Nazwa przedmiotu:
Ekonomia
Koordynator przedmiotu:
Wiesław Żółtkowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Przedmioty HES
Kod przedmiotu:
1180-MT000-IZP-0401
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 20 godz. wykładu. 2) Praca własna studenta - 30 godzin, w tym: a) 28 godz. – bieżące przygotowywanie się studenta do ćwiczeń, studia literaturowe, b) 2 godz. – przygotowywanie się studenta do sprawdzianów 3) RAZEM – 50 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS – 20 godz. wykładu.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład16h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cel przedmiotu:
Podstawowym celem jest przedstawienie i wyjaśnienie: a) mechanizmów funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej w warunkach globalizacji, b) istoty powiązań/ współzależności, występujących między ludźmi w procesie produkcji i podziału, c) przyczyn problemów/kryzysów społeczno-gosp. i pożądanej polityki, Zrealizowanie celu przedmiotu (wyjaśnienie praktyki funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej) wymaga oparcia się na modelach teoretycznych, wychodząc od najprostszych (klasycznych – A.Smitha i D.Ricardo) i sukcesywnie przechodząc do bardziej skomplikowanych (Marksa, Kaleckiego, Keynesa, Sraffy i Pasinettiego).
Treści kształcenia:
1. Wzrost gospodarki - jego podażowe przyczyny wg Smitha i Ricardo; wprowadzone zostaną pojęcia/kategorie i występujące między nimi współzależności: dochód- produkcja -bogactwo, kapitał jego akumulacja, podział i specjalizacja pracy, praca produkcyjna i nie produkcyjna, rozległość rynku, wydajność pracy, innowacje i kapitał ludzki, rozwój w przestrzeni miasto-wieś, rola państwa, zasady polityki podatkowej. 2. Podział dochodu wg klasyków, Marksa i Kaleckiego; przedstawiona zostanie teoria podziału dochodu (teoria renty gruntowej, płacy i zysku) a także związek tej teorii z rozwojem i stagnacją gospodarki. 3. Teoria wartości, pieniądza i kapitału wg Marksa i Sraffy; przedstawiona zostanie teoria towaru, pracy społecznej abstrakcyjnej, pieniądza i kapitału a także teoria reprodukcji (akumulacji i cyrkulacji kapitału). 4. Założenia modelu Kaleckiego 5. Dynamika gospodarki w teorii Kaleckiego - przyczyny popytowe; przedstawiony zostanie związek pomiędzy inwestycjami, zyskiem, dochodem społecznym i jego podziałem (między płace i zyski) a także przyczyny cyklu koniunkturalnego i jego przebieg oraz czynniki inwestycji (w tym - rola prywatnych oszczędności (zasada rosnącego ryzyka) i rentowności kapitału). 6. Gospodarka z oszczędnościami (pracowników) i deficytem budżetowym; wyjaśniony zostanie wpływ oszczędności pracowników oraz deficytu budżetowego na wzrost gospodarczy. Przedstawione zostaną czynniki, od których zależy obciążenie podatkami na cele spłaty odsetek od długu publicznego. 7. Teoria pieniądza i procentu ; przedstawiona zostanie teoria pieniądza endogenicznego. 8. Teoria gospodarki otwartej, wyjaśniony zostanie wpływ eksportu i importu oraz zadłużenia zagranicznego na wzrost gospodarczy 9. Globalizacja i europeizacja; przedstawiony zostanie proces międzynarodowej integracji gospodarczej (szczególnie – europejskiej, w tym – problematyka wspólnej waluty) oraz konsekwencje tego procesu. 10. Polityka państwa wg klasyków, Sismondiego i Kaleckiego; ekonomia narodowa F. Lista przedstawiona / wyjaśniona zostanie: a) konieczność stosowania proinwestycyjnej (podatkowo-wydatkowej) polityki państwa oraz zagrożenie tzw. politycznym cyklem koniunkturalnym; b) analiza 3 typów opodatkowania: konsumpcji, zysków i majątku, c) polityka ekonomiczna w warunkach gospodarki otwartej.
Metody oceny:
• Sprawdzian pisemny z pytaniami opisowymi, tzw. otwartymi. • Sprawdzian składa się z dwu etapów/części, w połowie (5 spotkanie) i na koniec kursu (przedostatnie, czyli 9 zajęcia) • Student musi być przygotowany na ewentualność sprawdzenia jego tożsamości przed sprawdzianami, tj. zobowiązany jest posiadać i okazać indeks lub legitymację studencką. • Wyniki przekazywane są studentom za pomocą strony www a także osobiście w tracie wyznaczonych dyżurów/konsultacji • Student ma prawo przystąpienia do zaliczenie poprawkowego, tzw. drugi termin, na konsultacjach. W przypadku poprawiania oceny pozytywnej przystąpienie do poprawy skutkuje zniesieniem oceny wcześniej uzyskanej. Podczas sprawdzianu nie dopuszcza się korzystania z materiałów pomocniczych oraz urządzeń elektronicznych (telefony, tablety itp. muszą być wyłączone i pozostawione w wyznaczonym przez egzaminującego miejscu). Ocena Student, który zaliczył przedmiot (moduł): 3.0 Uzyskał 50% maksymalnej łącznej liczby punktów, 3.5 Uzyskał 60% maksymalnej łącznej liczby punktów, 4.0 Uzyskał 70 % maksymalnej łącznej liczby punktów, 4.5 Uzyskał 80 % maksymalnej łącznej liczby punktów, 5.0 Uzyskał 90 % maksymalnej łącznej liczby punktów.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Łaski K., Wykłady z makroekonomii, PTE 2015 2. Robinson J., Walka z bezrobociem: wstęp do teorii zatrudnienia, Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego, Warszawa, Łódź 1947. 3. Lerner A., Finanse funkcjonalne, w: Teoria i polityka stabilizacji koniunktury. Wybór tekstów, red. A. Szeworski, PWE, Warszawa 1975 4. Kalecki M., Dzieła, tom 1 i 2, PWN, Warszawa 1979, 1980. lub J. Lopez G., M. Assous, Michał Kalecki , Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2012 r. 5. Bhaduri A., Makroekonomiczna teoria dynamiki produkcji towarowej. PWE 1994 6. Teoria i praktyka handlu międzynarodowego w kapitalizmie. Wybór tekstów pod red. Z.Kameckiego i J.Sołdaczuka. PWG 1960, w szczególności: Ch. Kindleberger, Mechanizm cen w handlu międzynarodowym; Zmiany dochodu a handel zagraniczny; Robinson J., Kursy walut; Rozdział 7. 7. Toporowski J., Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego, Książka i Prasa 8. Davidson P., Rozwiązanie Keynesa, PTE 2014 9. Holko M., Polityka ekonomiczna w warunkach integracji europejskiej w świetle teorii Kaleckiego i Pasinettiego, Oficyna Wyd. PW 2016.
Witryna www przedmiotu:
maciejholko.republika.pl/ekonomia.html
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1180-MT000-IZP-0401_W1
Student po zakończeniu przedmiotu: • ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych i ekonomicznych, uwarunkowań działalności inżynierskiej, w szczególności, • potrafi sformułować równanie obrazujące tożsamość gospodarki narodowej, • potrafi (w formie wykresu) przedstawić założenia funkcjonowania modelu • ma podstawową wiedzę o strukturze systemu społeczno – gospodarczego kapitalizmu (dobra konsumpcyjne i inwestycyjne, zatrudnienie w sektorze konsumpcji i inwestycji) i relacjach zachodzących między elementami tej struktury.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W21, KMchtr_W22
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W08, InzA_W03, T1A_W10, InzA_W03

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1180-MT000-IZP-0401_U1
Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, w szczególności, potrafi wyjaśnić funkcjonowanie gospodarki krajowej z użyciem algebry tj. potrafi ustalić związek pomiędzy zamówieniami inwestycyjnymi a zyskami przedsiębiorstw oraz między zyskami a dochodem narodowym, potrafi określić wpływ zmian społecznej stopy oszczędzania.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U02
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U02