Nazwa przedmiotu:
Język obcy 2
Koordynator przedmiotu:
Koordynator: Mgr Hanna Michnowska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Języki Obce
Kod przedmiotu:
1150-00000-IZP-0951
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 18, w tym: a) ćwiczenia - 16 godz.; b)konsultacje – 2 godz.. 2) Praca własna studenta - 84 godzin, w tym: a) 64 godziny – utrwalanie wiadomości z ćwiczeń za pomocą materiałów publikowanych w Internecie oraz na podstawie wskazówek wykładowcy b) 15 godzin – przygotowanie prac semestralnych c) 5 godziny – przygotowanie do testu i konwersacji 3) RAZEM – 102 godzin.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7 ECTS ponieważ jest 18 godzin kontaktowych na grupę, w tym; a) ćwiczenia - 16 godz.; b)konsultacje – 2 godz..
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
4 punkty ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia16h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Egzamin maturalny z języka obcego, kwalifikacja na semestr
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Kształcenie praktycznych umiejętności prezentacji: opis konstrukcji; analiza niuansów i szczegółów projektu, analiza problemów, wymiana opinii, proponowanie rozwiązań.
Treści kształcenia:
Nauka języka branżowego: opis konstrukcji i części maszyn, analiza problemów konstrukcyjnych, opis właściwości materiałów i procesów wytwórczych. Korespondencja merytoryczna dotycząca problemów z częściami, sugerowanie rozwiązań, cytowanie opinii Poprawne użycie mowy zależnej i popularnych konstrukcji gramatycznych, porównania specyfikacji.
Metody oceny:
Prace semestralne pisane samodzielnie przez studentów: opis projektu maszyny, analiza błędów zaprojektowanej konstrukcji, opis wad i zalet materiałów konstrukcyjnych, tłumaczenia fragmentów korespondencji z mowa zależną (jest to jednocześnie przygotowanie do konwersacji pod koniec semestru), test – wybrane tłumaczenia, konwersacja- zagadnienia powyżej, ćwiczone na konsultacjach jeżeli student ma taką potrzebę
Egzamin:
nie
Literatura:
Ćwiczenia – tłumaczenia, vocabulary study są pisane przez koordynatora/lektora do każdej edycji kursu. Studenci przyczyniają się do tworzenia materiałów kursowych proponując artykuły lub witryny – czynny wkład studentów około 10 %
Witryna www przedmiotu:
fb Hanna Michnowska
Uwagi:
Kurs jest pomyślany w ten sposób by student mógł korzystać z dowolnie wybranej przez siebie ilości konsultacji – jest w kontakcie z wykładowcą, ma możliwość uczęszczania na inne zajęcia, może uczyć się z materiałów opracowanych na potrzeby semestrów ubiegłych.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-00000-IZP-0951_W1
Student potrafi nazwać i opisać części maszyn, określić jak współpracują, dobrać odpowiednie słownictwo do opisu właściwości materiałów, objaśnić istotę konstrukcji, zdefiniować problemy istniejące, zaproponować rozwiązanie problemów.
Weryfikacja: Ocena tłumaczenia w trakcie zajęć oraz prace semestralne i konwersacja pod koniec semestru
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W21
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W08, InzA_W03

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-00000-IZP-0951_U1
Student potrafi opisać zaprojektowaną konstrukcję i określi wady lub problemy wynikające z projektu. Jest w stanie prowadzić korespondencję i odnosić się w niej do wypowiedzi innych osób. Umie zaproponować rozwiązanie problemów. potrafi skorzystać z literatury angielskiej zawierające ww. informacje, jest w stanie dokonać tłumaczeń, rozumie instrukcje i informacje na tematy właściwości i jakości materiałów.
Weryfikacja: Prace semestralne oraz zaliczenie ( test i rozmowa)
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U03, KMchtr_U04, KMchtr_U13
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U03, InzA_U02, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U08, T1A_U13, InzA_U01

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-00000-IZP-0951_K1
Student potrafi brać udział i interakcji pisemnej lub mówionej i potrafi zachować formy tejże odpowiednie do sytuacji i wymaganego poziomu formalności.
Weryfikacja: Konwersacja pod koniec semestru, tłumaczenia na zajęciach- test
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K03, KMchtr_K06
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K05, T1A_K07, InzA_K01