Nazwa przedmiotu:
Język obcy 1
Koordynator przedmiotu:
Koordynator: Mgr Hanna Michnowska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Języki Obce
Kod przedmiotu:
1150-00000-IZP-0950
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 18, w tym: a) ćwiczenia - 16 godz.; b)konsultacje – 2 godz.. 2) Praca własna studenta - 35 godzin, w tym: a) 20 godzin – utrwalanie wiadomości z ćwiczeń za pomocą materiałów publikowanych w Internecie oraz na podstawie wskazówek wykładowcy b) 15 godzin – przygotowanie prac semestralnych, przygotowanie do testu i konwersacji. 3) RAZEM – 53 godziny
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7 ECTS ponieważ jest 18 godzin kontaktowych na grupę, w tym; a) ćwiczenia - 16 godz.; b)konsultacje – 2 godz..
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia16h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Egzamin maturalny z języka obcego, kwalifikacja na drugi semestr
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Kształcenie praktycznych umiejętności prezentacji: własnych umiejętności, zgłębianej dziedziny wiedzy, pracy nad projektem; analiza niuansów i szczegółów projektu.
Treści kształcenia:
Nauka języka branżowego: opis kształcenia na wydziale, opis umiejętności inżyniera mechanika i zakres zajęć/ambicji zawodowych, język opisujący wykonywanie rysunków technicznych, język obliczeń i specyfikacji, język opisujący wyposażenie i parametry pojazdów. Korekta najczęstszych problemów gramatycznych związanych z użyciem czasów i formami pytań.
Metody oceny:
Prace semestralne pisane samodzielnie przez studentów: cv, list motywacyjny opis wymagań kwalifikacji, wyszczególnienie danych pojazdu (jest to jednocześnie przygotowanie do konwersacji pod koniec semestru), test – wybrane tłumaczenia, konwersacja- zagadnienia powyżej, ćwiczone na konsultacjach jeżeli student ma taką potrzebę.
Egzamin:
nie
Literatura:
Ćwiczenia – tłumaczenia, vocabulary study są pisane przez koordynatora/lektora do każdej edycji kursu. Studenci przyczyniają się do tworzenia materiałów kursowych proponując artykuły lub witryny – czynny wkład studentów około 10 %.
Witryna www przedmiotu:
fb Hanna Michnowska
Uwagi:
kurs łączy w trakcie wszystkich semestrów konsolidację gramatyki z poziomu B2 z nauką języka specjalistycznego, system publikacji na fb pozwala na ciągłe odświeżanie wiadomości i korzystanie informacji z lat wcześniejszych

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-00000-IZP-0950_W1
Student potrafi nazwać i opisać przedmioty kierunkowe i tok edukacji na PW, zdefiniować dziedziny nauki, dobrać odpowiednie słownictwo do opisu kwalifikacji i umiejętności, objaśnić procesy projektowe, formułować dane techniczne i specyfikacje.
Weryfikacja: Ocena tłumaczenia w trakcie zajęć oraz prace semestralne i konwersacja pod koniec semestru
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W21
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W08, InzA_W03

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-00000-IZP-0950_U1
Student potrafi zaprezentować swoją uczelnię oraz swoje wykształcenie/doświadczenie/kwalifikacje. Jest w stanie stworzyć CV i napisać list motywacyjny adekwatny do swojego bieżącego i przyszłego wykształcenia. Potrafi sporządzić opis pojazdu i wyszczególnić jego parametry; potrafi skorzystać z literatury angielskiej zawierające ww. informacje, jest w stanie dokonać tłumaczeń, rozumie istotę popularnych artykułów.
Weryfikacja: Prace semestralne oraz zaliczenie ( test i rozmowa)
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U01, KMchtr_U02, KMchtr_U04, KMChtr_U05, KMchtr_U07, KMchtr_U09, KMchtr_U14, KMchtr_U17, KMchtr_U21, KMchtr_U22, KMchtr_U23
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U02, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U01, T1A_U06, T1A_U08, T1A_U09, InzA_U01, T1A_U09, T1A_U12, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, T1A_U14, InzA_U06, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U07, T1A_U09, InzA_U08, T1A_U10, InzA_U03, T1A_U11

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-00000-IZP-0950_K1
Student potrafi poruszać się na rynku pracy: czyta ogłoszenia, pisze podania o pracę, potrafi rozmawiać o swoich dziedzinach naukowych i o swoich doświadczeniach/ zainteresowaniach. Jest również przygotowany do udziału w forach internetowych i innych sposobach komunikacji online.
Weryfikacja: Konwersacja pod koniec semestru, tłumaczenia na zajęciach- test
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K03, KMchtr_K04
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K05, T1A_K03, T1A_K04