Nazwa przedmiotu:
Wprowadzenie do Inżynierii Programowania
Koordynator przedmiotu:
dr inż Aleksandra Waszczuk-Młyńska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Informatyka
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0125
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych: - 15, w tym: a) laboratorium- 10 godz.; b) konsultacje -5 godz. 2. Praca własna studenta – 15 godz. – bieżące przygotowywanie się studenta do ćwiczeń laboratoryjnych, studia literaturowe. 3) RAZEM – 30 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,6 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych 15, w tym: a) laboratorium- 10 godz.; b) konsultacje -5 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS - 25 godz., w tym: a) 10 godz. – przygotowywanie się do ćwiczeń laboratoryjnych b) laboratorium- 10 godz.; c) konsultacje -5 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium8h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość środowiska Windows, podstaw opisu algorytmów i budowy diagramów blokowych.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cel przedmiotu:
Nauka podstawowych technik programowania związanych z budową aplikacji pomiarowych, sterujących i testujących.
Treści kształcenia:
Wprowadzenie do programowania graficznego LabVIEW pozwalającego na budowę aplikacji pomiarowych, sterujących i testujących: • środowisko programistyczne, o projekty, o podstawowe struktury danych i operacje na nich oraz prezentacja graficzna wyników, • implementacja kodu programu (pętle, struktury warunkowe), • wprowadzenie do programowania modułowego, • techniki programowania.
Metody oceny:
Sprawdzian przygotowania do zajęć laboratoryjnych (test na początku zajęć). Ocena jakości oprogramowania napisanego podczas zajęć. Stosowana jest ocena punktowa: • test - 2 pkt, • wykonanie ćwiczenia – 3 pkt. Do zaliczenia ćwiczenia wymagane jest uzyskanie 3 punktów Ocena końcowa jest średnią ocen ze wszystkich ćwiczeń (przeliczaną z ocen punktowych). Wymagane jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń.
Egzamin:
nie
Literatura:
• LabVIEW Core 1 Course Manual. National Instruments. • LabVIEW Core 1 Exercises Manual. National Instruments. • Chruściel M. LabVIEW w praktyce.Wydawnictwo BTC. 2008. • Tłaczała W. Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo WNT, 2014. Materiały pomocnicze umieszczone na stronie www przedmiotu.
Witryna www przedmiotu:
http://www.mechatronika.net.pl Materiały dostępne w intranecie po zalogowaniu. Login i hasło studenci otrzymują na pierwszych zajęciach.
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0125_W01
Posiada podstawową wiedzę na temat komputerowego wspomagania prac inżynierskich.
Weryfikacja: Testy sprawdzające przygotowanie do zajęć i stopień przyswojenia wiadomości z poprzednich ćwiczeń. Ocena jakości napisanego oprogramowania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W07, KMChtr_W08
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W04, InzA_W02, T1A_W02, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02
Efekt 1150-MT000-IZP-0125_W2
Posiada elementarną wiedzę na temat programowania systemów mikroprocesorowych.
Weryfikacja: Weryfikacja: Testy sprawdzające przygotowanie do zajęć i stopień przyswojenia wiadomości z poprzednich ćwiczeń. Ocena jakości napisanego oprogramowania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W07, KMChtr_W08
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W04, InzA_W02, T1A_W02, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0125_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i wykorzystywać w budowie oprogramowania.
Weryfikacja: Testy sprawdzające przygotowanie do zajęć i stopień przyswojenia wiadomości z poprzednich ćwiczeń. Ocena jakości napisanego oprogramowania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U06
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U05
Efekt 1150-MT000-IZP-0125_U02
Potrafi budować podstawowe programy komputerowe.
Weryfikacja: Testy sprawdzające przygotowanie do zajęć i stopień przyswojenia wiadomości z poprzednich ćwiczeń. Ocena jakości napisanego oprogramowania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U10
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, InzA_U02

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-IZP-0125_K01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole.
Weryfikacja: Ocena zadania wykonanego podczas ćwiczenia.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K04