Nazwa przedmiotu:
Techniki komputerowe
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Stanisław Skotnicki
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Informatyka
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0105
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 50., w tym: a) wykład - 16 godz.; b) laboratorium - 16 godz.; c) konsultacje - 18 godz. 2. Praca własna studenta – 75 godzin, w tym: a) 50 godz. – bieżące przygotowywanie się studenta do ćwiczeń laboratoryjnych, studia literaturowe, b) 25 godz. – przygotowywanie się studenta do 2 kolokwiów . 3) RAZEM – 125 godzin.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS - liczba godzin kontaktowych 50, w tym: a) wykład -20 godz.; b) laboratorium- 20 godz.; c) konsultacje - 10 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
3 punkty ECTS - 70 godz., w tym: 1) ćwiczenia laboratoryjne – 16 godz.; 2) 54 godz. – przygotowywanie się do ćwiczeń laboratoryjnych.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład16h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium16h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cel przedmiotu:
Zaznajomienie z podstawowymi technikami komputerowymi (metody i narzędzia) wspomagającymi prace inżynierskie.
Treści kształcenia:
Wykład: 1. Historia technologii komputerowych. 2. Elementy teorii przetwarzania informacji, systemy komputerowe, systemy operacyjne. 3. Wprowadzenie do komputerowego wspomagania prac inżynierskich. 4. Możliwości systemów CAD. 5. Modelowanie geometryczne. 6. Możliwości systemów CAE. 7. Modelowanie problemów inżynierskich. 8. Algorytmiczne języki programowania. Podstawy. Część I. Elementy. 9. Algorytmiczne języki programowania. Podstawy. Część II. Przykłady konstrukcji programistycznych. 10. Algorytmiczne języki programowania. Problemy kompleksowe. 11. Programowanie obiektowe, podstawowe koncepcje. Języki deklaratywne, podstawowe koncepcje. 12. Bazy danych, podstawowe koncepcje. Część I. 13. Bazy danych, podstawowe koncepcje. Część II. 14.Podstawowe cechy algorytmów. Formy zapisu algorytmów. Elementarne przykłady. Zmienne. Typy danych i ich reprezentacja. Operatory arytmetyczne, relacyjne i logiczne. 15. Instrukcja warunkowa, instrukcja cyklu. Podstawowe algorytmy obliczeniowe. 16. Algorytmy symulacyjne. 17. Algorytmy generujące. 18. Algorytmy oparte na operacjach geometrycznych. 19. Algorytmy zadania selekcji. 20. Algorytmy matematyczne. 21. Algorytmy numeryczne. 22. Algorytmy sortujące. 23. Struktury danych: lista. 24. Algorytmy iteracyjne. Laboratorium: C/C++ Instrukcje warunkowe, operatory logiczne. C/C++ Obliczenia arytmetyczne, tworzenie zmiennych, funkcje biblioteczne. C/C++ . Tworzenie i wykorzystanie procedur. C/C++ . Tworzenie i wykorzystanie funkcji. C/C++ . Instrukcje cyklu (FOR NEXT). C/C++ . Instrukcje cyklu (DO WHILE). C/C++ Odczyt i zapis plików. C/C++ Podstawowe cechy algorytmów. Formy zapisu algorytmów. Elementarne przykłady. Zmienne. Typy danych i ich reprezentacja. Operatory arytmetyczne, relacyjne i logiczne. C/C++ Instrukcja warunkowa, instrukcja cyklu. Podstawowe algorytmy obliczeniowe. C/C++ Algorytmy symulacyjne. C/C++ Algorytmy generujące. C/C++ Algorytmy oparte na operacjach geometrycznych. C/C++ Algorytmy zadania selekcji. C/C++ Algorytmy matematyczne. C/C++ Algorytmy numeryczne. C/C++ Algorytmy sortujące. C/C++ Struktury danych: lista. C/C++ Algorytmy iteracyjne.
Metody oceny:
Wykład oceniany jest za pomocą dwóch sprawdzianów. Obydwa sprawdziany muszą mieć oceny pozytywne. Ocena za wykład jest średnią ocen ze sprawdzianów. Każde ćwiczenie laboratorium jest oceniane (ocenie podlega wykonywanie zadania przez studenta w ramach danego ćwiczenia). Wszystkie oceny muszą być pozytywne. Ocena za laboratorium jest średnią ocen ze wszystkich ćwiczeń. Ocena za przedmiot jest średnią ocen za wykład i laboratorium..
Egzamin:
nie
Literatura:
1. J. Wróbel (redaktor) Technika komputerowa dla mechaników – laboratorium, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2004. 2. Pokojski Jerzy, Bonarowski Janusz, Jusis Jacek, Algorytmy. Podręcznik wydany przez Politechnikę Warszawską, ETI, 2011, stron: 144. 3. Pokojski Jerzy, Bonarowski Janusz, Jusis Jacek, Języki programowania. Podręcznik wydany przez Politechnikę Warszawską, ETI, 2011, stron 198. 4. Kernighan B.W., Ritchie D.M.: Język C. WNT, 1987 (i późniejsze wydania).
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150- MT000-IZP-0105_W01
Posiada podstawową wiedzę z zakresu historii rozwoju metod komputerowych.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W07, KMChtr_W08
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W04, InzA_W02, T1A_W02, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02
Efekt 1150- MT000-IZP-0105_W02
Posiada podstawową wiedzę na temat komputerowego wspomagania prac inżynierskich.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W07, KMChtr_W08
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W04, InzA_W02, T1A_W02, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02
Efekt 1150- MT000-IZP-0105_W03
Posiada podstawową wiedzę na temat programowania algorytmicznego i procesu tworzenia algorytmów.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W01, KMchtr_W07
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W07, T1A_W02, T1A_W04, InzA_W02
Efekt 1150- MT000-IZP-0105_W04
Posiada elementarną wiedzę na temat baz danych, systemów doradczych i modelowania obiektowego.
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W07, KMChtr_W08
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W04, InzA_W02, T1A_W02, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150- MT000-IZP-0105_U01
Potrafi budować podstawowe algorytmy i programy komputerowe oparte na elementach programowania algorytmicznego.
Weryfikacja: Ocena zadania wykonanego podczas ćwiczenia.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U10, KMchtr_U20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, InzA_U02, T1A_U16, InzA_U08

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150- MT000-IZP-0105_K01
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole.
Weryfikacja: Ocena zadania wykonanego podczas ćwiczenia.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K04