Nazwa przedmiotu:
Podstawy modelowania i sterowania maszyn roboczych
Koordynator przedmiotu:
Prof. Jan Szlagowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
1150-00000-IZP-0550
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 22, w tym: a) wykład -10 godz.; b) laboratorium -10. godz.; c) konsultacje - 2. godz. 2) Praca własna studenta - 65 godzin, w tym: a) 10 godz. – bieżące przygotowywanie się studenta do wykładu; b) 10 godz. – studia literaturowe; c) 20 godz. – opracowanie wyników, przygotowanie sprawozdań. 3) RAZEM – 72 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS – liczba godzin kontaktowych - 22, w tym: a) wykład – 10 godz.; b) laboratorium – 10 godz.; c) konsultacje – 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS –30 godz., w tym: 1) ćwiczenia laboratoryjne -10 godz.; 2) 20 godz. – opracowanie wyników, przygotowanie sprawozdań.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład8h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium8h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z mechaniki ogólnej, podstaw konstrukcji maszyn i mechaniki pojazdów (wysłuchanie wykładów: Mechanika, PKM i Pojazdy).
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cel przedmiotu:
Zapoznanie problematyką modelowania maszyn roboczych jako fazy projektowania i weryfikacji projektu maszyn roboczych i algorytmów sterowania i regulacji. Nabycie przez studentów umiejętności definiowania celu i budowania modeli matematycznych i komputerowych elementów wykonawczych maszyn roboczych oraz budowy i doboru układów sterowania i regulacji.
Treści kształcenia:
Wykład. 1. Wprowadzenie do modelowania , Cele i korzyści wynikające z modelowania, Metody modelowania, narzędzia modelowania i symulacji komputerowej. 2. Modelowanie prostych układów mechanicznych kinetycznych, dynamicznych, układów napędowych, przepływu energii. 3. Sterowanie maszyn roboczych : Metody sterowania. 4. Regulatory - układy regulacji automatycznej. 5. Wprowadzenie do regulatorów. 6 Modelowanie regulatorów. 7. Modelowanie układów i regulatorów w środowisku Matlab/Simulink. Laboratorium: 1. Modelowanie komputerowe działania podsystemów wykonawczych maszyn w środowisku Matlab/Simulink. 2. Modelowani układów regulacji i sterowania. 3. Synteza obiekt sterowanie. 4. Budowa modeli podsystemu maszyny roboczej. • budowa modeli komputerowych członów dynamicznych, • planowanie eksperymentu, weryfikacja modeli, • dobór elementów układów sterowania.
Metody oceny:
Wykład: Zaliczany jest na podstawie pracy domowej – Budowy modelu komputerowego elementu maszyny. Laboratorium: Sprawozdanie z ćwiczeń: budowa modelu, badania, weryfikacja.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. R.H Canon „Dynamika układów fizycznych”. 2. Anna Czemplik „modele dynamiczne układów fizycznych dla inżynierów”. 3. B. Mrozek,z. Mrozek : „Matlab – uniwersalne środowisko do obliczeń…
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-00000-IZP-0550_W1
Ma wiedzę nt. układów i członów dynamicznych oraz konstrukcji maszyn roboczych i zasadzie działania zasadniczych elementów i ich modelowania dynamicznego.
Weryfikacja: Praca domowa
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W17, KMchtr_W18, KMchtr_W19, KMchtr_W20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W05, T1A_W06
Efekt 1150-00000-IZP-0550_W2
Ma wiedzę nt. układów regulacji i budowy prostych regulatorów.
Weryfikacja: Praca domowa
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_W17, KMchtr_W18, KMchtr_W19, KMchtr_W20
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, InzA_W05, T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, InzA_W02, T1A_W05, T1A_W06

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-00000-IZP-0550_U1
Potrafi budować modele komputerowe podstawowych członów dynamicznych
Weryfikacja: Sprawozdanie z laboratorium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U15, KMChtr_U16, KMchtr_U17, KMchtr_U18, KMchtr_U21
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U11, T1A_U12, InzA_U06, InzA_U08, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16, T1A_U07, T1A_U09, InzA_U08
Efekt 1150-00000-IZP-0550_U2
Potrafi zdefiniować problemy do rozwiązania w zadaniu robotycznym. Umie zaprojektować ruchy członów robota.
Weryfikacja: Sprawozdanie z laboratorium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_U15, KMChtr_U16, KMchtr_U17, KMchtr_U18, KMchtr_U21
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U11, T1A_U12, InzA_U06, InzA_U08, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16, T1A_U07, T1A_U09, InzA_U08

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-00000-IZP-0550_K1
Potrafi współdziałać i pracować w grupie przy realizacji zadań i dyskusji na zajęciach laboratoryjnych.
Weryfikacja: Ocena wykonywania zadań w trakcie dyskusji na zajęciach
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr_K04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K04