT000-IZP-0116_U3
Zinterpretuje zasady doboru przyrządów i metody pomiarowej. Umie zaplanować eksperyment badawczy i odnieść jego wyniki do teorii, a także opracować i przedstawić wyniki eksperymentów. Umie pracować indywidualnie i w zespole przy prowadzeniu badan i opracowywaniu sprawozdania
Weryfikacja: Ustny/pisemny krótki sprawdzian weryfikujący przygotowanie studenta do ćwiczeń laboratoryjnych, praca w laboratorium, ocena raportu z ćwiczenia lab
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U09, KMchtr_U14, KMchtr_U15, KMChtr_U16, KMchtr_U17, KMchtr_U18
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U12, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, T1A_U14, InzA_U06, T1A_U11, T1A_U12, InzA_U06, InzA_U08, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-IZP-0116_K1
Potrafi współdziałać i pracować w grupie przy realizacji ćwiczeń laboratoryjnych i opracowywaniu sprawozdania, przyjmując w niej różne role
Weryfikacja: Praca w laboratorium, ocena raportu z ćwiczenia lab
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K04