Nazwa przedmiotu:
Fizyka I
Koordynator przedmiotu:
Dr Jerzy Kosiuczenko
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Fizyka i mechanika
Kod przedmiotu:
1150-MT000-IZP-0110
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 21, w tym: a) wykład - 16 godz.; b) egzamin - 5 godz.; 2) Praca własna studenta: 37 godzin, w tym: a) przygotowanie prac domowych (referatów): 12 godzin, b) przygotowanie do kolokwiów: 15 godzin, c) przygotow. do egzaminu: 10 godzin. 3) RAZEM – 58 godziny.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS – 21 godzin kontaktowych, w tym: a) wykład - 16 godz.; b) egzamin - 5 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład16h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami i procesami fizycznymi w przyrodzie, wykształcenie umiejętności ich rozumienia i wykorzystania w technice i w życiu codziennym oraz wykształcenie umiejętności pomiaru i określenia wielkości fizycznych. Student zdobywa wiedzę z zakresu podstaw mechaniki, grawitacji, fizyki drgań i fal, optyki geometrycznej i falowej, podstaw termodynamiki fenomenologicznej, oraz podstaw mechaniki statystycznej.
Treści kształcenia:
1. Dynamika. Zasady dynamiki Newtona. Siła dośrodkowa i siła odśrodkowa. Prawo grawitacji Newtona. Natężenie pola grawitacyjnego i potencjał pola. Prawa zachowania w fizyce. Ruch obrotowy bryły sztywnej. Moment bezwładności i moment pędu. 2. Ruch drgający. Proste drgania harmoniczne. Składanie drgań harmonicznych. Wahadło fizyczne i wahadło matematyczne. Fale poprzeczne i fale podłużne. Interferencja i dyfrakcja. Załamanie fal. 3. Podstawy Termodynamiki. Parametry stanu. Funkcje stanu i równanie stanu gazu doskonałego i gazu rzeczywistego. 4. Pole elektryczne i parametry pola. Prawo Gaussa i wzór Coulomba dla pola elektrycznego. Obwody elektryczne dla prądu stałego i prądu przemiennego. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa. Pole magnetyczne i prawo Gaussa dla pola magnetycznego. Siła Lorentza. 5. Wstęp do fal elektromagnetycznych. Widmo fal elektromagnetycznych.
Metody oceny:
• Egzamin pisemny, do zaliczenia należy uzyskać 51% punktów. • W trakcie semestru studenci wykonują oceniane 3. prace domowe w formie referatów, piszą też 3. prace kontrolne i mają sprawdzaną obecność. Liczy się też aktywny udział w dyskusji. • Z egzaminu zwalnia 51% możliwych do uzyskania punktów z wszystkich form punktacji.. • W trakcie prac pisemnych studenci mogą posiadać dowolną liczbę podręczników akademickich i notatki z wykładów. • W trakcie kolokwium studenci rozwiązują proste, przykładowe zadania o tematyce zgodnej z tematyką wykładów.
Egzamin:
tak
Literatura:
• Marta Skorko, Fizyka dla inżynierów, PWN, Warszawa 2005. • Halliday D. i Resnick R. Fizyka I i II, Warszawa 2012.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-IZP-0110_W01.
Student który zaliczył przedmiot Fizykę I : • posiada podstawową wiedze na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych; • posiada podstawową wiedzę na temat mechaniki nie relatywistycznej obejmująca elementy kinematyki, zasady dynamiki Newtona, zasady zachowania w fizyce; • potrafi określić parametry pola grawitacyjnego i elektrycznego; • potrafi opisać energię w ruchu obrotowym bryły sztywnej; • posiada podstawową wiedzę na temat obwodów elektrycznych prądu stałego i przemiennego. • posiada wiadomości na temat praw Kirchhoffa i Ohma w ujęciu całkowym i różniczkowym; • ma podstawową wiedzę na temat prawa Gaussa i wzoru Lorentza dla pola magnetycznego; • dostrzega możliwość wykorzystania analogii w opisie praw fizycznych z różnych dziedzin fizyki; • posiada podstawową wiedzę na temat fal elektromagnetycznych oraz optyki geometrycznej i falowej.
Weryfikacja: Egzamin pisemny, kolokwia, ocena prac domowych.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W02, KMchtr_W03
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-IZP-0110_U1
Posiada umiejętność zapisu praw fizyki w ujęciu różniczkowym i całkowym. Posiada umiejętność wykonywania podstawowych działań matematycznych na wektorach opisujących wielkości fizyczne.
Weryfikacja: Egzamin pisemny, kolokwia, ocena prac domowych.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U01
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01