Nazwa przedmiotu:
Język obcy 3
Koordynator przedmiotu:
Koordynator: Mgr Hanna Michnowska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Języki Obce
Kod przedmiotu:
1150-00000-IZP-0221
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 18, w tym: a) ćwiczenia - 16 godz.; b)konsultacje – 2 godz.. 2) Praca własna studenta - 84 godzin, w tym: a) 64 godziny – utrwalanie wiadomości z ćwiczeń za pomocą materiałów publikowanych w Internecie oraz na podstawie wskazówek wykładowcy b) 15 godzin – przygotowanie prac semestralnych c) 5 godziny – przygotowanie do testu i konwersacji 3) RAZEM – 102 godzin.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7 ECTS ponieważ jest 18 godzin kontaktowych na grupę, w tym; a) ćwiczenia - 16 godz.; b)konsultacje – 2 godz.. .
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
4 punkty ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia16h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Egzamin maturalny z języka obcego, kwalifikacja na semestr
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Kształcenie praktycznych umiejętności prezentacji: zalet i wad rozwiązań technicznych, opis zasady działania ww., analiza korzyści, analiza zagadnień związanych z danym założeniem technicznym, prognozowanie, rozwiązywanie problemów projektowych.
Treści kształcenia:
Nauka języka branżowego: opis działania mechanizmów samochodowych oraz mechanizmów maszyn roboczych takich jak przekładnie, silniki. Analiza typu toubleshooting- potencjalne problemy z funkcjonowaniem, analiza problemów środowiskowych związanych z technologiami. Korekta najczęstszych problemów gramatycznych związanych z użyciem czasów przyszłych i zwrotów oznaczających przyszłość.
Metody oceny:
Prace semestralne pisane samodzielnie przez studentów: analiza wad i zalet, opinion essay, prognoza działania i potencjalnych problemów (jest to jednocześnie przygotowanie do konwersacji pod koniec semestru), test – wybrane tłumaczenia, konwersacja- zagadnienia powyżej, ćwiczone na konsultacjach jeżeli student ma taką potrzebę.
Egzamin:
nie
Literatura:
Ćwiczenia – tłumaczenia, vocabulary study są pisane przez koordynatora/lektora do każdej edycji kursu. Studenci przyczyniają się do tworzenia materiałów kursowych proponując artykuły lub witryny – czynny wkład studentów około 10 % .
Witryna www przedmiotu:
fb Hanna Michnowska
Uwagi:
Kurs jest pomyślany w ten sposób by student mógł korzystać z dowolnie wybranej przez siebie ilości konsultacji – jest w kontakcie z wykładowcą, ma możliwość uczęszczania na inne zajęcia, może uczyć się z materiałów opracowanych na potrzeby semestrów ubiegłych.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-00000-IZP-0221_W1
Student potrafi zdefiniować przedmioty zasadę funkcjonowania mechanizmów i przedstawić jej wady oraz zalety. Potrafi nazwać problemy istniejące, a także i potencjalne związanie bezpośrednio z działaniem mechanizmu i z jego wpływem na otoczenie. Potrafi stworzyć prognozę skuteczności/ wydajności/ opłacalności działania danej technologii.
Weryfikacja: Ocena tłumaczenia w trakcie zajęć oraz prace semestralne i konwersacja pod koniec semestru
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W21
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W08, InzA_W03

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-00000-IZP-0221_U1
Student potrafi zaprezentować rozwiązania techniczne i przedstawić swoja opinie na ich temat. Potrafi dokonać porównań oraz analizy wad i zalet danej technologii, ocenić jej skuteczność, wydajność oraz wpływ na otoczenie. Potraf dokonać prognozy efektów działania i uzasadnić swoją opinię.
Weryfikacja: Prace semestralne oraz zaliczenie ( test i rozmowa)
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U01, KMchtr_U02, KMchtr_U04, KMChtr_U05, KMchtr_U07, KMchtr_U09, KMchtr_U14, KMchtr_U17, KMchtr_U21, KMchtr_U22, KMchtr_U23
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U02, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U01, T1A_U06, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U09, T1A_U12, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, T1A_U14, InzA_U06, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U07, T1A_U09, InzA_U08, T1A_U10, InzA_U03, T1A_U11

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-00000-IZP-0221_K1
Student potrafi wyjaśniać zagadnienia z dziedziny mechaniki, potrafi przedstawiać ww. zagadnienia w sposób zorganizowany i porównywać je z innymi. Jest w stanie informować o różnych aspektach i skutkach działania naukowców i inżynierów. Potrafi zabierać głos w dyskusji i sprecyzować swoją opinię.
Weryfikacja: Konwersacja pod koniec semestru, tłumaczenia na zajęciach- test
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K03, KMchtr_K06
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K05, T1A_K07, InzA_K01